Waterschrijvers

Referenties van de lijst van waterschrijvers


De bibliografische referenties zijn met hoofdletters aangeduid:
AB Waalewijn, A. Achter de bres; de Rijkswaterstaat in oorlogstijd. 's-Gravenhage, SDU, proefschrift RU Leiden, 1990.
AHO Vries, J.J. de. Anderhalve eeuw hydrologisch onderzoek in Nederland. Amsterdam, Rodopi, 1982.
BB Brabantse biografieën. Meppel, Boom, dl. 1, 1992, dl. 2, 1994, dl. 3, 1995, dl.4, 1996.
BDD Tweeduizend Delftse dissertaties, een bibliografie. Delft, TU Bibliotheek, 1992.
BJ Winkler Prins Boek van het Jaar (na 1975 vervolgd als: Encyclopedisch Jaarboek). Amsterdam, Elsevier, 1951 e.v.
BLP Nauta, D. Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestattisme. Kampen, Kok, 3 dln., 2e dr., 1983-1988.
BMGN Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (1837 tot heden).
BNE Laan, K. ter. Beknopte Nederlandse Encyclopedie. Den Haag, Van Goor, 1949.
BW Aa, A.J. van der. Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Haarlem, J.J.Brederode, 21 dln., 1852-1878.
BWG Biografisch Woordenboek Gelderland. Hilversum, Verloren, dl. 1, 1998, dl. 2, 2000.
BWN Charité, J. Biografisch Woordenboek van Nederland. 's-Gravenhage, Inst. voor Ned. Geschiedenis, dl. 1, 1979, dl. 2, 1985, dl. 3, 1989, dl.4, 1994, dl. 5, 2001.
BWP Does, J.C. van der. Biografisch Woordenboek van het Protestants-christelijk onderwijs. Zeist, Dijkstra, 1949.
CPE Groen, J.A. Een cent per emmer; het Amsterdamse drinkwater door de eeuwen heen. Amsterdam, Gemeentewaterleidingen, 1978.
DB Bos, J. e.a. Drentse biografieën. Meppel, Boom, dl. 1, 1989, dl. 2, 1990, dl. 3, 1991, dl. 4, 1993.
DBD Driemaandelijks Bericht Deltawerken, 1957-1988.
DLW Baudet, H. De lange weg naar de Technische Universiteit Delft. Den Haag, SDU, 1992.
DWF Kalma, J.J. Dit wienenek friezen; in rigelytsebiografyen. Leeuwarden, FryskeAkademy, dl. 1, 1964, dl. 2, 1964, dl. 3, 1966, dl. 4, 1971, dl. 5, 1974.
ED Dissel, A.M.C. van. 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer; Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1989. Zutphen, Walburg Pers, 1991.
EF Encyclopedie van Friesland. Amsterdam, Elsevier, 1958.
EHF Abma, G. Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. Leeuwarden, Van Seijen, 2 dln., 1975.
ENW Ringers, J.A. Een eeuw Nederlandsche waterbouw. Amsterdam, Scheltens en Giltay, 1947.
EW Buddingh' C. Encyclopedie voor de wereldliteratuur. Amsterdam, De Bezige Bij, 1954.
EZ Encyclopedie van Zeeland. Middelburg, Kon. Zeeuws Gen. der Wetenschappen, 3 dln., 1982-1984.
EZS Encyclopedie van de Zaanstreek. Zaanstad, St. Behoud Zaans Streekeigen, 1991, 2 dln.
FS Piebenga, J. T. Koarteskiednis fan de Fryskeskriftekennisse. Leeuwarden, FryskeAkademy, 1938, (2e dr. 1957).
GE Groninger Encyclopedie. Groningen, Spiering, 1954, 2 dln.
GEN Proost, K.F. en J.M. Romein. Geestelijk Nederland 1920-1940. Amsterdam, Kosmos, 1948, 2 dln.
GGK Sandick, R.A.van. Grepen uit de geschiedenis van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs; Mijlpalen 1847-1922. De Ingenieur 37(1922), no. 36, p. 718-724.
GN Moerman J.J. en T.Klijnhout-Moerman. Grote Nederlanders. 's-Gravenhage, Van Goor, 1946.
GPZ Wal, L.T. van der. Geschiedenis van de plannen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, met chronologische lijst van geschriften tot en met het jaar 1922. Den Haag, Min. van Waterstaat, Rapp. en Med. betr. de Zuiderzeewerken, no. 1, 1923.
GT Geografisch Tijdschrift (1958 e.v.).
GTN Geschiedenis van de Techniek in Nederland; de wording van een moderne samenleving. Zutphen, Walburg Pers, Deel II, 1993.
