afsluitingen

Lijst van publicaties over het onderwerp afsluitingen


Afsluitingswerken, afsluitdammen

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1824 Goudriaan KHMW Verhandelingen over de afdamming van het IJ Te Haarlem : bij de Wed. A. Loosjes Pz.
1851 Rapport van Belgische regeringscommissie met adviezen over de gevolgen der ontwerpen afdammingen van de Oosterschelde en het Sloe aan de Nederlandse regering Sloe
1866 Verslag van het onderzoek naar den toestand der tusschenwateren voor den aanleg van den Slaakdam resp. den Scheldedam, alsmede naar het verschil van den toestand dier tusschenwateren voor 1830 en voor 1866
1873 Nota over den tegenwoordigen toestand van het Veeregat en de Zandkreek, de gevolgen, die de afdamming van het Sloe van deze vaarwaters heeft gehad en hunne vermoedelijke toekomst met het oog op de scheepvaart Sloe
1922 Lely RWS Verslag der commissie, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 17 Juli 1919 La. B, Afdeeling Waterstaat T, in zake wijziging der afsluiting van het IJ Ministeriële nota
1933 Mazure RWS-BER Voorlopige nota betreffende de invloed van een afsluiting van de Donge op de stormvloedstanden beneden deze afsluiting Donge
1937 vVeen RWS-BER Nota betreffende de afdamming der Brielsche Maas Brielse Maas BER040 (samenvatting)
1938 vVeen RWS-BER Nota over de domeinbelangen betrokken bij de afsluiting van de Botlek en Brielsche Maas en het Hartelsche Gat volgens het door den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat opgemaakte gewijzigde plan C Brielse Maas BER040a (samenvatting)
1939 vVeen RWS-BER Nota betreffende de toeneming stroomsnelheden in de Rotterdamschen Waterweg, als gevolg van de afdamming van de Brielsche Maas Brielse Maas BER053 (samenvatting)
1939 vVeen RWS-BER Afdamming Brielsche Maas : aanvullende nota van 8 februari 1939 Brielse Maas BER040a (samenvatting)
1940 vVeen RWS-BER Rapport inzake de afsluiting van de Brielsche Maas en de Botlek Brielse Maas Commissie Brielsche Maas, [voorz. F.L. Schlingemann]
1941 vVeen RWS-BER Afsluiting Oude Maasje Oude Maasje BER075 (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER Nota betreffende de afsluiting van de Donge Donge BER074 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Zeer voorloopige nota betr. het zgn. Vijf-eilandenplan vijfeilandenplan conceptnota BER
1942 vVeen RWS-BER Nota betreffende het vijfeilandenplan vijfeilandenplan BER099 (samenvatting)
1943 HarmsenWHJ RWS-BER Afsluiting Donge en Oude Maasje Oude Maasje BER130 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Het denkbeeld van ir. Schönfeld om van het Haringvliet een vloedkom te maken Haringvliet BER105 (samenvatting)
1945 vVeen RWS-BER Nota met kritiek op het plan 'Luctor et emergo' van A.H. de Leeuwerk van Provinciale Waterstaat voor afdamming Zeeuwse -en Zuidhollandse kust ingediend bij de minister-president, juli 1945 BER151 (samenvatting)
1945 vVeen RWS-BER Afdamming Zandkreek Veersche Gat, met toegevoegde correspondentie drieeilandenplan Nota studiedienst BER
1946 vVeen RWS-BER Advies over een nota betreffende de Afdamming Zandkreek Veerse Gat door de Rijkswaterstaat directie Zeeland Veerse Gat BER155 (samenvatting)
1949 Croes RWS-BER Dichting van het sluitgat in de bedijking van de Nieuwe Zuid-Sloepolder Sloe BER222 (samenvatting)
1949 Ringma RWS-BER Enige opmerkingen over de keuze van het tracé van de afsluitdijk van de Braakman Braakman BER221 (samenvatting)
1950 Stroband RWS-BER Nota betreffende afsluiting der Benedenrivieren met stuw in het Hollands Diep Hollands Diep BER229 (samenvatting)
1950 Stroband RWS-BER Verandering in de SV-hoogen na afdamming Botlek, Brielse Maas, afsluiting Hollandse IJssel, inpoldering Biesbosch en watervrijmaking Brabantse Oever, met en zonder SV vrije dijk langs N. Merwede (volgens modelonderzoek M284, Delft) Brielse Maas BER227 (samenvatting)
1951 vVeen RWS-BER Rapport betreffende de Afdamming Eendracht-Krabbenkreek Eendracht BER263 (samenvatting)
1951 Biezeveld RWS-BER Rapport omtrent de uitvoering van en de bevindingen bij het maken van de afsluitdijken door de Brielse Maas en de Botlek Brielse Maas BER276 (samenvatting)
1951 Dronkers RWS-BER Berekeningen over de afsluiting van de Brielse Maas en Botlek met practische beschouwing over de getijbeweging (artikel uit De Ingenieur) Brielse Maas BER277 (samenvatting)
