Virtual Knowledge Centre - Hydraulic Engineering


     Land en Water

Home · About · Disclaimer ·
 

 

Land+Water wordt sinds 1957 utgegeven onder steeds iets varierende titels (Land en Water, Land en Water Nu, Land en Water Milieutechniek, Land + Water). In de Centrale biblitoheek zijn alle nummers in depot aanwezig, er is echter geen centraal overzicht van de inhoud. 

In het archief van de sectie Waterbouw (hok tegenover kamer 3.90) zijn gebonden exemplaren over de periode 1970-1999 aanwezig.

De inhoudsopgave van deze uitgaven is gescand en digitaal beschikbaar 

De gescande files zijn nogal groot. Van sommige jaren is een index beschikbaar, van andere jaren is alleen de inhoudsopgave gescand.

 

Verder staat hieronder een lange lijst met artikelen uit Land+Water vanaf 2005. Via de "find" knop van uw browser kunt u hierin zoeken en het betreffende artikel localiseren. Door op de titel te klikken krijgt u een samenvatting. Het volledige artikel is te bestellen via Docutrans of door zelf een copie te maken uit het betreffende nummer. De volledige artikelen zijn voor zover bekend nergens digitaal beschikbaar. 

 


 

Overzicht artikelen uit Land en Water

[14-3-2013] Herken de wegschades die verkeersonveilig zijn
[14-3-2013] Zoektocht naar maximale scheurvrije plaatlengte
[14-3-2013] Zelfreinigende wegberm beschermt grondwater
[14-3-2013] Nieuwe manier van evalueren asfaltverhardingen
[14-3-2013] Baan Hollanda Museum beschermd tegen hoogwater
[14-3-2013] Laag Temperatuur Asfalt is gewoon asfalt
[14-3-2013] Rivierregulerende constructies hebben effect op ecologie
[14-3-2013] Sneek wijst de weg naar mogelijk duurzame sanitatie
[14-3-2013] Rotterdam benut restwarmte met aanleg Nieuwe Warmteweg
[14-3-2013] Nieuwe NEN-normen voor leidingen in waterstaatswerken
[14-3-2013] Slimmere aanpak maakt bodemsanering goedkoper
[14-3-2013] Seismiek helpt bij preciezer baggeren van Vecht
[14-3-2013] Richtlijn voor onderzoek naar houten paalfunderingen
[14-2-2013] Lange boring met PE-mantelbuizen bij De Biesbosch
[14-2-2013] Sittard brengt water in de gracht terug met boren
[14-2-2013] Direct pipe-techniek ingezet voor Maaskruising
[14-2-2013] Boorkop heeft korte verbinding met wagen op maaiveld
[14-2-2013] Laser-altimetrie brengt gedrag waterkering in beeld
[14-2-2013] Orkaan Sandy toont kwetsbaarheid noordoostkust VS
[14-2-2013] Grondwater als buffer om droogte te voorkomen
[14-2-2013] Efficiënter asfalt recyclen
[14-2-2013] Varianten voor EMK-terrein
[14-2-2013] Voetgangersbrug Scheveningen kan gecontroleerd bezwijken
[14-2-2013] Baggeren tussen waardevolle natuur en explosieven
[14-2-2013] Rotterdamsebaan krijgt tunnel van ruim 2 kilometer

[14-2-2013] Goede geocommunicatie schept vertrouwen
[14-12-2012] Parkeergarage Kruisplein krijgt waterberging op dak
[14-12-2012] Van ‘best way out’ naar betrouwbare ontwerpmethode
[14-12-2012] Onzekerheid kalksteen onder controle met Observational Method
[14-12-2012] Op weg naar ecologische ontwerpconcepten bij dijken
[14-12-2012] Verwijderen Oosterscheldekering niet kosteneffectief
[14-12-2012] Lichtgewicht snelwegverbreding met verticale zijkant
[14-12-2012] Asfaltdikte stalen rijvloer niet-destructief gemeten
[14-12-2012] Maak georisico’s bij rioolvervanging inzichtelijk
[14-12-2012] Gecamoufleerd parkeerterrein voor fort Vechten
[14-12-2012] Dialoog over opdrachtnemerschap op Infratech
[14-12-2012] Van afvalstof tot zelfreinigend geluidscherm
[13-12-2012] Doelen, resultaten en prestaties staan centraal in afvalwaterketen
[21-11-2012] Van bodemmonsters naar bodemschatten
[21-11-2012] Bestuurders vragen om modernisering beleid
[21-11-2012] Terra incognita: economische waarde van de bodem
[21-11-2012] Duurzaam bodemgebruik in uitvoering
[21-11-2012] Naar een tijdruimtelijke ordening
[21-11-2012] Wilhelminaplein Leeuwarden: ‘plein op pootjes’
[21-11-2012] De invloed van turbulentie op erosie van grond
[21-11-2012] Geotextiel zorgt voor natuurvriendelijke oeverbescherming
[21-11-2012] Versterkt New Orleans doorstaat orkaan Isaac
[21-11-2012] Proef met stiller wegdek voor vrachtverkeer
[21-11-2012] Brandstofbesparing door beter wegdekontwerp
[21-11-2012] Polderconstructie krijgt Mixed-In-Place-wanden

[10-10-2012] Slimmer verpompen retourslib bespaart energie
[10-10-2012] Utrecht ontwikkelt verder aan duurzaam asfalt
[10-10-2012] CO2-uitstoot Nederlands wegennet kan fors omlaag
[10-10-2012] Nieuwe vaarverbinding toont het typische Drenthe
[10-10-2012] Richtlijn damwanden in dijken pakt witte vlekken aan
[10-10-2012] IJs kan waterstand op rivieren fors beïnvloeden
[10-10-2012] Meer dynamiek voor Maas door natuurlijker oevers
[10-10-2012] Veldexperiment voor verminderen slibbezwaar in Markermeer
[10-10-2012] Tweede leven voor EMK-terrein
[10-10-2012] Faunatunnel bij Lochem geeft licht en warmte
[24-9-2012] Floriade kenmerkt zich door duurzaam waterbeheer
[24-9-2012] RijswijkBuiten zet in op duurzaam watersysteem
[24-9-2012] Waterberging bij nieuwbouw vraagt meer doelmatigheid
[24-9-2012] Uniforme methode voor normeren voorlandkeringen
[24-9-2012] Toetsing waterkeringen ondanks beperkt grondarchief
[24-9-2012] Spaarsluis in Emmen krijgt composiet sluisdeuren
[24-9-2012] Ontwerprichtlijn voor damwand in waterkering in de maak
[24-9-2012] Multifunctionele dijk zuivert hemelwater in Oostzaan
[24-9-2012] Deammonificerende bacteriën zuiveren afvalwater
[24-9-2012] Aquaduct Leeuwarden: knipoog naar oude Romeinen
[24-9-2012] Vollenhoverbrug markeert sprong van oude naar nieuwe land
[11-9-2012] Meer duidelijkheid over constructieve veiligheid
[11-9-2012] Met een mooie boog naar het centrum van Purmerend
[11-9-2012] Waardevolle lessen na overstromingen in Thailand
[11-9-2012] Kansen voor duurzaam uiterwaardenbeheer Bypass Kampen

[11-9-2012] Slimme combinatie van waterbuffer en waterberging
[11-9-2012] Ammonium uit afvalwater als duurzame brandstof
[11-9-2012] Opgewaardeerd lava weer geschikt als wegfundering
[11-9-2012] Leeuwarden geeft vrij baan aan nieuwe wegen
[11-9-2012] Nieuwe realiteit voor bouw- en woonrijp maken
[11-9-2012] Portaalkraan plaatst prefab-liggers van viaduct
[10-7-2012] Goede afspraak restzetting beperkt totale kosten
[10-7-2012] Zelf verantwoordelijk voor kavel en omgeving
[10-7-2012] Oriënterend onderzoek brengt knelpunten in beeld
[10-7-2012] Bacteriën vaker een corrosieprobleem bij natte infra
[10-7-2012] Uitgebreide schadebeheersing bij boulevard Scheveningen
[10-7-2012] Betere hoogwatervoorspelling voor Vechtstroomgebied
[10-7-2012] Waterschap onderzoekt invloed verkeersbelasting op dijk
[10-7-2012] Kroos zuivert effluent van rioolwaterzuivering
[10-7-2012] Historische radargegevens van nut bij onderhoudsadvies
[10-7-2012] Product centraal in richtlijn vloeistofdichte verharding
[10-7-2012] Metingen tonen wat paalmatras krijgt te verduren

