Virtual Knowledge Centre - Water


     Ph.D.-theses in water from before 1960

Home · About · Disclaimer ·

Portal to full text versions of reports, studies and articles on hydraulic engineering

Before 1960 theses in the field of Hydraulic Engineering were not really issued as theses from the Department, but as "TU Delft theses".

In the table below an overview is given of relevant theses in the field of Hydraulic Engineering issued before 1960 by TU Delft.

Year Author Title
1912 Wentholt, L.R. Stranden en strandverdediging
1916 Versluys, J. De capillaire werkingen in den bodem
1921 Lely, C.W. De invloed van de Zuiderzee op de stormvloedstanden langs de Friesche kust (note: dr.ir. C.W. Lely is a son of dr.ir C. Lely)
1930 Glee, G.J. de Over grondwaterstroomingen bij wateronttrekking door middel van putten
1930 Bosch van Rosenthal. E.J. De ontwikkeling der waterschappen in Gelderland
1933 Steggewentz, J.H. De invloed van de getijbeweging van zeeën en getijrivieren op de stijghoogte van grondwater
1937 Mazure, J.P. De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren
1939 Van der Meer, Z.Y. Het opkomen van den waterstaat als taak van het landsbestuur in de Republiek der Vereenigde Provincien
1941 Lindenbergh, P.C. Bijdrage tot oordeelkundig beheer van het duinwaterkapitaal
1947 Then Chan-Mou Mean value and correlation problems connected with the motion of small particles suspended in a turbulent fluid
1947 Edelman, J.H. Over de berekening van grondwaterstroomingen
1947 Visser, B. Toepassing van de kansberekening op den regenval met het oog op polderbemaling
1951 Schönfeld, J.C. Propagation of tides and similar waves
     

Other old PhD theses relevant for Hydraulic Engineering:

Year Author Title
1936 Veen, J. van Onderzoekingen in de hoofden  (English Summary)
1778 Bleiswyck, P. van Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken (vert. uit het Latijn door Jan Esdré)