GTW Gedenkboek Twee Eeuwen Waterstaatswerken. Amstelveen, Kramer, 1959.
GVA Groningsche Volksalmanak (1890 e.v.).
GWG Vreugdenhil, D. Grepen uit de waterstaatsgeschiedenis. Velp, 2000 (postuum).
HA HistoriaAgriculturae (1971 e.v.).
HEK Historische Encyclopedie Krimpenerwaard (1976 e.v.).
HGT Historisch Geografisch Tijdschrift (1984 e.v.).
HJ Schrader,R. Honderd jaar Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap 1873-1973. Geografisch Tijdschrift 8(1974), p. 233-402.
HLR Broek, A. van den en K.Groen. Hun laatste rustplaats; kerkhofgids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders. Baarn, Bosch en Keuning, 1985.
HM Historische Mededelingen; officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (1984 e.v.).
HNJ Emeis jr., M.G. Honderd nationale jaren. Rotterdam, Nationale Levensverzeke ring-Bank, 1963.
HOL Holland; regionaal-historisch tijdschrift (1969 e.v.).
HSE Haan, J. den e.a. Honderd schrijvers van onze eeuw. Den Haag, Daamen, 1954.
HZH Gouw, J.L. van der. Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland; enige opstellen over de geschiedenis. Den Haag, PWS Zuid-Holland, 1975.
IAZ Hoekstra, A.P. Inventaris van het Archief van de Zuiderzeeraad 1919-1969 (1987).
IB It Beaken (1939 e.v.).
IBV Voous, K.H. In de ban van vogels; ornithologisch biografisch woordenboek van Nederland. Utrecht, Scheffers, 1995.
IFG Wiegersma, M. Hoe ùntstie It Fryske Gea. Leeuwarden, It Fryske Gea, 1978.
IISG Instituut voor sociale geschiedenis
ING De Ingenieur (1886 e.v.).
JCBG Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, i.h.b. deel 57 met als thema Waterbe- heer, Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 2003.
JMNL Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
JS Gasteren, L.A. van, H.Moeshart, H.C.Toussaint en P.A.de Wilde. In een Japanse stroomversnelling; berichten van Nederlandse watermannen (1872-1903). Zutphen, De Walburg Pers, 2000.
KRB Pol, A. en G. van Hezel. Kraggenburg en de vaarweg van Zwolle naar zee. Kampen, IJsselacademie, Publ. no. 126, 2000.
LDL Dis, A. van en T. Hermans. Het Land der Letteren; Nederland door schrijvers en dichters in kaart gebracht. Amsterdam, Meulenhoff, 1982.
LLZ Romein, J.M. De Lage Landen bij de Zee.Utrecht, W. de Haan, 1934.
LML Geelen, J. van e.a. Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur. Amsterdam, Meulenhoff, 1978.
LNA Moerman, J. Lexicon Nederlandstalige auteurs. Utrecht, Het Spectrum, Prisma 2158, 1985, 2e dr.
LNL W.P. Lexicon van de Nederlandse Letterkunde: auteurs, anonieme werken, periodieken. Amsterdam, Elsevier, 1986.
LW Land en Water (1957 e.v.).
NA Nederlands Archievenblad (1896 e.v.)
NBK Scheen, P.A. Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars. 's-Gravenhage, Kunsthandel Pieter A.Scheen, 1969, 2 dln. Met supplement door C.A.Scharten: Register van overlijden, jaar van geboorte 1881 of later, jaar van overlijden vóór 1994.Zutphen, 1996.
NBW Molhuijsen, P.C., P.J.Blok en F.K.H.Kossmann. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Amsterdam, N.Israel, 10 dln, 1911-1937.
NDV Nieuwe Drentse Volksalmanak (1884 e.v.).
NGE Brood, P., A.H.Huussen en J. van der Kooi. Nieuwe Groninger Encyclopedie. Groningen, Regio Projekt, 1999.
NGL Volmuller, H.W.J. Nijhoffs Geschiedenislexicon; Nederland en België. 's-Graven hage, Martinus Nijhoff, 1981.
NP Nederland's Patriciaat. Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 1910 e.v.
NRC Nieuwe Rotterdamse Courant (1844 e.v.).
OB Folkerts, J. e.a. Overijsselse Biografieën. Meppel, Boom, dl. 1, 1990, dl. 2, 1992, dl. 3, 1993.
OLB Hartong, G.T. Overijsselse levens beschreven. Zwolle, Overijsselse Bibliotheek Dienst, Transisalania reeks no. 5, 1993.
OTAR Orgaan voor Technische Ambtenaren van de Rijkswaterstaat (later: Technisch Tijdschrift van de waterstaatkundige ambtenaren van de Rijkswaterstaat) (1915-2000).
