Rapporten van de Zuiderzee-Vereeniging


Op de titel klikken geeft de online versie van het rapport, = link naar catalogus TUDelft  = link naar catalogus elders

1887. Technische Nota no. 1: betreffende het onderzoek omtrent de afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee
1887.
Nota no. 2: de invloed der afsluiting op de waterkeering der provinciŽn langs de Zuiderzee
1888.
Nota no. 3: de invloed der afsluiting op de waterloozing der provinciŽn langs de Zuiderzee
1889.
Nota no. 4: de invloed der afsluiting op de waterverversching der provinciŽn langs de Zuiderzee. De invloed der afsluiting op de scheepvaart der Zuiderzee
1890.
Nota no. 5: de constructie en de kosten van den afsluitdijk, de sluizen en de bijkomende werken. De voor- en nadeelen der afsluiting buiten verband met de droogmaking
1891.
Nota no. 6: resultaten der terreinwerkzaamheden van 1889 en 1890

a. grondboringen.

b. stroommetingen.

c. diverse metingen.
1891.
Nota no. 7: De droogmaking met schetsontwerpen der verschillende indijkingen
1891.
Nota no. 8: Vergelijking van verschillende ontwerpen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee
1892.
Oeconomische en finantieele beschouwingen van het Dagelijksch Bestuur naar aanleiding der resultaten van het technisch onderzoek vervat in de acht Nota's
1892.
Endiguement et DessŤchement du Zuiderzee

I. Considťrations ťconomiques de la Zuiderzee-Vereeniging.

II. Discours, prononcť par M. J. M. Telders.
1894.
Uittreksel uit het Verslag der Staatscommissie
1895.
Afsluiting en Droogmaking van de Zuiderzee Antwoord van S. J. Vermaes op hoofdartikelen ĽNieuwe Rotterdamsche CourantĒ.
1898.
De Economische beteekenis van de Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee door H. C. van der Houven van Oordt en Mr. G. Vissering
1901.
Ontwerp van Wet tot Afsluiting en Droogmaking van de Zuiderzee met Toelichtende Memorie
 1901.
De Economische Beteekenis van de Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee door H. C. van der Houven van Oordt en Mr G. Vissering. Tweede herziene en bijgewerkte uitgave
1905.
De Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee in de beide Kamers der Staten-Generaal
1905.
Deel I. De Zuiderzeevisscherij, Rapport eener Commissie van Onderzoek.

Deel II. De Rapporten aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid met Nota van Beantwoording der Zuiderzee-Vereeniging
1906.
Deel III. Rapport van de Nederlandsche Heide-Maatschappij over de Zoetwatervisscherij in het toekomstige IJselmeer en in de wateren der droog te leggen polders
1908.
De Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee in de beide Kamers der Staten-Generaal, uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging. Deel II
1911.
De Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee

I. De voordeelen van de voorziening der provinciŽn Friesland en Noord-Holland met zoet water.

II. Staten-Generaal. Behandeling der Staatsbegrootingen voor 1908, 1909, 1910, 1911.

III. Voorloopig Verslag IIe Kamer over het Wetsontwerp tot droogmaking der Wieringermeer.

IV. Handelingen Provinciale Staten van Noord-Holland najaar 1910.

V. Inzending ter Landbouwtentoonstelling te Deventer in Juli 1909.
1911.
De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Vervolg 1911, bevattende Verslag der Commissie over de toepassing van gewapend beton bij den bouw der dijken. Met 4 kaarten
1912.
Ontwerp van Wet tot Afsluiting en Droogmaking van de Zuiderzee met toelichtende Memorie. Met 1 Kaart. 2e druk
1914.
De Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee

I. De invloed van de drooglegging der Zuiderzee op de Werkloosheid.

II. Staten Generaal. Behandeling der Staatsbegrootingen voor 1912 en 1913.

III. Verzameling C. Leemans. Bruikleen aan de Ned. Heidemaatschappij.

IV. Inzending ter Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied, Amsterdam, 1913.
1916
De watervloed van 13-14 Januari 1916
1917
De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Weerlegging van bezwaren
1921
De droogmaking der Zuiderzee en de Rente-berekening
1930
Weerlegging van de bezwaren van den heer E. den Herder, industrieel te Harderwijk