Organisatielijst
Lijst van organisaties met publicaties in de database
klik op de (verkorte) organisatienaam voor een lijst van publicaties per organisatie
organisatie organisatie omschrijving
Bataafsch Genootschap Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte is een te Rotterdam gevestigde stichting, en werd op 3 juni 1769 opgericht.Op 3 juni 1769 liet Steven Hoogendijk in zijn testament opnemen dat na zijn dood een stichting tot bevordering van de proefondervindelijke wijsbegeerte de opbrengsten uit zijn riante vermogen zou krijgen.Een belangrijk instrument waarmee het genootschap aan haar doelstelling probeerde te voldoen (het leveren van een bijdrage aan de ontplooiing van wetenschap en techniek) was het uitschrijven van wetenschappelijke prijsvragen.Het genootschap bestaat nog steeds, zie ook wikipedia
Betuwsche Kanaalvereniging Vereniging die streefde naar verlenging van het Amsterdam-Rijnkanaal door de Betuwe naar de Waal
Delft Waterbouwkundige publicaties van Technische Hogeschool Delft/ TU Delft (o.a. proefschriften). Zie ook repository.
Deltacommissie Commissie ingesteld na de stormvloed van 1953 om plannen te ontwerpen om een dergelijke ramp te voorkomen. Deze commissie stelde voor om het Deltaplan uit te voeren.
Domeinen Rijksdienst voor de Domeinen. Beheert rijkseigendommen, o.a. de oppervlaktedelfstoffen, zoals zand.
Haskoning Ingenieursbureau opgericht door de heren Van Hasselt en De Koning in 1881. In 2002 gefuseerd met Dwars-Heederik en Verhey (van 1916) tot het ingenieursbureau Royal Haskoning-DHV. Zie ook wikipedia.
Heidemaatschappij Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij,opgericht in 1888 als een vereniging met als doelstelling het adviseren bij en het stimuleren van de ontginning van woeste gronden, het aanleggen en in stand houden van bossen en het aanleggen en onderhouden van bevloeiings- en grondverbeteringswerken. Vanaf 1897 hield zij zich ook bezig met de ontwikkeling en de verbetering van de zoetwatervisserij. In het begin werkte de Nederlandsche Heidemaatschappij vooral voor particulieren (onder meer in Noord-Brabant), maar eind 19e eeuw werd ze steeds nauwer betrokken in ontginningsactiviteiten van de overheid. Zo nam ze deel in Staatsbosbeheer, en werd daarin steeds belangrijker. De eerste ontginning in Drenthe (Zeijerveld) vond plaats in 1907.[2] Vooral na 1930 had de Heidemaatschappij veel projecten in Drenthe voor de ontginning van de heide en bebossing. In de crisisperiode van de jaren dertig (na de Beurskrach van 1929) speelde de Nederlandsche Heidemaatschappij een belangrijke rol in de werkverschaffing. Vanaf 1939 gebeurde dat in opdracht van de Rijksdienst voor de Werkverruiming. In 1997 verdergegaan als Ingeneursbureau Arcadis. Zie ook wikipedia
IHO International Hydrgraphic Organisation, heette eerst International Hydrographic Bureau. Zie ook wikipedia
Ingenieur Tijdschrift "De Ingenieur", uitgegeven door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.
Kanaalvereeniging "De Geldersche Vallei" Vereniging die rond 1880 als verbetering van de vaart van Amsterdam naar Duitsland een betere vaarweg wilde aanleggen. De "Keulse Vaart" via Utrecht voldeed niet meer.
KHMW De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) is het oudste genootschap van geleerden in Nederland.opgericht op 21 mei 1752. De maatschappij werd te Haarlem opgericht door onder meer de Haarlemse burgemeester Arent de Raet, die tevens de eerste voorzitter was. In de beginjaren van haar bestaan deed de Maatschappij enkele wetenschappelijke tijdschriften verschijnen, zoals de "Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen" en "Natuurkundige Verhandelingen", maar toen er een grote verscheidenheid aan vakbladen verscheen in het Nederlands is zij overgestapt op het subsidiëren van die vakbladen in plaats van het zelf uitgeven ervan. Daarnaast is de Maatschappij vooral ook beroemd geworden om het uitschrijven van diverse prijsvragen. Tussen 1753 en 1917 zijn 1206 prijsvragen uitgeschreven betreffende diverse wetenschappelijke vraagstukken. Zie ook wikipedia
KNAG Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Zie ook wikipedia
KNAW Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Zie ook wikipedia
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
KZGW Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Leiden Publicaties van de Rijksuniversiteit Leiden (met name proefschriften).