[10-5-2012] Richtlijn biedt nieuwe kansen voor snelle paaltest
[10-5-2012] Mogelijkheden voor sleufloze renovatietechnieken
[10-5-2012] Procedure regelt omgang met oude oeverbestortingen
[10-5-2012] Abcoude brengt over 260 meter kwelscherm in dijk aan
[10-5-2012] Rijkswaterstaat simuleert golfoploop op Zeeuwse dijk
[10-5-2012] Recent hoogwater benut voor meten grondwaterstand
[10-5-2012] Ook wegdek verdient aandacht bij verkeersveiligheid
[10-5-2012] Trillingen wegverkeer kunnen energie leveren
[10-5-2012] Verjongingskuur voor zoab
[10-5-2012] Minder kosten, meer rendement met functiecombinaties
[10-5-2012] Scherpe monitoring bij bouw parkeergarage Kruisplein
[18-4-2012] Veel voordelen bij sulfaatreductie met bacteriën
[18-4-2012] Slimme oplossingen ontzien omgeving zoveel mogelijk
[18-4-2012] Katwijk wil 20 procent verhard oppervlak afkoppelen
[18-4-2012] ‘Have a water crisis? Time to call the Dutch’
[18-4-2012] Proef toont effect baggeren op stijghoogte achter dijk
[18-4-2012] Werking pipingscherm in IJsseldijk nader onderzocht
[18-4-2012] Vezelmixbeton voldoet goed in diverse toepassingen
[18-4-2012] Simpel stappenplan in nieuwe Richtlijn Bodembescherming
[18-4-2012] Veel toezicht op diepwanden bij parkeergarage Kruisplein
[18-4-2012] Probabilistische berekeningen van ramingen
[21-3-2012] Integrale planstudie Ruimte voor de Lek afgerond
[21-3-2012] Stalen vakwerkviaduct met composiet rijvloer over A27
[21-3-2012] Handreiking voor werken in verontreinigde bodem
[21-3-2012] Friesland wil meer grip op grondstromen
[21-3-2012] Spoor wordt verhoogd voor omlegging Zuid-Willemsvaart
[21-3-2012] Snelle aanleg busbaan Haarlem met prefab-betonplaten
[21-3-2012] Vezelmixbeton maakt gebruik van grote platen mogelijk
[21-3-2012] Systeembeschouwing van ramingen bij gebiedsinrichting
[9-2-2012] Hoogspanningskabel ondergronds dwars door Randstad
[9-2-2012] Mix van horizontaal gestuurd boren en microtunnelling
[9-2-2012] Open sleuf maatschappelijk niet meer verantwoord
[9-2-2012] Hydrologie wijzigt door beëindigen grondwateronttrekking
[9-2-2012] 'Beleving' leidend bij keuze voor uitbaggeren Petteplas
[9-2-2012] Kribverlaging Waal vergroot ruimtelijke kwaliteit
[9-2-2012] Studenten analyseren wateroverlast in Groningse wijk
[9-2-2012] Extra maatregelen bij zoab aanbrengen onder vriespunt
[9-2-2012] Viaduct over A27 heeft jetgroutmassief als fundering
[9-2-2012] Ken uw bagger en baggerlocatie
[16-12-2011] Geotechniek goed inzetbaar voor duurzaam resultaat
[16-12-2011] Ondergronds van fietsenkelder naar Station Haarlem
[16-12-2011] Basisregistratie Ondergrond in de maak
[16-12-2011] Snelle bepaling keurzonering voor legger regionale waterkering
[16-12-2011] Goudse Julianasluis krijgt tweede sluiskolk
[16-12-2011] Afvalwaterketenplan legt fundament voor samenwerking
[16-12-2011] Mobiele laserscan meet doorrijprofiel nauwkeurig 

[16-12-2011] Verificatiemodel voorkomt tegenstrijdigheden
[16-12-2011] Elementen Tweede Coentunnel traditioneel afgezonken
[16-12-2011] Met de fiets zigzaggend over de Oostkil
[21-11-2011] Baggeren kan veiligheid boezemkade bedreigen
[21-11-2011] WKO Tool geeft snel inzicht in kansen warmte-koudeopslag
[21-11-2011] Zuurstoftoevoer legt fosfaat vast in waterbodem
[21-11-2011] Zelfredzaam door waarschuwingen via Berichtenbank
[21-11-2011] Nieuwe weg voor ontwerpen van asfaltverhardingen
[21-11-2011] Grond op de korrel
[21-11-2011] Spoorkruisingen fly-over vragen creatieve oplossingen
[21-11-2011] Mooi voorjaar helpt mee bij transport tunnelelementen
[21-11-2011] Watersector staat voor serieuze bezuinigingen
[21-11-2011] Besluit bodemkwaliteit op koers, met enkele knelpunten
[18-10-2011] Grote energiebesparingen mogelijk bij sluiscomplexen
[18-10-2011] Waterschap werkt breed samen voor energiereductie
[18-10-2011] Ordenen ondergrond in praktijk niet zo simpel
[18-10-2011] Geokunststoffen soms kritisch onderdeel van constructie
[18-10-2011] Veiligheid windturbines op dijken nader onderzocht
[18-10-2011] Dijkstabiliteit continu in kaart met sensornetwerk
[18-10-2011] Bypass Kampen krijgt tweezijdig kerend inlaatwerk
[18-10-2011] Besluit regelt lozen van afvalwater buiten inrichtingen
[18-10-2011] Geluidlabels voor voegovergangen bij viaducten
[18-10-2011] Nieuwe technieken bodemonderzoek verdienen meer aandacht
[18-10-2011] Zinkassen in wegen zichtbaar met geofysische meettechnieken
[18-10-2011] Goede communicatie met geotechnicus is essentieel
[23-9-2011] Meer biogas door thermische-drukhydrolyse
[23-9-2011] Beter oppervlaktewater door effectief rioolbeheer
[23-9-2011] Waterschap gebruikt nieuw netwerk bij waterzuivering
[23-9-2011] Deltadijk langs Steurgat ruimtelijk goed inpasbaar
[23-9-2011] Voorname rol voor waterschap bij milieueffectrapportage
[23-9-2011] Rotte laat teveel aan water af naar Eendragtspolder
[23-9-2011] Sanering Ketelmeer-West samen met aanpalende projecten
[23-9-2011] Dok in Barendrecht ook de wieg van Tweede Coentunnel
[23-9-2011] Langste prefab-betonliggers in Nederland bij Westrandweg
[10-8-2011] Brug steunt bij Osdorpervaart in veendijk
[10-8-2011] Twee ecoducten verbinden Geuldal en Maasdal
[10-8-2011] Weloverwogen keuze van overgangsconstructie mogelijk
[10-8-2011] Rijkswaterstaat houdt dijken in de gaten met radiometer
[10-8-2011] Arbocatalogus schept orde in werken onder overdruk
[10-8-2011] Volledige recycling van asfalt is haalbaar
[10-8-2011] Temperatuurmeting laat effecten van WKO-systeem zien
[10-8-2011] Compensation grouting maakt Panorama Mesdag weer stabiel
[10-6-2011] Columbuskwartier profiteert van doordachte fasering
[10-6-2011] Belendende funderingen hebben hun specifieke risico’s
[10-6-2011] Voorkeursvolgorde ontwatering behoudt de voorkeur
[10-6-2011] New Orleans vertrouwt op harde en zachte maatregelen
[10-6-2011] Harlingen brengt primaire waterkering op Deltahoogte
[10-6-2011] Veertien gemeenten zetten regionaal meetsysteem op
[10-6-2011] ‘Open’ reparatiemiddelen laten eigenschappen zoab intact
[10-6-2011] Tunnel Korea afgezonken onder ‘onmogelijke’ omstandigheden
[10-6-2011] Scheidingswand beschermt huidige Coentunnel
[10-6-2011] Nieuwe persleidingen voor poldergemaal Joh. Glerum
[13-5-2011] Speciale constructies keren water in rivierengebied
[13-5-2011] Formules voor ontwerp granulaire filters verbeterd
[13-5-2011] Zandmotor maakt bouwen met de natuur mogelijk
[13-5-2011] Rotterdamse haven maakt CO2-footprint wegen en kademuren
[13-5-2011] Westrandweg krijgt elf viaducten in 11 kilometer
[13-5-2011] Mobiele 3D-scans bieden snelle meting van wegen
[13-5-2011] BritNed-kabel landt aan totaal verschillende kusten
[13-5-2011] Waterdichtheid prioriteit bij tunnelelementen Korea
[15-4-2011] West-Friese samenwerking bij monitoring riolering
[15-4-2011] Laserkanon scant terrein zeer gedetailleerd in
[15-4-2011] Meer grip op stedelijke waterbalans
[15-4-2011] Casestudy geeft meer inzicht in sedimentbeheer van Rijn
[15-4-2011] Pvc-damwanden van vijftig jaar vertonen weinig verval
[15-4-2011] Zoab in winter vervangen vraagt inventiviteit
[15-4-2011] Energiecentrale kan flexibel wisselen van brandstof
[15-4-2011] Koelwater vereist speciale civiele constructies
[15-4-2011] Afzinktunnel in Korea verlegt grens naar zeestraten
[15-4-2011] Utrecht kiest zeer-hogesterktebeton voor Gooisebrug
[15-4-2011] Gebruik van internet voor aansturing gemalen
[21-3-2011] Golfvormen in Borgharen bepalen waterstanden op Maas
[18-3-2011] Rotterdam beproeft kouder asfalt vijf jaar lang
[18-3-2011] Van langsvlakheid naar restzetting
[18-3-2011] Cementbeton duurzame variant voor wegverbreding
[18-3-2011] Emmen test buizen op infiltratiecapaciteit
[18-3-2011] Bomen op waterkering ook geautomatiseerd te toetsen
[18-3-2011] Onderzoek analyseert waterstanden bij Borgharen
[18-3-2011] Dordrecht herstelt versleten kademuur van Damiatebolwerk
[18-3-2011] Kennisimpuls voor meer doelmatigheid bij rioleringen
[18-3-2011] Gww-sector staat nog onwennig tegenover composiet
[18-3-2011] Reparatie Hoge Flux Reactor in Petten lastige puzzel
[18-3-2011] Het lab komt naar het veld bij bodemonderzoek
[18-3-2011] Zoet water uit zout water met minder energieverbruik
[18-3-2011] Hoe representatief is de cirkel van Mohr
[18-3-2011] Nooit meer wachten in Sluiskil
[23-2-2011] Vier boringen van 197 tot 713 meter in Zevenaar
[11-2-2011] Zevenaar kiest voor boren van bergbezinkleiding
[11-2-2011] Boogwerking van belang voor sleufloze technieken
[11-2-2011] Eén horizontaal putfilter voor meerdere verticale
[11-2-2011] Veiligheid rivierengebied vraagt constante aanscherping
[11-2-2011] Doorworteling dijken buiten wintermaanden te meten
[11-2-2011] Geluid helpt foute rioolaansluitingen te detecteren
[11-2-2011] Rotterdam omarmt composietbrug in duurzaam beleid
[11-2-2011] Eén vraagspecificatie voor negen Brabantse gemeenten
[11-2-2011] Verlenging Wilhelminahaven impuls voor Eemshaven
[11-2-2011] Veelheid aan leidingen voor aardgasopslag bij Alkmaar
[11-2-2011] Proactieve risicobeheersing bij verzekeraars Noord/Zuidlijn
[16-12-2010] Handboek brengt brede kennis over diepwanden bijeen
[16-12-2010] New Tyne Tunnel derde afzinktunnel in Groot-Brittannië
[16-12-2010] Bemalen van bouwput vraagt om vroegtijdig anticiperen
[16-12-2010] Onderzoek brengt visschade bij gemalen in beeld
[16-12-2010] Meer grip op materiaalkwaliteit asfaltdijkbekledingen
[16-12-2010] Nederlandse studenten temmen lagune in Costa Rica
[16-12-2010] Veldonderzoek brengt scheepswrakken Donau in kaart
[16-12-2010] Waterschappen Rijn Oost gaan intensief samenwerken
[16-12-2010] Spanning tussen beleid en uitvoering bij beheer vaarwegen
[16-12-2010] Eén informatiesysteem voor waterbeheer
[16-12-2010] Overkapping meest lonend aan einde van tunnel
[16-12-2010] Brabantse gemeenten zetten samen grondwatermeetnet op
[16-12-2010] Stedelijk waterbeheer: de lange weg naar duurzaamheid
[18-11-2010] Handreiking beoordelen waterbodems gereed
[18-11-2010] Verantwoord hergebruik in diepe plassen
[18-11-2010] Afdekken met zand reduceert interne eutrofiëring
[18-11-2010] Mixed-in-Place: leren van praktijkproef Lekdijk
[18-11-2010] Prins Bernhardsluis ondergaat grondige renovatie
[18-11-2010] Eén zandfilter verwijdert fosfaat en nitraat
[18-11-2010] Aerobe biomassa zuivert afvalwater zuivelproducent
[18-11-2010] Van korrel tot succesvolle Nederlandse innovatie
[18-11-2010] Griftpark geeft beeld van dertig jaar bodemsanering
[18-11-2010] Infiltreren beste oplossing voor afstromend wegwater
[14-10-2010] Amsterdam wil Houthaven klimaatneutraal aanleggen
[14-10-2010] Methaan uit grondwater nuttig ingezet als energiebron
[14-10-2010] Veel energiebesparing mogelijk bij waterstaatswerken
[14-10-2010] Bindmiddel polyurethaan geeft stevige dijkbekleding
[14-10-2010] Medemblik zet afstudeerproject om tot realiteit
[14-10-2010] Geotechnische ondergrond zeewering krijgt extra aandacht
[14-10-2010] Bebouwd gebied kampt met extreme neerslag
[14-10-2010] Wegen kunnen leven met natte voeten
[14-10-2010] Zoab lijdt onder wilde spanningen en rekken
[14-10-2010] Almere kan Amsterdam links laten liggen
[14-10-2010] Warmte- en koudeopslag ook mogelijk bij verontreiniging
[14-10-2010] Speciale techniek verdicht zand in één werkgang

