Dictionary Hydraulic Engineering terms


Abutment landhoofd
Accretion Aanzanding
Aggradation Aanzanding
Alongshore Parallel aan de kustlijn of dichtbij de kustlijn
Amplitude amplitude
Angle of repose hoek van het natuurlijke talud
Anisotropic Anisotropisch
Antinode Buik (van trilling)
Apron stortebed, bodembescherming (lett. beschermlap,
Aquifer aquifer
Aquifer watervoerende laag
Aquitard aquitard
Armour layer Toplaag
Armour unit Bekledingselement
armouring beschermen, pantseren
Artificial nourishment Zandsuppletie
Backrush Terug- of afloop
Backwash terugstroming (in golfoploop)
Backwater curve Stuwkromme
bank oever
bar bank (zandbank)
bar zandbank
barrage stuw, kering
Barrier Stuw
Bathymetry Diepteligging, bodemprofiel
Beach Strand
Beach replenishment Zandsuppletie
bed bodem
Bed load Bodemtransport
Bed protection Bodembescherming
bend scour bochterosie
Berm Berm
Bifurcation Splitsingspunt
Blanket bodembescherming
Bottom Bodem
Boulder Bolder
boulder clay keileem
Boundary condition randvoorwaarde
boundary depth grensdiepte
bow boeg
Braided river Vlechtende rivier
Breach Bres
Breaker Breker, brekende golf
Breaker parameter Iribarrengetal
Breakerdepth Breekdiepte
Breakwater Golfbreker
brushwood rijshout
Buoyancy Opdrijving
Bypassing Omleiden van sediment
Caisson Caisson
Canal Geul, kanaal, gracht
Cascading dike failures trapsgewijs falen van opeenvolgende dijken
Catchment stroomgebied
Celerity Golfsnelheid
Channel Geul, kanaal, zeestraat
Characteristic value karakteristieke waarde
Chart Zeekaart
Chart datum Referentiepeil
Clapotis Staande Golf
Clay Klei
clear weir, perfect weir, clear overfall Volkomen overlaat
Clogging Dichtslibben
Cnoidal Cno´daal
Coastline Kustlijn
Cobble rolsteen
Cofferdam Kistdam
coherent samenhangend
cohesive cohesief
collapse in elkaar storten
collide botsen
Compacting verdichten
concrete beton
Confluence Samenvloeiing
Consolidation consolidatie
constriction vernauwing
construction bouw, uitvoering, constructie
Contour Dieptelijnen
Convergence Convergentie
coping dekzerk
Coral Koraal
Core Boorkern
Core Kern
Correlation correlatie
Cover layer Toplaag
CPT (cone penetration test) sondering
Creep kruip
Crest Golftop
crest kruin
Critical head difference kritisch stijghoogteverschil
Crown kruin
Crown wall Borstwering
culvert duiker
Cumulative distribution function verdelingsfunctie
Current Stroom, stroming
cusp interferentie piek
Cuspate Gepiekt
Dam Dam
Damage function schadefunctie
Damping demping
Datum Referentievlak
debris rommel, afval
Decay afname
Deep water Diep water
Depth Diepte
Design storm Ontwerpstorm
design water level ontwerpwaterstand
Deterministic deterministisch
Diffraction Diffractie
dike (dyke) dijk
dike circle dijkring
Discharge debiet
Ditch sloot
Ditch greppel
Diurnal Enkeldaags
Divergence Divergentie
Downdrift Benedenstrooms
downrush terugstromen (in golfoploop)
drag slepen - trekken - stromingsweerstand
Drawdown snelle daling waterniveau
Drowned flow Verdonken overlaat
dune foot duinvoet
Duration Tijdsduur
Ebb Eb - vallend water
Echo Echo
Echo sounder Echolood
Eddy Wervel, neer
Effective stress effectieve korrelspanning
Embankment Dijk, kade
Energy Energie
Equi-potential line potentiaallijn
equilibrium evenwicht
Erosion Erosie
Estuary zeearm
Exit gradient uittreegradient
Exit point uittreepunt
Expected annual damage verwachte jaarlijkse schade
External safety externe veiligheid
Extreme value extreme waarde
Factor of safety veiligheidsfactor
faggot wiep
Failure mechanism faalmechanisme
Failure mode faalmechanisme
Failure probability Faalkans
