estuaria

Lijst van publicaties over het onderwerp estuaria


onderzoek naar stroming en morfologie van getijgaten

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1851 Ontstane geul door de zandplaten in de Schelde ten zuiden van Bath Westerschelde
1909 Ramaer KNAG De vorming van den Dollart en de terpen in Nederland, in verband met de geografische geschiedenis van ons polderland Dollard tijdschrift KNAG, 2e serie, dl XXVI, afl 1
1929 Nijhoff RWS-BER Nota betreffende de noodzakelijkheid van een systematisch onderzoek van de Westerschelde (met bijlagen van andere auteurs) Westerschelde BER001 (samenvatting)
1931 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der Schelde Westerschelde Rapport no. I: Zeearmen en beneden rivieren
1932 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der zuidelijke zeearmen (met uitsluiting van de Wester Schelde)
1937 vVeen RWS-BER Brouwershavensche zeegat [kaart]: schema s eb- en vloedscharen Brouwershavensche Gat, Grevelingen en Krammer 1885 -1937 RWS Benedenrivieren
1937 vVeen RWS-BER Oosterschelde [kaart]: schema's eb- en vloedscharen 1932 -37 Oosterschelde
1940 Jansen RWS-BER Het gebied van de Wester-schelde nabij Walsoorden Westerschelde Studiedienst der Zeeuwse Stromen
1943 Dronkers RWS-BER Invloed inpoldering Sloe, Braakman, Land van Saeftinge en Slikken van Hinkeloord op gemiddelde getijbeweging van het Schelde regiem Westerschelde Nota studiedienst benedenrivieren
1943 RWS-BER Westerschelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 Westerschelde Nationaal Archief, collectie Vn Veen-Stroband, nr. 494
1944 Vlam KZGW Bijdragen tot de geschiedenis van de Schelde Westerschelde Archief Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 1943/44, uitgave 1946
1944 RWS-BER Diepteveranderingen in het zeegat van Goeree Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 350
1946 vVeen RWS-BER Oosterschelde: schema's eb- en vloedscharen 1905 - '24 Oosterschelde Kaart van de Vloedscharen
1947 Haring RWS-BER Diepteveranderingen in het Brouwershavense Gat over de periode 1860-1933. Diepteveranderingen in het Keeten, Mastgat en Zijpe over de periode 1885-1933 Brouwershavense Gat Studiedienst BER rapport 1947-9
1947 Haring RWS-BER Diepteveranderingen in het Krammer-Volkerak Volkerak Nota Studiedienst BER 1947-14
1948 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen in de Westerschelde over de periode 1878 - 1931 Westerschelde Nota Studiedienst BER, 1948-8
1949 vdBurgt RWS-BER Nota over de veranderingen in de zeegaten aan de Hoek van Holland en van Goeree (voorafgaand door brieven en enkele beschouwingen nota studiedienst BER
1950 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen Z.W.wateren van Nederland : 1872-1933 Benedenrivieren Rapport nr. (DDWT-BEN-1950.)3
1950 Ringma RWS-Vlissingen De ontwikkeling van het geulenstelsel van Ossenisse en de stroomaanval op de Nol van de Molenpolder Nota 50.4
1951 vVeen KNAG De Rijn-Maasmond(Helinium) in de Romeinse tijd Tijdschrift KNAG, vol 68, pp 272-275
1953 Ringma RWS-Hoorn Scheepvaartdrempels : mond Zeegat van Texel Nota adviesdienst Hoorn
1956 vVeen Ingeniøren The Thyborøn project Ingeniøren 11-8-1956
1967 deLooff RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1966 Westerschelde Nota 67.1
1967 deLooff RWS-Vlissingen Over geulveranderingen in de Westerschelde i.v.m. tracébepaling vaste oeververbinding Westerschelde Nota WWKZ-67.3
1968 deLooff RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1967 Westerschelde Nota WWKZ-68.1
1968 deLooff RWS-Vlissingen Over de geulontwikkelingen sinds 1800 in de Westerschelde i.v.m. tracé bepaling vaste oeververbinding Westerschelde Nota WWKZ-68.2
1969 deLooff RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1968 Westerschelde Nota WWKZ-69.1
1970 deLooff RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1969 Westerschelde Nota WWKZ-70.1
1972 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar het gedrag van de kabelsleuf tussen Ellewoutsdijk en de cal. Nieuw Neuzenpolder Westerschelde Nota WWKZ-72.4
1973 deLooff RWS-Vlissingen Het Zuidergat als toegangsgeul tot de voorhaven van het eventuele toekomstige Baalhoekkanaal Westerschelde Nota WWKZ-73.6
1975 deLooff RWS-Vlissingen Rivierkundige beschouwingen betreffende een eventueel bij Bath op de Westerschelde aansluitend scheepvaart/afwateringskanaal Westerschelde nota 03-1975
