Anton Albert Beekman

(1854 - 1947)


(Amsterdam 5 jan. 1854 - Den Haag 23 mei 1947), genie-officier, leraar, historisch-geograaf. Werkte, na in 1873 te zijn afgestudeerd aan de KMA in Breda, als genie-officier bij de aanleg van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Nam in 1879 ontslag en werd leraar te Zutphen, aanvankelijk in de wiskunde, later in de aardrijkskunde. Schreef een aantal schetsen en novellen. Werd met Nederland als polderland (1884, herzien in 1914 en 1932) de grondlegger van de historische geografie in Nederland en heeft daarmee in belangrijke mate bijgedragen aan het huidige inzicht in de waterstaatkundige ontwikkeling van ons land. Was een warm voorstander van afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Met R.Schuiling kreeg hij grote bekendheid door zijn schoolatlas. Van zijn vele publikaties noemen we: De strijd om het bestaan; geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland (1887), Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland voor 1795 (2 dln.; 1905-1907), Polders en droogmakerijen (2 dln.; 1909-1912), Onze waterkeeringen (1911), zijn levenswerk: Geschiedkundige atlas van Nederland (met P.J.Blok e.a.; 40 dln., 1913-1938), De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee (1917), Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland (1936) en zijn laatste werk De wateren van Nederland (postume uitgave; 1948). Beekman was bestuurslid van het KNAG, sinds 1923 erelid, daarnaast redacteur van het TKNAG.
Meer info via:

Illustratiebron: wikimedia commons, 1924

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1900 Zuiderzeever. Plan van afsluiting en droogmaking der Zuiderzee Zuiderzee landaanwinning Poster Zuiderzeewerken
1917 Zuiderzeever. De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Weerlegging van bezwaren. Zuiderzee landaanwinning publicatie van de Zuiderzeevereniging
1932 RWS-BER Verslag omtrent de schets van de ontwikkeling der Schelde BER006b (samenvatting)