LGM Laboratorium voor Grondmechanica Delft, later Geodelft. Later gefuseerd met het Waterloopkundig Laboratorium en onderdelen van Rijkswaterstaat tot Deltares
Mathematisch Centrum Stichting in 1946 opgericht om toegepaste wiskunde te bedrijven. Alhoewel er een sterke relatie was met de universiteiten, was dit geen Universitair instituut. In 2001 is de naam gewijzigd in Stichting Centrum voor Wiskunde en Informatica.
OTAR Maandblad oorspronkelijk uitgegeven door de Organisatie van Technisch Ambtenaren bij de Rijkswaterstaat.
PIANC Oorspronkelijk Permanent International Association of Navigational Congresses, nu World Association for Waterborne Transport Infrastructure. Organisatie opgericht in 1885 voor internationale samenwerking op het gebied van scheepvaartinfrastructuur (havens, vaarwegen, sluizen)
RWS Rijkswaterstaat, algemene dienst
RWS-Adviesdienst Hoorn Oorspronkelijk de studieafdeling van het arrondissement Hoorn van de directie Noord Holland, en verantwoordelijk voor de Waddenzee. Later een onderdeel van direcctie WaWa (WWKZ) en na afloop van de Deltawerken opgeheven.
RWS-Adviesdienst Vlissingen Rijkswaterstaat, adviesdienst Vlissingen (onderdeel van directie Waterhuishouding en waterbeweging, opgegaan in de Dienst Getijdewateren, later RIKZ)
RWS-BER Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren
RWS-BOR Rijkswaterstaat, directie bovenrivieren
RWS-DDW Rijkswaterstaat - Dienst Droogmaking Walcheren - Tijdelijke dienst van 1944-1947 voor het herstel van de dijkdoorbraken door de geallieerde aanval van 1944
RWS-DDZ Dienst Dijkherstel Zeeland.Na de stormvloedramp van 1953 heeft Rijkswaterstaat voor het herstel van de waterkeringen een speciale dienst opgericht, die als projecttaak kreeg de dijken in zuidwest Nederland te herstellen.
RWS-Deltadienst Speciale dienst voor het uitvoeren van de Deltawerken. Deze dient had een eigen waterloopkundige afdeling (met vestigingen in Den Haag, Hellevoetsluis en Zierikzee. De afdeling in Den Haag werkte nauw samen met de waterloopkundige afdeling van WaWa.
RWS-DGW Dienst Getijdewateren, later RIKZ. Dienst met vestigingen in Den Haag, Middelburg en Haren
RWS-WWKZ District Kust en Zee van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging. Werkte nauw samen met de waterloopkundige afdeling van de Deltadienst. Had regionale vestigingen: Adviesdienst Vlissingen, Adviesdienst Hoorn en adviesdienst Haren.
Shell Door het laboratoirum van Shell (ook Bataafse Aardolie Maatschappij) is ook veel onderzoek gedaan naar waterbouwkundige zaken
Utrecht Publicaties van de Rijksuniversiteit Utrecht, met name proefschriften.
Vereniging voor Landaanwinning De Nederlandse vereniging voor landaanwinningis opgericht in 1946 om landaanwinning te stimuleren, in 1971 is de naam veranderd in Vereniging voor Water, Land en Ruimte en sinds 1979 is omgedoopt in Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting. Na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar, heeft de vereniging de conclusie getrokken dat haar doelstellingen (het bevorderen van de belangstelling voor waterstaat en landinrichting) gehaald zijn. De vereniging heeft zichzelf in 2016 daarom opgeheven
Waterschap Walcheren Oorspronkelijk opgericht als Polder Walcheren, traditioneel een van de meer invloedrijke waterschappen in Zeeland.
WL Delft Waterloopkundig laboratorium, opgericht in 1927, is later gefuseerd met LGM en enkele specialistische diensten van RWS tot Deltares.
Zuiderzeevereeniging Vereniging met tot doel de inpoldering van de Zuiderzee tot uitvoering te brengen. link naar wikipedia
Zuiderzeewerken Dienst der Zuiderzeewerken