1975 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing drie meest oostelijke tracés "Waarde" kanaal Westerschelde Nota WWKZ-75.4
1975 deLooff RWS-Vlissingen Rivierkundige aspecten met betrekking tot de bij een eventueel te maken "Waarde"-kanaal noodzakelijke toegangsgeul in de Westerschelde Westerschelde Nota WWKZ-75.6
1976 deLooff RWS-Vlissingen Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van Zimmermangeul (Westerschelde) Westerschelde Nota WWKZ-73.4
1976 deLooff RWS-Vlissingen Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van de Zimmermangeul Westerschelde publicatie dir W&W, nr 22
1977 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar de invloed van het storten van onderhoudsspecie uit de haven Vlissingen-Oost in de Honte op de slibafzetting op de drempel van Borssele Westerschelde Nota WWKZ-77.5
1977 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek ontwikkeling Appelzak in verband met geconstateerde verdiepingen ter plaatse van de zinkers nabij de Nederlands-Belgische grens Westerschelde Nota WWKZ-77.2
1977 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar de mogelijkheden tot en de gevolgen van zandwinning in de Westerschelde Westerschelde Nota WWKZ-77.4
1978 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing van de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1977 in de vakken 1, 2 en 3 verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-78.V005
1978 deLooff RWS-Vlissingen Kaartering van de bodemsamenstelling van het oostelijk gedeelte van de Westerschelde : Methode en resultaten Westerschelde Nota WWKZ-78.V013
1978 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar de eventuele invloed van speciestortingen uit de Braakmanhaven in het Pas van Terneuzen op de drempels van Borssele en Baarland Westerschelde Nota WWKZ-78.V011
1978 deLooff RWS-Vlissingen Bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde : beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1977 in de vakken 16, 15, 14 en 43'44 verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-78.V009
1979 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1978 in de vakken 13 en 14 (noordelijk deel) verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-79.V012
1979 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de invloed van baggeren en storten in het Zuidergat c.a. op de geulontwikkeling in dit riviergedeelte Westerschelde Nota WWKZ-79.V007
1979 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1978 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-79.V013
1979 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek oriëntatie pijlereilanden en aan te brengen bodembescherming ten behoeve van hangbrug Westerschelde Oeververbinding in Schaar van Ossenisse Westerschelde Nota WWKZ-79.V016
1979 deLooff RWS-Vlissingen Stromingssituatie ingang Braakmanhaven volgens in 1978 verrichte metingen Westerschelde Nota WWKZ-79.V010
1980 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1979 in de vakken 13, 14, 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-80.V014
1980 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de nabij de uitloop van de Zimmermangeul in het Nauw van Bath bij vloed aanwezige stromingssituatie, naar aanleiding van de 18 februari 1980 verrichte controlemetingen Westerschelde Nota WWKZ-80.V017
1980 deLooff RWS-Vlissingen Kaartering van de bodemsamenstelling van het westelijk gedeelte van de Westerschelde : methode en resultaten Westerschelde Nota WWKZ-80.V009
1980 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwingen van de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1979 in de vakken 1, 2 en 3 verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-80.V010
1980 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek gevolgen verdieping Westerschelde met betrekking tot morfologie, zandhuishouding, stortplaatsen en stabiliteit oevers Westerschelde Nota WWKZ-80.V018
1980 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar te treffen voorzieningen ter bescherming van het tunnelgedeelte van de Westerschelde oeververbinding Westerschelde Nota WWKZ-80.V008
1980 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek ontwikkeling drempel van Borssele, in verband met specielozingen Honte t.b.v. uitbreiding havengebied Vlissingen-Oost (1977-1979) Westerschelde Nota WWKZ-80.V021