Failure probability Bezwijkkans
Fairway Vaargeul
fascine mattress zinkstuk
Fathom Vadem
Fault tree foutenboom
Fetch Strijklengte
Filter Filter
Flood Vloed, opkomend water
Flood defence waterkering
Flood defence act wet op de waterkering
Flood risk overstromingsrisico
Flood wall Keermuur
Floodplain uiterwaard
Flotsam veek
Flow net vierkantennet
flow slide zettingsvloeiing
Foreshore Vooroever
Fragility curve kwetsbaarheidscurve
Freeboard waakhoogte
Freeboard Waakhoogte, vrijboord
Friction angle wrijvingshoek
Froude Froude-getal
Gabion schanskorf
Geotextile Geotextiel
Gradient Gradient, verhang
gradient verhang
Gradings Gradering
Gradual closure Geleidelijke sluiting
Granular filter Granulair filter
Gravel Grind - kiezel
Gravity Zwaartekracht
Gravity wave Zwaartekrachtsgolf
Groin Strandhoofd
Group Groep
Group velocity Groepssnelheid
Groyne (beach groyne) Strandhoofd
Groyne (river groyne) Krib (rivierkrib)
Groyne system Serie strandhoofden
Harbour Haven
Head stijghoogte
Head difference stijghoogteverschil
heave opdrijven
heave heave
heel post achterhar
HHW HHW
High Hoog
High water line Hoogwaterlijn
Hindcast Hindcast
Hinterland achterland
HLW HLW
hull romp (van schip)
Hurricane Orkaan, wervelstorm
HW Hoog water (HW)
HWOST HW niveau bij normaal springtij
Hydraulic conductivity doorlatendheid
Hydraulic roughness hydraulische weerstand
Hydrography Hydrografie
impermeable niet poreus, ondoorlatend
impervious ondoordringbaar
impinge treffen, botsen
incipient motion begin van beweging
Individual risk individueel risico
inflection buigen
Inlet Zeegat
Inner berm binnenberm
interface grensvlak, overgang
Intredepunt entrance point
Intrusion length indringingslengte
Inundation overstroming
Iribarren number Iribarrengetal
Irrotational Rotatievrij
jet straal
Jetty Havenhoofd, pier, steiger, strekdam
Kinematic viscosity kinematische viscositeit
Kinetic Kinetisch
Knot Knoop
leach uitlogen
Lead Lood
leakage lek
Leakage factor lekfactor
Leakage length leklengte
Lee Lij (beschutting)
Leeward Lijzijde
Levee dijk
LHW LHW
Limit state function betrouwbaarheidsfunctie
liquefaction zettingsvloeiing
Littoral drift langsstroom
Littoral transport Kusttransport
LLW LLW
Load Belasting, gehalte
Loop Buik
Low water line Laagwaterlijn
LW LW
Macro instability macroinstabiliteit
Mangrove Mangrove
Marsh Moeras
Mass transport Massatransport
mattress zinkstuk
Median Mediaan
Median diameter Mediane diameter
MHHW GHHW
MHW GHW
MHWS GHWS
Micro instability microinstabiliteit
mithre post voorhar
Mixed tide Gemengd getij
MLLW GLLW
MLW GLW
MLWS GLWS
Momentum Impuls
Monochromatic Monochromatisch
Monochromatic wave Regelmatige golf
Monolithic mopnmolitisch
Multi-layered safety meerlaagsveiligheid
MWL NAP
Nautical Nautisch
Nautical mile Zeemijl
Neap tide Dood tij
Node knoop (van trilling)
nozzle tuit
Oblique schuin
Orbit Cirkelvormige baan
Orbital movement Orbitaalbeweging
orifice opening van de uitstroming
Orthogonal Golfstraal, orthogonaal
Oscillation Trilling
Oscillatory wave Haalgolf
osier revetment rijspakwerk
Overflow overloop
Overload overbelasting
Overtopping Overslag
Overwash Overslag
Parapet Borstwering
Particle velocity Deeltjessnelheid
Peat veen
Permeability Doorlatendheid
permeable doorlatend
Permeable groyne Doorlatende krib of strandhoofd
Phreatic level freatisch niveau
Phreatic level stijghoogte
pier pijler, pier
piping piping (pijpvorming)
pitch zetten (plaveien)
Pivot taats
pivot taatskom
plunge duiken
Pore water pressure waterspanning
Port Haven
post har
Potential potentiaal
Prism Prisma
Probability density function dichtheidsfunctie
