rivierwerken

Lijst van publicaties over het onderwerp rivierwerken


Het uitvoeren van werken in de rivier om de afvoer te verbeteren. Hieronder vallen bochtafsnijdingen, bouw van kribben en langsdammen, baggerwerk in rivieren, rivierverbeteringen

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1749 Velsen Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op de rivieren, den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek: waar in de aloude en tegenwoordige toestand dier rivieren overwogen; de ge Uitgever Isaak Tirion, Amsterdam
1768 Velsen Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek (2e verbeterde druk) Uitgever V van der Plaats, Harlingen
1821 BlankenJ RWS Nota ter algemeene overdenking wegens de bedreigde veiligheid der provinciën Holland, Utrecht en Gelderland, bijzonderlijk .. met de landen van Heusden en Altena, door de jaarlijks opklimmende gevaren voor overstroming bij IJsgang en hoog rivierwater Schmidts & Cie, Amsterdam
1823 BlankenJ RWS Memorie betrekkelijk den staat der rivieren in opzigt harer bedijkingen, der dijkbreuken en der overstroomingen..., benevens de daarin opgeslotene aanmerkingen op het Proef-ontwerp tot sluiting van den Neder Rijn en Lek.. O.J. van Paddenburg en O.J. van Dijk, Utrecht
1836 BlankenJ RWS Verhandeling over de algemeene rivier en waterstaatkundige ontwerpen, welke van de vorige eeuwen, tot op heden gevormd en uitgevoerd, of nog in overweging zijn : met de uitwerkselen tot op den tegenwoordigen tijd, ... toegelicht door eene kaart, waarop de N. van der Monde, Utrecht
1900 deRijke Ingenieur Banjirs en vloeden in Japan De Ingenieur, nr 36, p 544
1916 vdBroek RWS Verslag omtrent den aanleg van stroomleidende dammen in de Zandkreek en Veergat Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 7
1917 LelyCW RWS Nota, betreffende berekeningen omtrent rivierverbeteringen Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 11
1921 Nijhoff RWS Verslag van een bezoek gebracht aan eenige belangrijke beweegbare stuwen in Zwitserland Maasnormalisatie Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 17
1935 vVeen Nota betreffende eene getijberekening voor den verbeterden Hollandsche IJssel (plan 1934, variant) Hollandse IJssel BER022b (samenvatting)
1939 vVeen Ingenieur Verbetering van den Hollandschen IJssel Hollandse IJssel De ingenieur, (54) 45, 10-11-1939
1941 vVeen RWS-BER Normaliseering Hollandsch Diep Hollands Diep BER080 (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER Nota betreffende de mogelijke wijziging van het net der Beneden rivieren Hellegat BER071 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Verbeteringswerken Hollandschen IJssel ; gegevens betreffende de uitvoering der werken tot verbetering van den Hollandschen IJssel Hollandse IJssel Nata BER met meetgegevens, inclusief foto's en veel kaarten
1942 vVeen RWS-BER Verdeling opperwater voor het geval de Sliedrechtse doorsteek gemaakt wordt BER090 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Rapport betreffende plannen (A, B en W ) voor de verlegging van de beneden Merwede Dordrecht nota directie Benedenrivieren, bevat ook: BER089 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Verlaging van de Rijnarmen door te veel baggeren BER131 (samenvatting)
1949 vdNadort RWS-BER Invloed van de kribben en strekdammen op het doorlatingsvermogen van de Beneden-Merwede Benedenrivieren BER214 (samenvatting)