1981 deLooff RWS-Vlissingen Vorm, ligging en verplaatsing van de ribbels op de geulbodem tussen Hansweert en Kruiningen Westerschelde Nota WWKZ-81.V012
1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1980 in de vakken 4, 5 en 6 verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-81.V004
1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing van de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1980 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-81.V009
1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over zandwinningen in de Westerschelde : volg nr. 5 projectplan Westerschelde Notitie WWKZ-81.V272a
1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over stortplaatsen en speciestortingen in de Westerschelde : volg nr. 15 projectplan Westerschelde Notitie WWKZ-81.V273a
1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing zandhuishouding Westerschelde: volg nr. 16 projectplan Westerschelde Notitie WWKZ-81.V274a
1982 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1981 in de vakken 13, 14, 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-80.V011
1982 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwingen over de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde naar aanleiding van de 1981 in de vakken 1, 2 en 3 verichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-82.V013
1982 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwingen van de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de in 1981 in de vakken 13, 14, 15 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-82.V011
1982 deLooff RWS-Vlissingen Verwachte ligging en stabiliteit oevers Westerschelde omstreeks 1990, na uitvoering van de voorgenomen drempelverdieping en tot stand koming van een hierop aangepaste geulligging Westerschelde Notitie WWKZ-82.V273
1982 deLooff RWS-Vlissingen Ontwikkeling Vaarwater boven Bath en Nauw van Bath c.a. in samenhang met uitgevoerde drempelverlaging en afvoer van specie Westerschelde Nota WWKZ-82.V006
1983 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1982 in de vakken 4, 5 en 6 verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-83.V004
1983 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing van de bodemverandering in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1982 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-83.V005
1983 deLooff RWS-Vlissingen Inhoudsveranderingen en zandbalans Westerschelde, op basis van de resultaten van vroeger over de periode 1878 - 1971/72 en recent over de periode 1971/72 - 1980 uitgevoerde berekeningen Westerschelde Nota WWKZ-83.V003
1983 deLooff RWS-Vlissingen Enkele aspecten betreffende de morfologische bewaking van een scheepvaartestuarium (de Westerschelde) Westerschelde Nota WWKZ-83.V009
1984 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1983 in de vakken 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-84.V012
1984 deLooff RWS-Vlissingen De ontwikkeling van de schaaroevers van de overloop van Valkenisse en het Nauw van Bath tot omstreeks 1980 Westerschelde Nota WWKZ-84.V013
1985 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1984-85 in de vakken 18 11a, 11b en 17 verrichte rivierlodingen Westerschelde Nota WWKZ-85.V026
1985 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de stromingssituatie in het Nauw van Bath nabij de uitloop van de Zimmermangeul, naar aanleiding van de in 1980-81 en op 7 februari 1985 verrichte stroommetingen Westerschelde Nota WWKZ-85.V004
1986 deLooff RWS-Vlissingen Mondingsgebied van de Westerschelde: Getijstromingen, golfklimaatgegevens, bodemligging en morfologische processen Westerschelde Rapport Dienst Gedtijdewateren GWWS-86.404
1986 deLooff RWS-Vlissingen Inhoudsberekeningen en zandbalans Westerschelde voor de periode 1980 - 1984/85, aansluitend op eerdere berekeningen voor het tijdvak 1878-1980 Westerschelde nota dir. Zeeland, NXL-86.020
1986 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1985 in de vakken 13, 14, 15 en 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde Notanr.: WWKZ-86.017
1986 deLooff RWS-Vlissingen Stroomsituatie uitloop Zimmermangeul d.d. 8 september 1986 Westerschelde Notitie dir Zeeland NXL - SW.86.031