PC Persoonlijke contacten en correspondentie met familie, nabestaanden en informanten.
PIR Heesen, H. en H. Jansen. Pen in ruste; schrijversgraven in Midden-Nederland. Baarn, De Prom, 2001.
PKN Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Amster dam, Holkema en Warendorf, 1938.
PT Polytechnisch Tijdschrift, Editie B (1946-1981).
PVL Schenk, M.G. Paspoort voor de lezer; Nederlandse en Vlaamse auteurs van nu. Baarn, Van Holkema en Warendorf, 1968.
PZC Provinciale Zeeuwsche Courant.
RHN Aardema, W. en J.D. van der Tuin. Royal Haskoning Noord-Nederland 75 jaar. Nijmegen, Royal Haskoning, 2003.
RKS Rond de Kleine Snor. Groningen, PWS, extra uitgave personeelsblad, 1965.
SGN Cools, R.H.A. Strijd om den grond in het lage Nederland. Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar, 1948.
SVZ Teychinér; Stakenburg, A.J. SVZ; Stand Van Zaken 1907-1957. Gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan der Scheepvaart Vereeniging Zuid. Rotterdam, SVZ, 1957.
SWW Spectator van Waterstaatswerken (1960 e.v.).
TJ Nijkamp, J.A. Tachtig jaar Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging 1901-1981. Hoogwoud, KNNV, 1981.
TKNAG Tijds. Kon. Ned. Aardrijkskundig Gen. (1884 e.v.). In 1967 voortgezet als: Geografisch Tijdschrift.
TWG Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (1992 e.v.).
UB Utrechtse biografieën. Amsterdam, Boom (1994 e.v).
VGV Dijk, J.D.R. van en W.R.Foorthuis. Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen. Groningen, Regio-Projekt, 1994.
VJB Verkaik, J.P. Vijftig jaar bestuur in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer. Lelystad, SHCF, 1993.
VSL Van Stevin tot Lorentz; portretten van Nederlandse natuurwetenschappers.Amster- dam, Intermediair, 1980, 238 p.
VVU Roelink, J. Vijfenzeventig jaar Vrije Universiteit 1880-1955. Kampen, Kok, 1955.
WB Waterschapsbelangen (1916 e.v.; in 1994 vervolgd als: Het Waterschap).
WBV Laan, K. ter. Woordenboek van de Vaderlandse Geschiedenis. Den Haag, Van Goor, 1939.
WG Cleintuar, G.L. Wisselend Getij; geschiedenis van de Zuiderzeevereeniging 1886-1949. Lelystad, SHCF, 1982.
WH Westerheem (1952 e.v.).
WID Wie is dat?'s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, dl. 1, 1931, dl. 2, 1932, dl. 3, 1935, dl. 4, 1938, dl. 5, 1948, dl. 6, 1956.
WND Dirkzwager, J.M. Water; van Natuurgebeuren tot Dienstbaarheid [jubileumuitgave vijftigjarig bestaan Waterloopkundig Laboratorium]. Den Haag, Nijhoff, 1977.
WOW Wording en opbouw van de Wieringermeer; geschiedenis van de ontginning en kolonisatie van de eerste IJsselmeerpolder. Wageningen, Veenman, 1955.
WP Grote Winkler Prins Encyclopedie. Amsterdam, Elsevier, 3e dr., 1905, 7e dr., 1977.
WT Horn-van Nispen, M.L. ten, H.W.Lintsen en A.J.Veenendaal. Wonderen der Techniek. Nederlandse ingenieurs en hun kunstwerken; 200 jaar civiele techniek. Zutphen, Walburg Pers, 1994.
WVG Reinsma, R. Van Goor's Woordenboek der Vaderlandse Geschiedenis. 's-Graven hage, Van Goor en Zonen, 1973.
WW Tuin, J.D. van der. Werken aan water. Delft, WL/Delft Hydraulics, 1998.
WWA Teychinér; Stakenburg, A.J. Werkers aan de Waterweg [10 levensschetsen]. Rotterdam, Donia Pers Publikaties, 1972.
WN Wie is wie in Nederland; biografische encyclopedie. 's-Gravenhage, Pragma, dl. 1, 1984, dl. 2, 1994.
WWN63 Taylor, S.S. enM.Spruytenburg. Who's who in the Netherlands 1962/1963. Amsterdam, Mutator, 1963.
ZJI Wolffram, D.J. Zeventig jaar ingenieurskunst: Dienst der Zuiderzeewerken 1919-1989. Lelystad, SHCF, publ. no. 59, 1997.
ZZP Tiesinga, G.H.L. Het Zuiderzeeproject; voor- en tegenstanders, plannenmakers en uitvoerders. Zutphen, De Walburg Pers, Flevo Profiel 6, 1990.