havens

Lijst van publicaties over het onderwerp havens


ontwerp en aanleg van havens

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1857 CalandA Memorie betreffende den verachterden toestand der tegenwoordige Middelburgsche haven, en advis om die haven ook voor de grootste zeeschepen bevaarbaar te maken en met geringe kosten bevaarbaar te houden Middelburg, Altdorffer
1858 CalandA RSW Nadere beschouwingen over het herstel en de verbetering der Middelburgsche haven MIddelburg,Altdorffer
1858 ConradJr RWS Memorie betreffende den aanleg van een haven te Scheveningen Scheveningen Commissie tot het oprichten voor het opmaken van een ontwerp voor haven te Scheveningen
1860 CalandA RWS Ontwerp voor eene zeehaven te Scheveningen, voorafgegaan door eenige bedenkingen op de daartoe reeds ingezondene ontwerpen Scheveningen Middelburg : Altdorffer
1862 CalandA RWS Nader betoog hoe en door wien eene zeehaven te Scheveningen moet worden aangelegd, en belangrijkheid daarvan voor de ingezetenen van 's Gravenhage Scheveningen Middelburg, Altdorfer
1883 Cohen StuartAC Waterstaat De opportuniteit eener concessie voor de exploitatie der haven te Tandjong Priok in verband met de omtrent het scheepvaartkanaal gerezen quaesties Batavia, Ovilvie
1910 vdBroek RWS Verslag naar aanleiding van eene reis tot bezichtiging van eenige aan de kust gelegen havens in Frankrijk, Engeland en België Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 1
1912 Lely Nieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizen Noordzeekanaal 's-Gravenhage : De Gebroeders Van Cleef
1915 Wortman RWS Verslag der commissie ingesteld bij ministerieele beschikking van 6 november 1915 no 270, afdeling waterstaat, inzake verbetering en uitbreiding van de haven van Delfzijl Delfzijl Ministerie van Waterstaat
1915 Wortman RWS Verslag der Commissie ingesteld bij Ministerieele Beschikking van 6 november 1915 no. 270, afdeeling waterstaat, inzake verbetering en uitbreiding van de haven van Delfzijl ingesteld bij ministeriële beschikking van 6 november 1915 No. 270, afdeeling Waterstaat; Kast van Van Veen nr 150
1925 Lely Rapport der Commissie ingesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het district Maastricht en omstreken, ter bestudering van het vraagstuk van den havenaanleg te Maastricht in verband met den aanleg van een scheepvaartweg van Born naar de Maas KvK Maastricht
1931 SchonfeldSr RWS Verslag van De Commissie tot onderzoek naar de havenbelangen van Rotterdam en omgeving Nieuwe Waterweg Commissie onder vooritterschap van P. Drooglever Fortuyn, In opdracht van de Ministers van Waterstaat, Binnenlandsche Zaken, Landbouw en van Arbeid, Handel en Nijverheid.
1932 WL Delft Verslag modelonderzoek Koningin Wilhelminahaven te Vlaardingen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nrr26
1932 WL Delft Verslag modelonderzoek tot verbetering van de invaart tot de havens van Breskens Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 26
1932 Nijhoff RWS-BER Voorloopig verslag omtrent de reusultaten van de studie der toekomstige mogelijkheden van Dordrecht Zeehaven Dordrecht
1933 Wemelsfelder WL Delft Onderzoek naar de toestanden in en nabij de mond van de Rotterdamsche Waterweg te Hoek van Holland Nieuwe Waterweg WL rapport nr M35
1934 vVeen RWS-BER De haven van Liverpool BER019 (samenvatting)
1936 vVeen RWS-BER Nota betreffende een onderzoek in de mond der Petroleumhaven Pernis , in verband met een verzoek van B&W van de gemeente Rotterdam voor aanleg van twee kribben op de linkeroever van de Nieuwe Maas BER031 (samenvatting)
1940 vVeen RWS-BER De haven van Moerdijk Moerdijk BER062 (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER Havenverbetering en indijking te Bergen op Zoom Bergen op Zoom BER083 (samenvatting)