Virtual Knowledge Centre - Water


     Rapporten Dienst Zuiderzeewerken

Home About Disclaimer Terug naar RWS overzicht  


De Dienst der Zuiderzeewerken is om politieke redenen door Lely destijds bewust niet ondergebracht onder Rijkswaterstaat, maar heeft wel veel overlappende activiteiten. Veel stukken van deze dienst bevinden zich nu in de archieven van Rijkswaterstaat.
rappnr
datum auteur titel
ZZW-60-03
Roest, P.W. Voorlopige berekening ter vergelijking van dijkhoogten "Balgzand" : tussen A. aanleg nieuwe dijk; B verhogen oude dijk


1986-03-01
veiligheidsnormen dijken IJsselmeer

Er is ook een serie rapporten uitegeven met de titel "Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken"
rappnr
datum auteur titel
1
1933 Van der Wal, L.T. Geschiedenis van de plannen tot afsluiting en droogmaking van van de Zuiderzee, met chronologische lijst van geschriften betrekking hebbende op de droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee tot en met het jaar 1922
3
1931 Rehbock, Th. Wasserbauliche Modellversuche zur Klärung der Abflusserscheinungen beim Abschluss der Zuiderzee    en     bijlagen
4
1932 Thijsse, J.T. Modelproeven in het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft betreffende sluizen en andere kunstwerken
5
1936
Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer


Er is ook driemaandelijke een informatiebulletin uitgegeven:


Naast de technische rapporten is als publieksinformatie een serie albums met foto's van de werken uitgegeven, de begeleidende tekst is in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. De boeken zijn uitgegeven door uitgeverij Holdert. Van korre tot koren, de afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee, 120 blz, 1962
 


Rapport is beschikbaar via digitale bibliotheek Ministerie van Infrastructuur en Milieu