Inhoud van het trésor

direct naar geavanceerd zoeken

schema waterschrijvers journalist historie grootmeesters watermeesters romanschrijvers landschap bestuurders Buitenland Het trésor is een digitaal bestand met biografieën van Waterschrijvers, met een focus op de Watermeesters, alsmede  een directie toegang tot digitale kopieën van veel publicaties van met name de Watermeesters. Op dit moment bevat het trésor biografieën van 1229 Waterschrijvers, waaronder 221 Watermeesters. Van 442 Waterschrijvers is een portret beschikbaar. Daarnaast zijn er nog publicaties van 37 auteurs waarvan de biografie incompleet is. Verder bevat het trésor links naar 1223 downloadbare scans van publicaties van Watermeesters en bij 61 biografiën zijn links opgenomen naar downloadbare scans van deze schrijvers. Voor een lijst met de subgroepen, zie hieronder of klik op een van de ovalen in de figuur hiernaast.

Bijzondere overzichten zijn hier te vinden

Voor meer informatie over het systeem wordt verwezen naar de bladzijde Achtergrond. Een interactieve versie van het boek van Joop van der Tuin is hier beschikbaar.

Waterschrijvers

Waterschrijvers zijn auteurs die die, bewust of onbewust, veel water gerelateerde informatie voor het nageslacht hebben vastgelegd. Inderdaad: "vastgelegd", want velen van hen waren geen schrijvers. Ingenieurs zijn geen schrijvers, ze rapporteren aan opdrachtgevers of vakgenoten; journalisten zijn geen schrijvers, ze brengen verslag uit aan hun lezers; leraren ... enzovoort. Sommigen hebben schrijverstalent, anderen hebben er de grootste moeite mee maar hebben op hun eigen manier wetenswaardige feiten verwoord. Bovendien hebben ze al schrijvende ook iets van zichzelf in hun werk gelegd. Hoe het ook zij, het gaat hier om alle auteurs van Nederlandse literatuur op het gebied van Nederland als waterland en we noemen hen daarom kortweg: waterschrijvers (U kunt deze lijst ook gesorteerd op geboortedatum of overlijdensdatum openen). In deze lijst vindt u per schrijver (indien beschikbaar) een portret en een korte biografie. Als er een uitgebreider lemma in Wikipedia (of gelijkwaardig) bestaat, vindt u ook een link daarheen. In de biografie worden enkele van de belangrijkste werken genoemd. Als daar een digitale toegang toe is, dan is de titel blauw, en kan pdf door te klikken gedownload worden.

Een chronologisch overzicht van alle waterschrijvers met een tijdbalk is ook beschikbaar. Hierin kunt u in een oogopslag zien wie tijdgenoten van elkaar waren. Een tijdbalk voor de afszonderlijke categoriëen is hier beschikbaar.

Watermeesters

Watermeesters zijn in dit kader Nederlandse waterbouwkundigen die hun ervaringen vastgelegd hebben om latere generaties de mogelijkheid te geven hierop door te bouwen. De watermeesters zijn dus een subgroep van de waterschrijvers. Watermeesters hebben in de lijst van waterschrijvers een vetgedrukte, blauwe naam. Door hierop te klikken krijgt u de informatiebladzijde van deze watermeester, met daarin de algemene informatie plus een uitgebreidere lijst van digitaal toegankelijke werken.  Een lijst van alleen de watermeesters kunt u ook alfabetisch, op geboortedatum of op overlijdensdatum openen.

Watergrootmeesters

Dit is een (zeer subjectieve) selectie van personen uit de totale lijst van watermeesters. Wij hebben voor deze mensen gekozen omdat zij op de een of andere wijze hun stempel gezet hebben op de Nederlandse waterbouwkunde
De hier gepresenteerde watergrootmeesters hebben soms belangrijke ontwerpen gemaakt, tot uitvoering gebracht of hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennisontwikkeling op het gebied van de waterbouw.

Water Romanschrijvers

Dit is een selectie van de in het waterschrijvers-trésor aanwezige Water Romanschrijvers. De hier genoemde schrijvers hebben zich verdienstelijke gemaakt door het schrijven van inspirerende verhalen over de omgang van Nederland met het water.

Landschapsdeskundigen

Dit is een selectie van de in het waterschrijvers-trésor aanwezige Landschapsdeskundigen. De hier genoemde schrijvers hebben onderzoek gedaan en gepubliceerd over de vorming van ons landschap.
Dit zijn geologen, fysisch morfologen, bodemkundigen en landschapsdeskundigen.

Geschiedkundigen

Dit is een selectie van de in het waterschrijvers-trésor aanwezige geschiedkundigen in de ruimste zin van het woord. De hier genoemde schrijvers hebben onderzoek gedaan gedaan en gepubliceerd over de geschiedenis van waterbouwkundige werken in de ruimste zin van het woord. Ook archeologen die onderzoek gedaan hebben naar watergerelateerde zaken zijn in deze catergorie opgenomen. Veel van de hier genoemde waterschrijvers hebben een achtergrond als archivaris of jurist.

Journalisten

Dit is een selectie van de in het waterschrijvers-trésor aanwezige journalisten en publlicisten in de ruimste zin van het woord. De heir genoemde schrijers werkten vaak voor kranten en tijdschriften, maar hebben ook vaak informatieve boeken geschreven. Sommigen waren in dienst van een overheid als voorlichter.

Bestuurders

Dit is een selectie van de waterschrijvers die met name een bestuurlijke functie hebben gehad. Als bestuurders worden beschouwd ministers, dijkgraven, maar ook bestuurders van stichtingen, kanaalverenigen, etc.

Nederlandse Waterbouwers in Den Vreemde

Dit is een selectie publicaties over buitenlandse projecten. Alhoewel er veel in het buitenland gedaan is, is daar in het wat verdere verleden niet door betrokkenen over gepubliceerd; vandaar dat deze lijst vrij klien is. Aparte aandacht voor de waterbouw ingenieurs in de koloniën. Hun werk is wel via specifieke vaktijdschriften gepubliceerd.
Geavanceerd zoeken in het bestand van watermeesters

Er is een basisbestand met alle gevonden digitaal toegankelijke publicaties. Dit bestand op chronologische volgorde kan hier gedownload worden. Dit volledige bestand is echter niet de meest handige toegang.
Door een deel van de achternaam van de auteur in de eerste zoekbox in te voeren komt er een lijst met alle publicaties van die auteur.
Door een deel van de titel in te voeren krijgt u alle titels waar dat woord in voor komt.
Een lijst (op kaart of in lijstvorm) van alle publicaties uit een bepaalde periode kan gemaakt worden met de vanaf/tot boxen (jaartal intypen, geen dagen en maanden).

deel achternaam
woord in titel
vanaftot
vanaftot
Soms is het handiger om te zoeken via een andere ingang. Er zijn de volgende mogelijkheden:
Verder zijn er van enige seriewerken ook lijstjes beschikbaar:
Er is een aparte bladzijde met rapporten van verschillende diensten van de Rijkswaterstaat, alsmede van de Dienst Zuiderzeewerken (oorspronkelijk geen onderdeel van Rijkswaterstaat). Dit zijn hoofdzakelijk rapporten van na 1953. Deze rapporten zijn gerangschikt per uitgevende dienst, per rapportnummer.

Er is een aparte bladzijde met een overzicht van oude publicaties van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Er zijn nog enige losse overzichten: