Van Veen bij NA

De virtuele kast van Van Veen - De lijst bij het Nationaal ArchiefNa pensionering van Van Veen en Stroband is hun collectie rapporten nog lange tijd op het kantoor van de Waterloopkundige afdeling van de Deltadienst aan de Van Alkemadelaan in Den Haag blijven staan. De collectie werd daar veelvuldig geraadpleegd, maar er was geen goede catalogus van beschikbaar. Na opheffing van de Deltadienst is deze collectie grotendeels naar de Dienst Getijdewateren (later RIKZ) gegaan, een kleiner deel ging naar de Dienst Binnenwateren (later RIZA). Het deel van RIKZ is in 2005 overgedragen aan het Nationaal Archief, en op aandringen van de Stichting Blauwe Lijn in 2020 toegankelijke gemaakt voor het publiek.
Voor nadere informatie over de achtergrond zie de website van het Nationaal Archief. Op deze site is ook de lijst met rapporten te vinden; deze is ook als pdf te downloaden. Een groot deel van de rapporten is via dit Trésor te downloaden.
Een groot deel van deze rapporten is ook opgenomen in het Digitaal Trésor der Hollandsche Waterbouw, zie lijst hieronder. Helemaal onderaan deze bladzijde is een lijstje van niet-opgenomen rapporten.

Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur in het digitaal Trésor.
Klik op het NA-logo voor een link om de publicatie in de NA-leeszaal te reserveren
Klik op de titel voor een download van een scan van de publicatie
Klik op samenvatting voor een samenvatting uit het "Algemeen Verzamelrapport"