Probability distribution kansverdeling
Probability distribution function verdelingsfunctie
Probability of exceedance overschrijdingskans
profile (measurement profile) raai
Progressive wave Lopende golf
propeller race schroefstraal
Prototype Prototype
protrude uitsteken
quarry steengroeve
Quarrystone Breuksteen
quay kade
quicksand drijfzand
Recession Achteruitgang, erosie
rectifier gelijkrichter
Refelcted wave Teruggekaatste golf
Refraction Refractie
Refraction coefficient RefractiecoŰfficient
Reliability betrouwbaarheid
Relief well verlichtingswel
Residual risk restrisico
Residual strength reststerkte
Resonance Resonantie, opslingering
Retain keren
Retention basin retentiebekken
Return period herhalingstijd
Revetment Steenzetting, bekleding
Reynolds Reynoldsgetal
Rip Mui
Rip current Muistroom
Riprap breuksteen, stortsteen
Risk curve groepsrisico-curve
Rubble Breuksteen, puin, stortsteen
Rubble mound Breuksteen golfbreker
run-down golfterugloop
run-up golfoploop
Safety assessment toetsing
Safety standard veiligheidsnorm
Saltmarsh kwelder
Sand boil wel
saturated verzadigd
scour ontgronding, uitschuring
Seas Zeegang
Seawall Strandmuur
Seepage kwel
Seepage screen kwelscherm
Seepage surface lekvlak
Seepange length kwellengte
segregation ontmenging
Seiche Seiche
Semidiurnal tide Dubbeldaags getij
settlement zetten (van grond)
Settlement zetting
Setup Opwaaiing
Shallow Ondiep water
shear stress schuifspanning
sheet pile damwand
Shingle Grind, kiezel
Shoal Ondiepte
Shoal Verondiepen
Significant wave Significante golf
sill drempel
Slack water Kentering
slags slakken
slide afschuiving
Slip circle glijcirkel
Slip surface glijvlak
Slope Helling
sluice caisson doorlaatcaisson
Societal risk groepsrisico
Soil nailing Grondvernageling
Solitary wave Eenlinggolf
Sounding Dieptemeting
Sounding line Loodlijn
spill morsen
Spit Spit
split-barge splijtbak
spread foundation staal (fundering op ..)
spring tide springtij
spur-dike krib, scherm
Stability stabiliteit
stacking up willow mattresses opzinken
Standing wave Staande golf
Stern achtersteven, hek
Stochastic variable stochast
Stockpile Voorraad
stoplog schotbalk
Storm surge Opwaaiing, windopzet
Stream line stroomlijn
submerged weir, imperfect weir, submerged overfall Onvolkomen overlaat
Subsoil ondergrond
Suffusion Uitlogingserosie
Surf Branding
Surf Similarity parameter Iribarrengetal
Surf zone Brandingszone
surge deinen
surge stormopzet
Swell Deining
SWL stil water niveau
Synoptic synoptisch
tailwater benedenwater
threshold drempel
Tidal flat Bank, slik, schor
tidal flat closure maaiveldsluiting
tidal gully closure stroomgat sluiting
Tidal prism Getijprisma
Tidal range Tijverschil
Tidal wave Getijgolf
Tide getijprisma
Tide station Getijstation
Toe teen
Toe ditch kwelsloot
Total stress totaalspanning
Translation wave Translatiegolven
Transmissivity doorlatendheid
Trochoidal wave Trochoïdale golf
Trough Golfdal
Tsunami Tsunami
tug sleepboot
Uplift Opwaartse druk
Uprush omhoog stromen in golfoploop
Viscosity Viscositeit
voids poriën
Volumetric weight volumegewicht
vortex, eddy neer, wervel
wake zog (van schip)
Water board waterschap
water-borne vanaf het water (lett. door het water gedragen)
Wave Golf
Wave celerity Golfsnelheid
Wave generation Golfopwekking
Wave group Golfgoep
Wave height Golfhoogte
Wave period Golfperiode
Wave propagation Golfvoortplanting
Wave setup Golfopzet
Wave spectrum Golfspectrum
Wave trough Golfdal
Wave velocity Golfsnelheid
Wavelength Golflengte
well wel
wind set up (storm surge) windopzet (opwaaing)
Wind waves Windgolven