1951 Valken RWS-BER Nota betreffende de afsluiting van Donge en Oude Maasje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der benedenrivieren Oude Maasje BER260 (samenvatting)
1951 Valken RWS-BER Bepaling dijkafmetingen afsluitdam beneden Spui (Beningen) Spui BER261 (samenvatting)
1951 Valken RWS-BER De afdamming van de Brielse Maas en haar consequenties (artikel uit De Ingenieur) Brielse Maas BER278 (samenvatting)
1952 Josephus Jitta RWS-BER Nota betreffende de constructie van een sluitgat bij zodanige lengte dat niet met caissons kan worden gewerkt BER311 (samenvatting)
1952 SprengerFJ RWS-BER Nota betreffende een ontwerp van de afsluiting van een sluitgat van beperkte lengte in een te maken dijk met behulp van afsluitelementen van gewapend beton BER312 (samenvatting)
1952 Stroband RWS-BER De invloed van de afdamming van het Spui in de beneden- en bovenmond op de gemiddelde getijbeweging Spui BER279 (samenvatting)
1952 Valken RWS-BER De afsluiting van het Spui aan weerszijden in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren Spui BER282 (samenvatting)
1953 Valken RWS-BER De spui-afsluiting in het kader der deltaplannen Spui Nota nr. (DDWT-BEN-1953).16 tbv de Deltadienst
1953 vVeen RWS-BER Nota Afsluitingsplannen der tussenwateren BER316 (samenvatting)
1953 Valken Deltacommissie Nota van de Deltacommissie betreffende een overzicht van de Deltaplannen, plaats en volgorde van de primaire afsluitingswerken Deltawerken Nota van de Deltacommissie
1953 Caissons voor het dichten van dijken in Zeeland 1953 - Fotoalbum Dijkherstel Zeeland Album uitgegeven door de gezamenlijke aannemers van de caissonbouw
1954 Deltacommissie Afdamming zeearmen: derde interim-advies uitbracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken Uitgave SDU
1954 vVeen RWS Correspondentie m.b.t afsluiting van de Donge en het Oude Maasje Oude Maasje in archief NA nr. 106
1954 Domeinen Nota betreffende het gebruik van Tetrapods voor de afdamming van zeearmen Oosterschelde Nota van het Technisch Bureau der Domeinen voor de Deltacommissie
1954 Josephus Jitta Ingenieur Een eenheidscaisson voor sluiting van een 'sluitgat' in een aan te leggen afsluitdijk Deltawerken De Ingenieur (66), nr9, blz B29-34
1954 Josephus Jitta Ingenieur Het sluiten van afdammingen van zeearmen Deltawerken De ingenieur (66) blz b52
1955 Deltacommissie Vierde interimadvies door de Deltacommissie over de Afdamming Veere gat en Zandkreek (drie-eilanden plan) Deltawerken Uitgave SDU
1955 Deltacommissie Nadere beschouwingen in verband met de afdamming van de zeearmen: vijfde interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken Uitgave SDU
1955 WL Delft Hydraulische beschouwingen over de sluiting van de inlaagdijk "Levensstrijd" te Zierikzee Dijkherstel Zeeland NOta Waterloopkundig Laboratorium
1955 verLoren Haskoning Correspondentie betreffende de Deltacommissie Deltawerken Persoonlijk archief verLoren van Themaat
1956 MarisAG Ingenieur Het Deltaplan en zijn verschillende facetten Deltawerken De Ingenieur (1956) nr 14,20,21,23,23,28
1963 Stuvel Drie eilanden één Deltawerken co-op Nederland
1963 Stroband RWS-Deltadienst Getijberekening in een doodlopend kanaal waarin een sluitgat, vereenvoudigde berekening voor het M2 getij Deltawerken Nota Waterloopkundige afdeling W611b
1964 Spaargaren RWS-Deltadienst Schatting van de overschrijdings-frequentielijn van het hoogwater ten zuiden van de Hellegatdam voor de overgangstoestand in het zomerhalfjaar Hellegat Nota (DDWT) W-743
1964 Spaargaren RWS-Deltadienst 2-dimensionele ontgrondingen als functie van de drempelhoogten en de getijbeweging in het sluit Volkerak Nota (DDWT) W-755
1964 Spaargaren RWS-Deltadienst Bepaling van de twee-dimensionale ontgrondingen in het sluitgat van de Lauwerszee Lauwerszee Nota (DDWT) W-795
1969 Spaargaren RWS-Deltadienst Some aspects of flow through and under hydraulic structures used for closing estuaries Oosterschelde Reprint from: Proceedings 13th Congress of the I.A.H.R., Kyoto, September 1969
1970 Spaargaren RWS-Deltadienst Beoordeling van de merites van een beklede dam resp. duindam voor de afsluiting van de Oosterschelde Oosterschelde Nota (DDWT) W-70.074
1971 Spaargaren RWS-Deltadienst Nota betreffende de waterloopkundige en grondmechanische aspecten van de keuze afsluitmiddelen Oosterschelde Oosterschelde Nota (DDWT) W-71.147
1998 Stamhuis RWS Afsluitingstechnieken in de Nederlandse Delta uitgave Ministerie V&W