[14-10-2010] Oosterscheldekering: kraamkamer voor civiele techniek
[15-9-2010] Utrecht richt aandacht op validatie meetgegevens
[15-9-2010] Meetprogramma Eindhoven geeft duidelijke nulmeting
[15-9-2010] Rioleringssector kan meer doen met metingen
[15-9-2010] Beek de Doorbraak geeft ruimte aan Twents water
[15-9-2010] Uitdagingen bij grondwatermodelleren in kustgebieden
[15-9-2010] Digispectie springplank voor uniformering
[15-9-2010] Hogere peilen vertragen maaivelddaling Friese veenweiden
[15-9-2010] Waterpartijen in nieuwbouwplannen ‘barsten op’
[15-9-2010] Lek membraan met meerdere methoden te ontdekken
[15-9-2010] Gemeente meet aan riolering, waterschap analyseert
[15-9-2010] Ontwateringstoets kan veel ellende voorkomen
[15-9-2010] Rioolwaterzuivering Dokhaven: zuiveren binnen strakke grenzen
[19-8-2010] Viaduct in V-vorm als poort naar Leidsche Rijn
[19-8-2010] Bruggen kreunen onder exceptionele transporten
[19-8-2010] Meer grip op kwaliteit van bouwproces
[19-8-2010] Kosten geraamd voor versterken Hondsbossche Zeewering
[19-8-2010] Stortsteen verlost Dordtsche Kil van zettingsvloeiing
[19-8-2010] Energieneutrale rwzi benut energie uit afvalwater
[19-8-2010] Handleiding biedt hulp bij uitdagingen stille wegdekken
[19-8-2010] Gasleiding zachtjes ingeschoven door tunnel
[19-8-2010] Biobeschikbaarheid van stoffen, daar draait het om
[19-8-2010] Richtlijn geeft houvast bij monitoren van bouwput
[19-8-2010] Deltawerken: veiligheid voor alles
[7-7-2010] Bleizo mikt op vier pijlers voor ontwikkeling
[7-7-2010] Rijswijk-Zuid proeftuin voor integraal ontwerpen
[7-7-2010] Zettingsarm ontwerp voor Westergouwe
[7-7-2010] Maritieme constructies olieterminal vrijwel klaar
[7-7-2010] Alternatieven kustversterking en CO2-emissie in beeld
[7-7-2010] Digitaal systeem waarschuwt dijkbeheerders New Orleans
[7-7-2010] Eindelijk groot onderhoud aan sluizen in Donau
[7-7-2010] Real Time Control in afvalwaterketen binnen bereik
[7-7-2010] Zevenhuizen verlost van drukke aansluiting op A12
[7-7-2010] Boringen bieden uitkomst bij Navo-leiding in natuurgebied
[7-7-2010] Westrandweg Amsterdam heeft aardebaan met avi-bodemas
[7-7-2010] Commissie onderzoekt oorzaken van geotechnisch falen
[7-7-2010] Praktijkproef met afzinken HDPE-folie voor Volgermeer
[12-5-2010] Proeven met IJkdijk tonen gevaar van piping
[12-5-2010] Amsterdamse haven breidt capaciteit olieopslag uit
[12-5-2010] Hybride oplossing als mogelijkheid voor kust
[12-5-2010] Fasewissel N209 in ‘100 uur van Bleiswijk’
[12-5-2010] Strenge vorst geen spelbreker bij boring riool
[12-5-2010] Kennis van bodemsanering wordt exportartikel
[12-5-2010] Anaerobe afbraak van vluchtige aromaten in de praktijk
[12-5-2010] Grondpomp alternatief voor tractor bij grondtransport
[12-5-2010] Tweede Coentunnel mag de eerste niet teveel verplaatsen
[21-4-2010] Slim rioleringsbeheer is lokaal maatwerk
[21-4-2010] Prestatie staat centraal
[21-4-2010] Beheergegevens riolering vaak ondoorzichtig
[21-4-2010] Klimaatdijk 100 keer zo veilig en 10 keer zo mooi

[21-4-2010] Burger wil advies op maat over zelfredzaamheid
[21-4-2010] Verkeersfasering beperkt files bij reconstructie A12
[21-4-2010] Onderzoek legt oorzaken van kuilen in A32 bloot
[21-4-2010] Dertig jaar verstandshuwelijk tussen beleid en praktijk
[21-4-2010] Veldproef met chloraatinfiltratie voor benzeenafbraak
[21-4-2010] Bijzondere pompproef in gelaagd freatisch pakket
[21-4-2010] Julianabrug past mooi in typisch Zaans landschap
[13-3-2010] Dertig jaar bodemsanering: de schok van Lekkerkerk
[13-3-2010] Afbraak benzeen stimuleren met nitraat of chloraat
[13-3-2010] Verbreding lokaal bodembeheer werpt vruchten af
[12-3-2010] Asfaltwegenbouw professionaliseert
[12-3-2010] Rubber maakt comeback als stille deklaag van asfalt
[12-3-2010] Opdrachtgever wil behoud van structurele waarde
[12-3-2010] Katwijk wil parkeergarage in dijk-in-duin
[12-3-2010] Garage brengt waterkerende functie duin niet in gevaar
[12-3-2010] Eerst tekenen, dan rekenen bij kadeverbetering
[12-3-2010] Industriepark legt zuivering voor zout afvalwater aan
[12-3-2010] Gelijmde stalen plaat versterkt Friese brug
[12-3-2010] Amsterdam-West legt stadswarmteleiding aan
[14-2-2010] Kabels kruisen A12 en spoorlijn met gestuurde boring
[14-2-2010] Ondergrondse infrastructuur in de knel
[14-2-2010] Tijdelijke boortunnel voor gastransportleiding
[14-2-2010] New Orleans test nieuwe sluitingstrategie
[14-2-2010] Nederlandse expertise helpt bij verdiepen Niger
[14-2-2010] Vrijwilligheid voorop bij Kaderrichtlijn Water
[14-2-2010] Alkmaar legt nieuwe Friesebrug direct naast oude
[14-2-2010] Prefab betonnen overlaging versterkt stalen bruggen
[14-2-2010] Forse CO2-reductie met lage-temperatuurasfalt
[14-2-2010] Procesnorm waarborgt kwaliteit ecologisch bodemonderzoek
[14-2-2010] Slim plannen tussen storm- en broedseizoen
[20-12-2009] Tunnel Drontermeer zet in op hoge waterstanden
[20-12-2009] Ook https: raakt eindelijk z’n ‘muur’ kwijt
[20-12-2009] Aquaduct Amstelhoek: een veilige, korte tunnel
[20-12-2009] Corona-plasma pakt luchtverontreiniging aan
[20-12-2009] Windpark creëert kraamkamer van leven op zee
[20-12-2009] Kademuur van 500 meter verrijst binnen één jaar
[20-12-2009] Herstel van wijstgebieden vergt lange adem
[20-12-2009] Vloeken in de kerk bij dijkenbouwers
[20-12-2009] Kunststof vezels kunnen zoab stiller maken
[20-12-2009] Dilemma’s bij overgang naar rationeel beheer bruggen
[20-12-2009] Aardgasbuffer Zuidwending klaar voor eerste gasvulling
[20-12-2009] Besluit bodemkwaliteit hand in hand met baggerdepots
[20-12-2009] IJsselbrug wordt vloeiende rode lijn in landschap
[17-11-2009] 900.000 kuub baggerspecie uit Amsterdam-Rijnkanaal
[17-11-2009] Vorming alliantie pakt goed uit bij bodemsanering
[17-11-2009] Phrealog-sonde getest voor Nederlandse situatie
[17-11-2009] Offshore windturbine volgt eigen koers
[17-11-2009] Provinciale vaarwegen Zuid-Holland steeds groener
[17-11-2009] Suppletie bij Spijk en Lobith zal bodemerosie stoppen
[17-11-2009] Half miljoen kubieke meter op de schop in 92 dagen

[17-11-2009] Kassengebied krijgt centrale besturing van riolering
[17-11-2009] NEN 8700 geeft lucht bij beoordelen bestaande bruggen
[17-11-2009] Betonnen overlaging versterkt rijdek Hollandse Brug
[17-11-2009] Brammenterminal ontworpen op grootste containerschepen
[17-11-2009] Warmte-koudeopslag krijgt nieuwe impuls
[21-10-2009] Offshore windpark na halfjaar draaien CO2-vrij
[21-10-2009] Delfland zorgt voor minder vissterfte in gemalen
[21-10-2009] Kaderrichtlijn Water lift mee met Ruimte voor Rivier
[21-10-2009] Alles slim plannen rond dertien weken stremming
[21-10-2009] Stoppen bodemdaling moet duurzame vaarweg verzekeren
[21-10-2009] Jakarta maakt kennis met kleinschalig baggeren
[21-10-2009] Glasvezelkabel spoort foutieve aansluitingen op
[21-10-2009] Besluitvorming over infrastructuur kan Sneller & Beter
[21-10-2009] Koudebron voorziet kantoren van duurzame koeling
[21-10-2009] Nieuwe normen geven meer ordening in de ondergrond
[21-10-2009] Gemeente neemt voortouw bij bouw- en woonrijp maken
[21-10-2009] Kruising Ringvaart ontworpen op nog een kruising
[21-10-2009] Spoorverdubbeling leidt tot markante brug bij Houten
[23-9-2009] Floriade 2012 krijgt rioolstelsel van gresbuizen
[23-9-2009] Waterschap voert studie uit naar duurzaam rioolgemaal
[23-9-2009] Niets nieuws onder de zon met duurzaamheid
[23-9-2009] Waal leert van eerste honderd verlaagde kribben
[23-9-2009] Project VNK2 toetst dijkringen op veiligheid
[23-9-2009] Onderzoek verfijnt modellen voor sedimenttransport
[23-9-2009] Waterschap koppelt waterbeheer in één systeem

[23-9-2009] Aanleg grondwatermeetnet niet te onderschatten
[23-9-2009] Passieve monstername krijgt juridische acceptatie
[23-9-2009] Nieuwe kruising Ringvaart naast huidig aquaduct
[23-9-2009] Sluizen Zuid-Willemsvaart kunnen grotere schepen aan
[17-8-2009] Muiderbrug nu tuibrug
[17-8-2009] Vermoeiing stalen bruggen gecompliceerd probleem
[17-8-2009] Duurzaam herstel door kathodische bescherming
[17-8-2009] Positieve ervaringen met gebiedsbeheer langs Rijn
[17-8-2009] Modulair concept bij automatisering stuwen
[17-8-2009] Slimme oplossingen bij aanleg bergbezinkbassins
[17-8-2009] Rekenregels beogen trillingen te voorspellen
[17-8-2009] Telecommunicatiewet strenger voor kabeleigenaars
[17-8-2009] Deskundigen doen aanbevelingen over zandwinputten
[17-8-2009] Kassen op dik water
[17-8-2009] Spuitbeton als constructief materiaal voor fietskelder
[10-7-2009] Extra behandeling regenwater van bitumendak ter discussie
[10-7-2009] Meer grip op veroudering van asfalt dijkbekledingen
[10-7-2009] Leven in een kwetsbaar deltagebied
[10-7-2009] Ontwerp stormvloedkering race tegen de klok
[10-7-2009] Geneesmiddel heeft affiniteit met membraan
[10-7-2009] Kijken naar dB’s en euro’s bij keuze stil wegdek
[10-7-2009] Best Value Procurement: gunnen op toegevoegde waarde
[10-7-2009] Gasbellen in leiding: beter voorkomen dan genezen
[10-7-2009] Lokale bagger wordt groene landschapsterp
[10-7-2009] Gemeente Barendrecht gaat grondwaterstanden meten

[10-7-2009] Bewoner essentiële schakel in grondwaterbeleid gemeente
[10-7-2009] Vastgoednorm NEN 2767 inzetbaar bij inspectie tunnels
[10-7-2009] Richtlijn nodig voor in-situ bepalen van doorlatendheid
[21-5-2009] Studie schetst kansen voor betaalbare waterveiligheid
[21-5-2009] ‘Waterontspanner’ beperkt gevolgen van dijkversterking
[21-5-2009] IJkdijk-proef: tien meetsystemen gevalideerd
[21-5-2009] Waterkeringbeheerders uiten hun wensen over inspecties
[21-5-2009] Ook burger profiteert van automatisering waterschap
[21-5-2009] Waterschap zet in op natuurvriendelijker oever- en maaibeleid
[21-5-2009] Nauwelijks restzettingen bij Verlengde Australiëweg
[21-5-2009] Duurzaam inkopen door overheid stimuleert bouwsector
[21-5-2009] Ozon en waterstofperoxide verwijderen thiocyanaat
[21-5-2009] Folieconstructies met damwand- en U-polder in Assen
[21-5-2009] RiskMap laat gevolgen zien van tsunami
[21-4-2009] Slibstort in plas uitgesteld wegens verspreidingsrisico’s
[21-4-2009] Tijdelijk busstation Amsterdam CS eind 2009 in gebruik
[21-4-2009] Fietstunnel blijft in eerste instantie haken bij inschuiven
[20-4-2009] Waterzuivering streeft naar 30 procent energiebesparing
[20-4-2009] Gisting van slib stabieler dankzij betere menging
[20-4-2009] Meer precisie in laserdata voor waterkeringbeheer
[20-4-2009] Dijkversterking Lekdijk met mix van technieken
[20-4-2009] Centrale post visualiseert en bestuurt poldersysteem
[20-4-2009] Waterschappen wennen aan geïntegreerde contracten
[20-4-2009] Fasering cruciaal bij engineering Verlengde Australiëweg
[20-4-2009] Met 100 meter per uur onder de Westerschelde door

[20-4-2009] Zinkfabriek in Budel evalueert zestien jaar beheersen
[11-3-2009] Verlengde Australiëweg maakt Zoetermeer beter bereikbaar
[11-3-2009] Naar een robuust wegennetwerk
[11-3-2009] Immobilisaat, bodem onder verhardingen en wegen
[11-3-2009] Draagvlak voor droge voeten achter Lekdijk
[11-3-2009] Standaardisatie stroomlijnt visuele inspecties
[11-3-2009] ICT-infrastructuur Delfland op toekomst voorbereid
[11-3-2009] Studie brengt trends in afvoerregime Rijn in kaart
[11-3-2009] Nieuwe hoogspanningskabel onder Westerschelde
[11-3-2009] Verticale infiltratie hemelwater overal mogelijk
[11-3-2009] Integraal grondwaterbeheer: kans of uitdaging
[11-3-2009] stadran: karakterisering korrelige materialen
[11-3-2009] Amsterdam CS krijgt nieuwe entree aan noordzijde
[11-2-2009] Direct Pipe method: one-step jacking
[11-2-2009] Proef boorbuis met grote diameter onder spoorweg
[11-2-2009] Knabbelen onder het Beneluxplein
[11-2-2009] Nederland leert van visuele inspecties in buitenland
[11-2-2009] PLC-programma gaat kunstwerken aansturen
[11-2-2009] Hergebruik restproduct beperkt effecten zandwinning
[11-2-2009] Zwakke plek IJkdijk vroegtijdig gesignaleerd
[11-2-2009] Decentraal de toekomst in met sanitatie
[11-2-2009] Schaalsprong in geluidreductie met stille wegdekken
[11-2-2009] Energieopslag in bodem vraagt nauwkeurige engineering
[11-2-2009] Folie met lekdetectie zorgt voor afdichting stortplaats
[11-2-2009] Snelle paaltest met belasting van meer dan 1.600 ton

[16-12-2008] Nog veel uitzonderingen ondanks Europese norm geotechnisch ontwerp
[16-12-2008] Stuwwal zorgt voor uitdagende omstandigheden
[16-12-2008] Bacteriën zijn veelzijdige bouwers in de bodem
[16-12-2008] Praktijkproef fluïderen bij drukken damwandplanken
[16-12-2008] Bewoners langs Rijn solidair in strijd tegen hoogwater
[16-12-2008] Handreiking maakt inspecties waterkeringen transparant
[16-12-2008] Hoogheemraadschap moderniseert waterpeilbeheer
[16-12-2008] Deltacommissie vindt oplossing voor niet bestaand probleem
[16-12-2008] IBA-systemen kampen nog met veel klachten
[16-12-2008] Groeiend inzicht problemen betonnen kunstwerken
[16-12-2008] Risicomanagement dwingt gemeente open communiceren
[16-12-2008] Communicatie essentieel bij nieuwe contractvormen
[16-12-2008] Bodemenergie stuit op prangende juridische kwesties
[16-12-2008] Toetsingswaarden Besluit Bodemkwaliteit in de praktijk
[16-12-2008] Ecoduct Leusderheide bedient grote groep dieren
[7-11-2008] Proeftuin voor in-situ saneren
[7-11-2008] Vissen durven weer Petroleumhaven in
[7-11-2008] Bergen verontreinigde grond Grensmaas
[7-11-2008] Verkenning laat baten aangroei Hollandse kust zien
[7-11-2008] Kustbeheer vraagt grotere ruimteschalen
[7-11-2008] Ruimte met behoud van waterveiligheid
[7-11-2008] Water speelt leidende rol bij uitbreiding Heiloo
[7-11-2008] Rivierverruiming en afvoerverdeling ‘geregeld’
[7-11-2008] Afsluitdijk schiet tekort in basisfunctionaliteit
[7-11-2008] Rekenmodule geeft gevoeligheid voor bezwijken weer
[7-11-2008] Slimmere stikstofverwijdering in slibverwerking
[7-11-2008] Externe kwaliteitsborging prikkelt opdrachtnemer
[7-11-2008] Persleiding gaat dwars onder Haarlem door
[7-11-2008] Extra kokerliggers creëren slank brugdek
[20-10-2008] Geen instituut zonder polder, geen polder zonder instituut
[20-10-2008] Onderzoek haalbaarheid hoogwaterkeringen Spui
[20-10-2008] Gemaal Katwijk krijgt grotere bemalingscapaciteit
[20-10-2008] Rioolrenovatie is gebaat bij specialistisch toezicht
[20-10-2008] Samen meten is samen meer weten
[20-10-2008] Duitsers vergelijken reliningproducten
[20-10-2008] Meer zekerheid over veiligheid drinkwater
[20-10-2008] Slimmer strooien door betere temperatuurverwachting
[20-10-2008] Hoofdrijbaan N210 krijgt matras op palen
[20-10-2008] Assetmanagement vraagt balans in nut en noodzaak
[20-10-2008] Alkmaar kiest voor online beheersysteem
[20-10-2008] Micro-explosies versterken grond
[20-10-2008] Geen kanteldijken maar beweegbare waterkeringen
[20-9-2008] Dimensionering lining bepalend bij rioolrenovatie
[20-9-2008] Multicriteria-analyse helpt bij keuze renovatiemethode
[20-9-2008] Maatregelen beperken stankoverlast door styreen
[20-9-2008] Relinen zonder geurtjes
[20-9-2008] Tilburg renoveert riool met kunststof buiselementen
[20-9-2008] Rijn-Midden presenteert opgaven Kaderrichtlijn Water
[20-9-2008] Nederlandse principes uitgangspunt Banger-polder
[20-9-2008] Onderzoekers vinden toetsregel reststerkte keileem

[20-9-2008] Dynamisch kustbeheer goed voor veiligheid en natuur
[20-9-2008] Pompsysteem gemalen houdt rekening met vis
[20-9-2008] Voor veilig New Orleans moet nog heel veel gebeuren
[20-9-2008] Gebruikt hout toepasbaar in remmingwerk
[20-9-2008] Actief-koolfilter lost geurhinder Harnaschpolder op
[20-9-2008] Vergaande oxidatie kan rwzi-effluent verbeteren
[20-9-2008] Cellenfilter verwijdert fosfaat op rwzi Harderwijk
[20-9-2008] Grondwaterzorg dwingt gemeenten keuzes te maken
[20-9-2008] Oude scheepswerf wordt RoRo-terminal
[26-8-2008] Soms is er geen scheurtje te zien
[26-8-2008] Beton geeft z’n geheimen prijs
[26-8-2008] Bescherming van betonoppervlakken Europees geregeld
[26-8-2008] Onderhoud zonder oponthoud
[26-8-2008] Kosten-batenanalyses Europese Kaderrichtlijn Water
[26-8-2008] Indonesiërs leren voor polderontwerp
[26-8-2008] Eeuwenoud pompprincipe houdt polders droog
[26-8-2008] Zicht op Maasafvoer door de eeuwen heen
[26-8-2008] Rioolrenovatie begint met goed inspectierapport
[26-8-2008] Hoopvolle resultaten bij praktijkproef Silent Joints
[26-8-2008] Afwegingsmodel helpt bij investeren in ophogen
[26-8-2008] Kiezen tussen generiek of gebiedsspecifiek beleid
[26-8-2008] Diepe ‘footprint’ in Haarlem
[26-8-2008] Prins Bernhardbrug vervult Zaanse wensen
[2-6-2008] Fors maatregelenpakket voor rijkswateren
[2-6-2008] Nederlandse proefpolder in Indonesië

[2-6-2008] Uitbreiding Panamakanaal biedt kansen voor Nederland
[2-6-2008] Vissen kunnen langs nieuw bodemdalinggemaal Abelstok
[2-6-2008] Beheerders gaan samenwerken bij metingen rioolstelsel
[2-6-2008] Prefab beperkt overlast bij verdiepte ligging A73
[2-6-2008] Snelwegbermen als leefgebied voor plant en dier
[2-6-2008] Aanlegverband speelt rol bij geluidemissie stenen weg
[2-6-2008] Rapport helpt bij voorspellen zettingen bij leidingen
[2-6-2008] Monitoring geeft beeld van emissies depot Braassemermeer
[2-6-2008] Nieuw beleid nodig voor bestaande baggerspeciedepots
[2-6-2008] Hoogwaardig bouwen met baggerspecie wint terrein
[2-6-2008] Voormalige stortplaats biedt kansen voor bouwproject
[2-6-2008] Biowasmachine maakt ondergrond rijp voor afbraak
[2-6-2008] Kleurrijk schouwspel boven stalen ros
[2-6-2008] Parkeergarage Haarlem vereist drie ontgravingsslagen
[2-6-2008] Le Tourniquet biedt speelse toegang tot recreatiegebied
[16-5-2008] Dijken ondergaan bezwijktest
[16-5-2008] Sterkte gestructureerde kleibekleding in beeld
[16-5-2008] Geslaagde bezwijkproef bij IJkdijk
[16-5-2008] Micro-instabiliteit kan ook optreden bij flauwe taluds
[16-5-2008] Ecologische maat voor Kaderrichtlijn Water
[16-5-2008] Richtlijnen voor bouwen in natte gebieden
[16-5-2008] Zeewaartse bescherming voor zwakke schakel bij Voorne
[16-5-2008] Gisting biomassa wordt efficiënter
[16-5-2008] Snelle oplossingen voor lucht en verkeer
[16-5-2008] Rijksweg 73 duikt bij Tegelen de diepte in

[16-5-2008] Opsporen van kabels en leidingen in de grond
[16-5-2008] Een heldere grondgedachte is hard nodig
[16-5-2008] Projectvisie belangrijker dan contractvorm
[16-5-2008] Composietbrug op drijvende composietfundatie
[20-4-2008] Eenvoudig afkoppelen in de stad
[20-4-2008] Nieuwe installatie direct naast oude gebouwd
[20-4-2008] Arnhem beproeft drie zuiverende voorzieningen
[20-4-2008] Utrecht analyseert oppervlakteschade en scheuren
[20-4-2008] Zelfredzame samenleving centraal in veiligheidsconcept
[20-4-2008] Schiphol in zee kan derde van capaciteit overnemen
[20-4-2008] Maaivelddaling in beeld met hoogtemetingen
[20-4-2008] Proef toont succes van afstrooien zoab+ aan
[20-4-2008] Projectsaldering kan slechte luchtkwaliteit compenseren
[20-4-2008] MDrill geeft inzicht in ontwerp HDD-boring
[20-4-2008] Computerprogramma berekent leiding volgens NEN 3650
[20-4-2008] Zellingwijk krijgt tweede kans
[20-4-2008] Granieten weerstand bij boring onder 45 graden
[20-4-2008] Dommelbrug, lichtbaken in Eindhoven
[17-3-2008] Aannemer neemt beheer en onderhoud N31 op zich
[17-3-2008] Afstrooien zoab om aanvangsstroefheid te verbeteren
[17-3-2008] Vergelijkend overzicht van dun asfalt in ontwikkeling
[17-3-2008] Dunne deklaag scoort goed in geluidreductie
[17-3-2008] Waterberging maakt Westland klimaatbestendig
[17-3-2008] Filter verwijdert fosfaat zonder chemicaliën
[17-3-2008] Klic-atlas haalt morgen naar vandaag

[17-3-2008] Gasbellen vermijden bij horizontaal gestuurde boring
[17-3-2008] Plaatstaal van 4 of 5 mm, that’s the question
[17-3-2008] Rijkswaterstaat beheerst contract ‘systeemgericht’
[17-3-2008] Praktijk bewijst potentie van biologische in-situ sanering
[17-3-2008] Eerst fabriek bouwen, daarna de grond verder saneren
[17-3-2008] Modellen bij keuze geforceerde consolidatie
[17-3-2008] Rood blijft rood, recht wordt krom
[17-3-2008] Nieuwe Wet luchtkwaliteit schept duidelijkheid
[13-2-2008] Boring spaart natuur en scheepvaart
[13-2-2008] Mogelijk kansen voor hergebruik boorslurry
[13-2-2008] Onderzoek geeft inzicht in reactie van de grond
[13-2-2008] Theorie en praktijk botsen bij boring onder A13
[13-2-2008] Maatregelen houtdegradatie verdubbelen levensduur
[13-2-2008] Milieu en inrichting hand in hand bij dijkteruglegging
[13-2-2008] Afbreekbaar geotextiel zoekt ondernemende ambtenaar
[13-2-2008] Winnend idee Reinigende Weg in praktijk getest
[13-2-2008] Teer uit de weg!
[13-2-2008] Tevredenheid over DBFM-contract rijksweg 31
[13-2-2008] Wet verplichte KLIC-melding dit jaar van kracht
[13-2-2008] Gasbellen in persleiding brengen capaciteit in gevaar
[13-2-2008] Bodem is te kneden voor goede biologische afbraak
[13-2-2008] Dertien optimalisaties in ontwerp depot Hollandsch Diep
[13-2-2008] Forceren van zetting vraagt om intensieve monitoring
[13-2-2008] Ovale tunnel siert nieuwe N470
[2-1-2008] Boorsysteem ontwikkelt zich steeds verder

[2-1-2008] Snelle paaltest moet vertrouwen nog winnen
[2-1-2008] Wegwijs in geforceerde consolidatie
[2-1-2008] Aanpassing detaillering verhoogt duurzaamheid remmingwerk
[2-1-2008] Waterrisico verdrievoudigt elke veertig jaar
[2-1-2008] Filterunit flexibel inzetbaar op rwzi
[2-1-2008] Wegvak van staalvezelbeton als proef
[2-1-2008] Invloed weer op wegdektemperatuur
[2-1-2008] Koolstofasfaltbeton: stabiel asfalt met groen label
[2-1-2008] Bagger wordt beton
[2-1-2008] Gedrag gasbellen in leidingen
[2-1-2008] Kracht van de natuur als inspiratiebron
[2-1-2008] De kwaliteit bij aanbesteding Hollandsch Diep
[2-1-2008] Krommingen bepalen betonspanningen
[2-1-2008] https:se brug onder ’t mes voor trambaan
[2-1-2008] Fonejachtbruggen maken einde aan oponthoud
[16-11-2007] Langdurige sanering vraagt om duurzame afspraken
[16-11-2007] Van kraggevreter tot geotubes
[16-11-2007] Sanering Chemelot-terrein in Geleen op koers
[16-11-2007] Explosief baggerproject in Houten
[16-11-2007] Labtests helpen bij vroegtijdig opsporen houtrot
[16-11-2007] Grootste calamiteitenberging Delfland in uitvoering
[16-11-2007] Ultrasone trillingen jagen blauwalg uiteen
[16-11-2007] Verkeersbuizen van composieten voor het milieu
[16-11-2007] Bruggen sluiscomplex 2,5 meter verhoogd
[16-11-2007] Maas wordt bevaarbaar voor tweebaksduwvaart

[16-11-2007] Staalvezelbeton probeert het opnieuw
[16-11-2007] Optimalisering tegen verval zoab
[16-11-2007] Schat gegevens over microtunnelling
[16-11-2007] Verticale microtunnelling onder Amsterdam CS
[16-11-2007] Wennen aan nieuwe contractvorm
[19-10-2007] Variantenstudie levert idee van nagespannen gewichtsmuur
[19-10-2007] Robuuster dijkontwerp voor New Orleans
[19-10-2007] Vergunningenmanagement creëert draagvlak
[19-10-2007] Bergen aan Zee heeft baat bij extra kustbescherming
[19-10-2007] Laagste wijk wordt ‘veiligste van Nederland’
[19-10-2007] D-MBR-effluent schoner dan oppervlaktewater
[19-10-2007] Waterbeheer met nulletjes en eentjes
[19-10-2007] Composietbrug op weg naar eigen vormgeving
[19-10-2007] Reiziger IJtram vlucht via autotunnel
[19-10-2007] Outputgestuurd onderhoudscontract verbetert werkwijze
[19-10-2007] Richtlijn beschrijft zorgvuldig graafproces
[19-10-2007] Bodembeheer op maat met de risicotoolbox
[19-10-2007] Getrokken damwandplanken en corrosie
[19-10-2007] Rondingen bepalen uiterlijk van aquaduct Langdeel
[19-10-2007] Friese aquaducten houden meren goed bereikbaar
[19-10-2007] Trekken, remmen en sturen bij afzinken aquaduct
[24-9-2007] APK-keur voor rioolpompen en gemalen wenselijk
[24-9-2007] Van periodiek naar conditioneel onderhoud
[24-9-2007] Geen knoppen, geen displays, geen schakelaars
[24-9-2007] Onderhoudskosten minimaliseren door kennis

[24-9-2007] Toekomst gloort voor nieuwe duurzame energiebron
[24-9-2007] Zanddrains zorgen voor versnelde zetting van kades
[24-9-2007] ‘Bergbeek’ stroomt groene dal van Vondelpark in
[24-9-2007] Peilenplan Zuidplaspolder gaat versnippering tegen
[24-9-2007] Glastuinbouw doet het straks zonder afvalwater
[24-9-2007] Waterschap kan niet zonder realtime procesinformatie
[24-9-2007] Filtratie staat centraal bij verder zuiveren rwzi-effluent
[24-9-2007] Watersector komt tot gezamenlijke kwaliteitszorg
[24-9-2007] Zutphen herstelt oevers met bagger in geotubes
[24-9-2007] Foliepolder creëert natuurlijke omgeving voor aquaduct
[27-8-2007] Rijkswaterstaat werkt achterstallig onderhoud weg
[27-8-2007] Assetmanagement brengt meer samenhang in onderhoud
[27-8-2007] Ook betonbouw leent zich voor preventief onderhoud
[27-8-2007] Staalconservering maakt professionaliseringslag
[27-8-2007] Wegstabilisatie doet dienst als dijkbekleding
[27-8-2007] Agrariërs op Veluwe werken aan verbetering waterkwaliteit
[27-8-2007] Communiceren loont bij inpassing en ontwerp van berging
[27-8-2007] Drainage mag belendende panden niet treffen
[27-8-2007] Vergunningen geven richting aan uitvoering
[27-8-2007] Minder actuele risico’s door zware metalen
[27-8-2007] Zuivering krijgt facelift met hybride membraanbioreactor
[27-8-2007] Langere levensduur tweelaags zoab
[27-8-2007] Geluidsschermen tot in de hemel
[27-8-2007] Heringerichte Zweringbeek wordt hart van groene zone
[6-7-2007] Problemen waterkeringen New Orleans tijdens Katrina

[6-7-2007] Onderzoeken behoud waarden Woudse polder
[6-7-2007] Groeizaam gras en stevige paden voor Vondelpark
[6-7-2007] Binnentalud dijk toetsen met restbreedtemethode
[6-7-2007] Sneller bouwen met weg op palen
[6-7-2007] Met Bodembesluit naar eenvoudig bodembeleid
[6-7-2007] Ozon biedt uitkomst in zandige Utrechtse bodem
[6-7-2007] Potproef geeft uitsluitsel over opname arseen
[6-7-2007] Metingen nemen onrust weg over baggerspeciedepots
[6-7-2007] Brug over Nieuwe Wetering ademt scheepvaart
[25-5-2007] New Orleans tijdens orkaan Katrina
[25-5-2007] Ruimtevaart helpt baggeraar
[25-5-2007] Hoogtemetingen geven waterschap keur aan gegevens
[25-5-2007] Digitale inspectie waterkeringen weer stap verder
[25-5-2007] Hevige regenbuien dwingen tot nieuw waterplan
[25-5-2007] Vondelpark behoudt romantisch karakter
[25-5-2007] Geen (ge)modder meer met het Markermeer
[25-5-2007] Stappenplan pakt grondwateroverlast aan
[25-5-2007] Franse waterzuivering mag mooi zijn
[25-5-2007] Ook slappe ondergrond steunt aardebaan op palen
[25-5-2007] Verkeersplateau doet intrede als snelheidsremmer
[25-5-2007] Nu ook nucleair meten op zand en AVI-bodemas
[25-5-2007] Bodembeheer in handen van lokale overheid
[25-5-2007] Nieuw beleid staat wonen op grond met arseen toe
[25-5-2007] Tiende deel Woudse polder wordt calamiteitenberging
[3-5-2007] Klimaatverandering dwingt tot anticiperen
[3-5-2007] Rijk moet echt werk maken van schoon water
[3-5-2007] Regenrijk augustus 2006 wordt niet normaal
[3-5-2007] Gemeente Voerendaal voert water via wegen af
[3-5-2007] Rioolvak krijgt impuls door stedelijke wateropgave
[3-5-2007] Stedelijke wateropgave speerpunt in Decembernota 2006
[3-5-2007] Gemaal Kolhorn krijgt complexe vispassage
[3-5-2007] Vondelpark ondergaat renovatie waterhuishouding
[3-5-2007] Internationale handleiding voor breuksteen in waterbouw
[3-5-2007] Van maximale naar optimale snelheid
[3-5-2007] DSM besteedt beheer van bedrijfsterrein volledig uit
[3-5-2007] Geslaagde proef met sanering voormalige persleiding
[3-5-2007] Extra impuls voor grondwaterbescherming
[3-5-2007] Community of Practice bewijst nut bij kennisuitwisseling
[3-5-2007] Kleidijk in Zwijndrecht doorstaat extreem zwaar transport
[3-5-2007] Overhuiving snelweg kan fijnstof afvangen
[14-3-2007] Asfaltindustrie zoekt lonende technieken energiereductie
[14-3-2007] Trillingen bij verkeersdrempels zijn te voorspellen
[14-3-2007] Rijkswaterstaat beproeft stille, duurzame voegovergang
[14-3-2007] Kwaliteit en toezicht bij infrastructurele werken wankelen
[14-3-2007] Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen van kracht
[14-3-2007] Nieuw gemaal Kolhorn rijst als insect omhoog
[14-3-2007] Onderhandelen over veiligheid
[14-3-2007] Effluent als bron voor gedemineraliseerd water
[14-3-2007] Glasvezel naar de woning in Amsterdam
[14-3-2007] Meer kansen voor regionaal toepassen bagger

[14-3-2007] Besluit Bodemkwaliteit stelt ontvangende bodem centraal
[14-3-2007] Werken op min vier hoog
[14-3-2007] Balijbrug: markante brug over infrabundel
[2/26/2007] Bochten hebben grote invloed op wrijving bij microtunnels
[2/26/2007] Precisiewerk bij boringen Calandbrug
[2/26/2007] Zwerfkeien hinderen boring onder zijtak Twentekanaal
[2/26/2007] Acceptatie en borging nodig bij bescherming tegen overstroming
[2/26/2007] Corrosieonderzoek in haven levert ontwerprichtlijn op
[2/26/2007] Waterschap zet meetnet op voor kwaliteit afvalwater Eindhoven
[2/26/2007] Bedrieglijke rust rond alkali-silicareactie
[2/26/2007] Bergen baggerspecie scoort goed bij levenscyclusanalyse
[2/26/2007] Besluit Bodemkwaliteit geeft baggerspecie meer ruimte
[2/26/2007] Probabilistische aanpak maakt risico’s ondergrond expliciet
[2/26/2007] Polders in korte tijd omgetoverd tot natuurgebied
[26-2-2007] Drainage met gestuurde boring houdt woningen droog
[12/22/2006] Bouwput voor drielaagse parkeergarage in Vlissingen
[12/22/2006] Rijksmuseum krijgt 6 meter diepe kelders
[12/22/2006] COB onderzoekt bundeling van kabels en leidingen
[12/22/2006] Nederland helpt Roemenië met grillige rivieren
[12/22/2006] Moeras verandert effluent in oppervlaktewater
[12/22/2006] Onderzuigen veelbelovende innovatie in baggeren
[12/22/2006] Prijsvraag innovatieve kribben met interessante concepten
[12/22/2006] TU https: vergelijkt zuiveringstechnieken overstortwater
[12/22/2006] Een stukje Veluwe midden in Apeldoorn
[12/22/2006] Onderzoek rafeling tweelaags zoab

[12/22/2006] Zettingsarme wegkruising laat pijpleiding ongemoeid
[12/22/2006] Chloorkoolwaterstoffen aan banden met bioscherm
[12/22/2006] Verpakt zand kan profiteren van ontwerphandleiding
[12/22/2006] In vorm: drijvend groen voor drijvend wonen
[11/16/2006] Wetswijziging maakt bodemsanering flexibeler
[11/16/2006] Bombox beschermt binnenstad Tiel tegen explosiegevaar
[11/16/2006] Eindhoven doet proef met persluchtscherm op grote diepte
[11/16/2006] https: pakt wateroverlast aan met afsluiten grachten
[11/16/2006] Australië: water is niet alleen het speeltje van professionals
[11/16/2006] Telemetrie helpt Rotterdam bij beperken grote investeringen
[11/16/2006] Driehonderd vergunningen voor Haagse leidingen
[11/16/2006] Ecological engineering bewijst nut in civiele techniek
[11/16/2006] Rotterdamse haven krijgt glasvezelnetwerk op maat
[11/16/2006] Wegophoging en dijkversterking met nieuwe materialen
[11/16/2006] Brug scheert over Almeers water
[10/20/2006] Nederlandse waterbouwer legt pijpleiding bij Sachalin
[10/20/2006] Baggeren met slibverdringerpomp
[10/20/2006] Barendrecht krijgt groot dakpark boven spoor
[10/20/2006] Meten zuurstofinbreng geeft meer inzicht in zuiveringsproces
[10/20/2006] Zettingsarm bouwen met aardebanen
[10/20/2006] Groot aanbod nieuwe materialen bemoeilijkt keuze
[10/20/2006] Draaiboek regelt uitvoering Oosterheemlijn
[10/20/2006] In een netkous naar je werk
[10/20/2006] Ontwerpers leidingstelsel uitgedaagd tot creativiteit
[10/20/2006] Hulp bij gebiedsgericht grondwaterbeheer

[10/20/2006] Damwand en palen beschermen kerk
[9/20/2006] Weten wat je wilt meten
[9/20/2006] Rheden automatiseert rioolsysteem
[9/20/2006] Breda legt flexibel telemetriesysteem aan
[9/20/2006] Gebruik Westerschelde vraagt om prioriteiten stellen
[9/20/2006] Nog veel leemten in kennis over uitspoeling zware metalen
[9/20/2006] Retentie gebiedseigen water werkt ook in stedelijk gebied
[9/20/2006] Fuzzy Filter compact alternatief voor nazuivering effluent
[9/20/2006] Rwzi Amstelveen test geavanceerde voorzuivering in praktijk
[9/20/2006] Vinden goede contractvorm Haagse leidingen lastige klus
[9/20/2006] Improviseren bij horizontaal gestuurde boring onder IJ
[9/20/2006] Ook het bermpje heeft z’n plek in heringericht Gooiermars
[9/7/2006] Viaduct van 1,5 kilometer vormt ruggengraat Oosterheemlijn
[9/7/2006] Hogeresterktebeton geduchte concurrent voor staal
[9/7/2006] Brug naar één Heuvelrug
[9/7/2006] Voegloze overgang stelt hoge eisen aan asfalt
[9/7/2006] Nederlandse baggeraars delen kennis en innovaties
[9/7/2006] Pilotonderzoek naar filtratie rwzi-effluent werpt vruchten af
[9/7/2006] Carbon- en glasvezels gaan scheurgroei in asfalt tegen
[9/7/2006] Ruimtegebrek bemoeilijkt aanleg leidingstelsel in Den Haag
[9/7/2006] Snelle actie beperkt schade bij kerosineverontreiniging
[9/7/2006] Nieuwe materialen toepassen met oude kennis
[9/7/2006] Containerterminal krijgt betonnen diepwand als kademuur
[6/14/2006] Bedrijventerrein krijgt slim waterhuishoudkundig plan
[6/14/2006] Gefaseerde uitvoering houdt Abcoude bereikbaar

[6/14/2006] Onderzoek morfologie Rijnsplitsingen
[6/14/2006] Ultrafiltratie rwzi-effluent is sterk te verbeteren
[6/14/2006] Stroefheideisen asfalt dreigen door te slaan
[6/14/2006] Grondroerdersregeling bindt partijen in de graafketen
[6/14/2006] Rotterdam neemt initiatief tot Leidingenverordening
[6/14/2006] Betonblokkenmat geeft ruimte aan projectontwikkelaar
[6/14/2006] Triade-benadering onthult lokale ecologische risico’s
[6/14/2006] Constructie van Glare maakt overkluizing explosiebestendig
[6/14/2006] Veredelingsproces maakt vurenhout geschikt voor gww
[6/14/2006] Rotterdam combineert waterberging met parkeergarage
[5/19/2006] Balgconstructie lastig te berekenen
[5/19/2006] Semi-continu toetsen dijken met nieuwe methodiek
[5/19/2006] Inspectie waterkeringen: van ambacht naar wetenschap
[5/19/2006] Toename kwel door Ruimte voor de Rivier
[5/19/2006] Separator scheidt licht slib in afvalwater
[5/19/2006] N268 ondergaat duurzame verjongingskuur
[5/19/2006] PPS pakt goed uit bij A59
[5/19/2006] Spooraquaduct Abcoude laat het Gein vrij stromen
[5/19/2006] Gemeenten niet klaar voor grondroerdersregeling
[5/19/2006] Navo vernieuwt kerosineleiding
[5/19/2006] Soja stimuleert biologische afbraak chloorverbindingen
[5/19/2006] Arnhem Centraal gaat hoogte en diepte in
[4/20/2006] Intelligent afvalwatersysteem heeft de toekomst
[4/20/2006] Van projectmatig meten tot structureel monitoren
[4/20/2006] Afgekoppeld hemelwater bedreigt kwaliteit oppervlaktewater

[4/20/2006] Materiaalkeuze van belang bij ontwerp hydrosysteem
[4/20/2006] Waterhuishouding bepaalt inrichting Zuidplaspolder
[4/20/2006] Overschie heeft baat bij 80 km/h op A13
[4/20/2006] Nieuwe wet verplicht tot zorgvuldig graven
[4/20/2006] Bermbeheer begint bij goede grond
[4/20/2006] Montage hangbrug over Fedafjord in één jaar gereed
[4/20/2006] Helder risicomanagement nodig bij UAV-GC 2005
[4/20/2006] Stille evolutie in meetsensoren
[3/15/2006] Gemeente stellen zelf maatregelenmix samen
[3/15/2006] Stagnatie van bouwactiviteiten is niet nodig
[3/15/2006] https: koppelt aanpak luchtkwaliteit aan verkeersplan
[3/15/2006] Leeuwarden werkt aan helder water in de binnenstad
[3/15/2006] Kanaal Almelo-Coevorden krijgt stalen damwand op maat
[3/15/2006] Kaderrichtlijn Water eist nieuwe zuiveringstechnieken
[3/15/2006] Langzaam rijden gaat sneller in Hilversum
[3/15/2006] KLIC wil actieve rol ook onder Kadaster behouden
[3/15/2006] Informatie-uitwisseling geen panacee voor zorgvuldig graven
[3/15/2006] Chemische oxidatie bestrijdt vervuild terrein houthandel
[3/15/2006] Geotechnische Meetlat brengt zettingsrisico in beeld
[3/15/2006] nYe Klap biedt monumentale binnenkomst in Bedum
[2/15/2006] Amsterdam boort 15 kilometer rioolwaterleiding
[2/15/2006] Schildboor legt 908 meter leiding
[2/15/2006] Xbloc-elementen beschermen golfbreker in Ierland
[2/15/2006] Metingen leggen krachtswerking bij microtunneling bloot
[2/15/2006] Onderzoekers analyseren hydrogeleiding sluis

[2/15/2006] Secundaire dijk zorgt voor brede waterkering langs kust
[2/15/2006] Verplichte CE-markering voor asfaltspecie op komst
[2/15/2006] Waterschap meet bodembelasting doorgangsdepots
[2/15/2006] Haagse Tramtunnel als ondergrondse stad
[2/15/2006] Met de UAV-GC 2005 blijft het plussen en minnen
[2/15/2006] Pisa in de polder
[12/22/2005] Licht en geluid leiden naar uitgang van tunnel
[12/22/2005] Amsterdam stelt grenzen aan polderconstructies
[12/22/2005] Polder onder Olympisch Stadion functioneert
[12/22/2005] Nieuw golfbrekerelement eenvoudiger te plaatsen
[12/22/2005] Tussenstand overstromingsrisico’s bekend
[12/22/2005] Rioolbeheer vraagt risicomanagement
[12/22/2005] Onderzoekers vergelijken kosten ophoogmethoden
[12/22/2005] 235 km pijpleiding verbindt Nederland met Engeland
[12/22/2005] Flevoland maakt digitale asbestkaart
[12/22/2005] Veenbodem als onderdeel openbare ruimte
[12/22/2005] Dynamiek keert terug in natuurgebied Klein Profijt
[11/16/2005] Groen licht na tweede m.e.r.-procedure
[11/16/2005] Certificering zorgt voor goed beheer grondstromen
[11/16/2005] 3D-grondmodel geeft beeld van bodemopbouw depot
[11/16/2005] Vis kan weer reisje door de Rijn maken
[11/16/2005] ComCoast onderzoekt innovaties bij kustverdediging
[11/16/2005] Tyfoons helpen bij voorspellen extreme golfslag
[11/16/2005] Sleepbaan brengt spoorbrug op definitieve plek
[11/16/2005] Schatgraven in de ondergrond

[11/16/2005] Alternatief transport asbesthoudend materiaal
[11/16/2005] Project A2 Maastricht vraagt innovatieve oplossingen
[11/16/2005] In Den Haag verrijst futuristisch station
[11/16/2005] Geen vinger maar een stekker in de dijk
[11/16/2005] Ruimte voor de rivier - of voor het rivierwater?
[11/16/2005] Meer regen in de stad
[10/19/2005] Model geeft beeld van falen rivierdijken
[10/19/2005] Meetcampagne vergroot inzicht golfoploopreductie
[10/19/2005] Hilversum zuivert rioolwater in membraanbioreactor
[10/19/2005] Voldoen aan milieunormen levert geld op
[10/19/2005] Teamwerk leidt tot fraaie en stille brug
[10/19/2005] Rijkswaterstaat studeert op verlichting tunnelingang
[10/19/2005] Schoon wegdek helpt terugdringen emissies
[10/19/2005] Alternatieven voor ondergrondse netwerken
[10/19/2005] Camera ziet zwakke plekken in waterleiding
[10/19/2005] Cyanideverontreiniging soms lastig te herkennen
[10/19/2005] Folieconstructie kan 350 jaar mee
[10/19/2005] Spanning tussen vloer en onderwaterbeton
[10/19/2005] Zeeuwse jas voor de N61
[10/19/2005] Beren houden de dijk overeind
[9/21/2005] Optimalisatie is meer dan een sommetje
[9/21/2005] Beheer is essentieel onderdeel van rioleringszorg
[9/21/2005] Gemeente Utrecht meet werking riooloverstorten
[9/21/2005] Onderzoekers buigen zich over bodemruwheid rivieren
[9/21/2005] Simpele ingreep stopt trillingen van Stuw Hagestein (2)

[9/21/2005] Wachten op een superstorm
[9/21/2005] In de val op Walcheren
[9/21/2005] Van traditioneel naar rationeel onderhoud
[9/21/2005] Rwzi Horstermeer proeftuin zuiveringstechnieken
[9/21/2005] Veghel maakt vingerafdruk afvalwaterpersleiding
[9/21/2005] Wilgen groeien op baggerspecie
[9/21/2005] Black Beauty kruist het Twentekanaal
[9/21/2005] De natuur helpt mee bij sanering waterbodems
[8/22/2005] Simpele ingreep stopt trillingen Stuw Hagestein (1)
[8/22/2005] Rockanje en Oostvoorne hebben meer open water nodig
[8/22/2005] Inzicht neemt toe in kosten nabehandeling afvalwater
[8/22/2005] Transparanter wegverharding afwegen en kiezen
[8/22/2005] Chaos onder de grond wordt geregistreerde chaos
[8/22/2005] Goed ontleden minerale olie is halve werk
[8/22/2005] Beperken van restzetting betaalt zich op termijn terug
[8/22/2005] Bruggenbouw gaat digitaal
[8/22/2005] Mijnsteen en slakken versterken Zeeuwse zeedijk
[8/22/2005] Langzaam maar zeker wordt de Bouwdienst een ander bedrijf
[22-8-2005] Machinaal straatwerk op de goede weg
[6/21/2005] Stappenplan rangschikt veenkaden naar droogtetype
[6/21/2005] Monitoring drainage-infiltratiesysteem Wippolder
[6/21/2005] Aërobe korrelslibtechnologie alternatief actiefslibproces
[6/21/2005] Software helpt bij afweging van wegverhardingen
[6/21/2005] Hanzelijn-plus, compensatie voor niet aanleggen Zuiderzeelijn
[6/21/2005] Amsterdamse Zuidas wordt stad op zich in energieverbruik

[6/21/2005] Monstersteker maakt mengmonsters maken makkelijker
[6/21/2005] Micropalen zorgen voor fundering van Deventer viaduct
[6/21/2005] Luwtedam speelt in op natuurlijke dynamiek
[6/21/2005] Haarlem baggert voor de helft van het geld de stad schoon
[6/21/2005] Den Haag laat normen uit Brussel zonder tegenwicht door
[5/19/2005] Asfalt op dijk zeer divers van kwaliteit
[5/19/2005] Stroombeeld richtinggevend voor ontwerp Maasvlakte 2
[5/19/2005] Richtlijnen zijn conservatief over waterspanningen in dijk
[5/19/2005] Uitgewrongen slib levert biogas aan eigen awzi
[5/19/2005] Gelderland vangt run-off van provinciale weg op
[5/19/2005] Zandwinput in Drempt wordt baggerspeciedepot
[5/19/2005] Gemeente speelt grote rol bij aanleg breedbandnetwerk
[5/19/2005] Granulaatmatras op palen beperkt zettingen
[5/19/2005] Ondergronds afvaltransport loont op juiste locaties
[5/19/2005] Dempers maken lichtgewicht brug mogelijk
[4/15/2005] Constructie op zee vecht tegen waterstand en golfhoogte
[4/15/2005] Industrialisatie geeft speelruimte bij bouw awzi
[4/15/2005] Gemeenten zoeken strategie voor duurzaam wegonderhoud
[4/15/2005] Sophiaspoortunnel krijgt strategische waterkering
[4/15/2005] Kabel- en leidingbedrijven werken met verouderd instrumentarium
[4/15/2005] Bodem van IJmeer vrij van vliegas
[4/15/2005] Kaderwet Tunnelveiligheid in werking bij omlegging N201
[4/15/2005] Scherm langs A10-West is sluitstuk geluidssanering
[4/15/2005] Gemaal IJmuiden krijgt module voor slim energiegebruik
[3/15/2005] Overheid aan zet bij bouwen rond water

[3/15/2005] Landmark
[3/15/2005] Stil wegdek vereist speciale zorg