Lijst gesorteeerd op NA-nummer

datum auteur titel project onderwerp bron
1953 vVeen  1 Solution of an Hydraulic Problem by analog Computer getijberekening ASCE - Proceedings-separate No 134, pp 1010-1028 - Article by Glover, R.E. Hebert, D.J. Daum, C.R. and comments by Van Veen
1936 vVeen  2 Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust (oude benaming van "Het Kanaal" is "De Hoofden") morfologie Dissertatie Utrecht,gepubliceerd door Rijkswaterstaat; Ook nota BER029 (samenvatting)
1953  3 Verzamelrapport met samenvattingen (incl. samenvattende tekening) van alle onderzoeksrapporten van de de Directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat over de periode 1929-1953 (tot en met januari van dat jaar) BER000 -verzamelrapport (Bij NA nr. 3, 4 en 5)
1943 vVeen  6 Voorlopige beschouwingen Vloedkommenplan Hellegat BER106 (samenvatting)
1939 vVeen  7 Te verwachten stormvloedstanden op de benedenrivieren : eerste voorlopige becijfering Stormvloedcommissie stormvloeden BER054 (samenvatting)
1940  8 Wester-Schelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 Westerschelde Nota Studiedienst Zeeuwse Stromen over diverse studies
1941  9 Overzicht der rapporten tot 1 Augustus 1941 [Nederlandsche Waddengebied] Waddenzee Nota studiedienst Hoorn
1936 Schlingemann  10 Rapport betreffende de werking van het "Centraal Baggerbedrijf" BER032 (samenvatting)
1929 vVeen  11 Hellegat: Ontwerp 1929 Hellegat BER002 (samenvatting)
1945 vVeen  12 De wegverbinding door de mond van de Braakman Braakman BER154 (samenvatting)
1936 vVeen  13 Nota betreffende een onderzoek in de mond der Petroleumhaven Pernis , in verband met een verzoek van B&W van de gemeente Rotterdam voor aanleg van twee kribben op de linkeroever van de Nieuwe Maas havens BER031 (samenvatting)
1941 vVeen  14 Afsluiting Oude Maasje Oude Maasje afsluitingen BER075 (samenvatting)
1943 vVeen  15 Het denkbeeld van ir. Schönfeld om van het Haringvliet een vloedkom te maken Haringvliet afsluitingen BER105 (samenvatting)
1941 vVeen  16 Nota betreffende de mogelijke wijziging van het net der Beneden rivieren Hellegat rivierwerken BER071 (samenvatting)
1939 vVeen  17 Nota betreffende de toeneming stroomsnelheden in de Rotterdamschen Waterweg, als gevolg van de afdamming van de Brielsche Maas Brielse Maas afsluitingen BER053 (samenvatting)
1946 vVeen  18 Advies over een nota betreffende de Afdamming Zandkreek Veerse Gat door de Rijkswaterstaat directie Zeeland Veerse Gat afsluitingen BER155 (samenvatting)
1941 vVeen  19 Nota betreffende de afsluiting van de Donge Donge afsluitingen BER074 (samenvatting)
1938 vVeen  20 Invloed inpoldering Land van Saeftinge, voorlopige beschouwing landaanwinning BER049 (samenvatting)
1951 vVeen  21 Rapport betreffende de Afdamming Eendracht-Krabbenkreek Eendracht afsluitingen BER263 (samenvatting)
1944 vVeen  22 Ontwerprapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland Stormvloedcommissie stormvloeden BER134 (samenvatting)
1953 Santema  23 Dijksverhogingen Ooster-Schelde Oosterschelde dijken Rapport voor de Delacommissie
1955  24 Vierde interimadvies door de Deltacommissie over de Afdamming Veere gat en Zandkreek (drie-eilanden plan) Deltawerken afsluitingen Uitgave SDU
1953  25 Afsluiting Hollandsche IJssel: tweede interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaa Deltawerken stormvloedkeringen Uitgave SDU
1953  26 Verhoging Schouwense Dijk: eerste interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken dijken Uitgave SDU
1954  27 Afdamming zeearmen: derde interim-advies uitbracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken afsluitingen Uitgave SDU
1955  28 Nadere beschouwingen in verband met de afdamming van de zeearmen: vijfde interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken afsluitingen Uitgave SDU
1945 dBruijn  29 Ontwerpnota betreffende het Vijfeilandenplan vijfeilandenplan BER147 (samenvatting)
1950 vVeen  30 Plaat van Scheelhoek landaanwinning BER231 (samenvatting)
1942 vVeen  31 Watervrijmaking van Sliedrecht - Verlegging Beneden Merwede BER089 (samenvatting)
1942 vVeen  31 Rapport betreffende plannen (A, B en W ) voor de verlegging van de beneden Merwede Dordrecht rivierwerken nota directie Benedenrivieren, bevat ook: BER089 (samenvatting)
1943 vVeen  32 Invloed landwinningswerken op de stroomen in Vuile Gat en Haringvliet Hellegat landaanwinning BER110 (samenvatting)
1949 vVeen  33 Indijking Noord-Sloe Sloe landaanwinning BER215 (samenvatting)
1942 vVeen  34 Waterhuishouding van Nederland: Zuidwestelijk deel, Voorlopige nota Hellegat BER088 (samenvatting)
1937 vVeen  35 Nota betreffende de afdamming der Brielsche Maas Brielse Maas afsluitingen BER040 (samenvatting)
1942 vVeen  36 Zeer voorloopige nota betr. het zgn. Vijf-eilandenplan vijfeilandenplan afsluitingen conceptnota BER
1942 vVeen  36 Nota betreffende het vijfeilandenplan vijfeilandenplan afsluitingen BER099 (samenvatting)
1941 vVeen  37 Normaliseering Hollandsch Diep Hollands Diep rivierwerken BER080 (samenvatting)
1941 vVeen  38 Rapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland Stormvloedcommissie stormvloeden BER134 (samenvatting)
1940 vVeen  39 Rapport betreffende nader uitgewerkte plannen A, B en C voor de watervrijmaking Dordrecht en Zwijndrecht Dordrecht dijken Omslag met kaarten
1941 vVeen  40 Watervrijmaking van Dordrecht en Zwijndrecht: Nader uitgewerkt plan C Dordrecht BER079 (samenvatting)
1938 vVeen  41 Nota over de domeinbelangen betrokken bij de afsluiting van de Botlek en Brielsche Maas en het Hartelsche Gat volgens het door den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat opgemaakte gewijzigde plan C Brielse Maas afsluitingen BER040a (samenvatting)
1956 vVeen  43 Het plan tot afsluiting van Veeregat en Zandkreek (Drie-Eilandenplan) rapport D Deltawerken Archief vVeen-Stroband nr. 43
1943 vVeen  45 Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren rivierafvoer BER133 (samenvatting)
1940 vVeen  46 Rapport inzake de afsluiting van de Brielsche Maas en de Botlek Brielse Maas afsluitingen Commissie Brielsche Maas, [voorz. F.L. Schlingemann]
1939 vVeen  48 Afdamming Brielsche Maas : aanvullende nota van 8 februari 1939 Brielse Maas afsluitingen BER040a (samenvatting)
1949 vVeen  49 Turbulentie onderzoek Archief vVeen-Stroband NA nr. 49
1943 vVeen  50 Voorstel betreffende de wenschelijkheid eener bepaling van toekomstige getijden langs electrische weg getijberekening BER132 (samenvatting)
1952 vVeen  51 De Waterweg als benedenrivier Nieuwe Waterweg BER310 (samenvatting)De Ingenieur, nr 28, A28
1957 vVeen  52 Development of marine plains, penetration of sea water in Dutch tidal rivers and inland waters verzilting Pub. 38 IAHR conf Rome (111)
1937 vVeen  53 Richting en sterkte der getijden en stromen in de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen getijberekening BER036 (samenvatting)
1946 Dronkers  54 Electrische nabootsing van getijden getijberekening De Ingenieur, jg17 mei 1946
1946 vVeen  55 De kust van Nederland zandige kust BER169 (samenvatting)
1946 vVeen  56 Nota I betreffende de Ontwikkelingsmogelijkheden voor de Duitse waddenkust Waddenzee in archief NA nr 56
1946 vVeen  57 Nota II betreffende de grensregeling in de Eemsmond Waddenzee BER168a (samenvatting)
1946 Thijsse  58 Een hydraulisch model voor de benedenrivieren, sudie door het Waterloopkundig Laboratorium ten behoeve van de directie Benedenrivieren Stormvloedcommissie modelonderzoek archief Studiedienst BER
1942 vVeen  59 Voorlopige Nota betreffende Verlandingsmogelijkheden in de Zuidwestelijke en Noordelijke Wateren van Nederland landaanwinning BER097 (samenvatting)
1940 vVeen  60 Berekening van het peil, tot hetwelk de boezem in geval van oorlog in een laag getij kan worden opgezet archief van Veen bij NA, nr. 60 (samen met Stoband)
1954 Stroband  61 De afmetingen van de sluizen in de mond van de Oosterschelde ten behoeve van de schelpdierkwekerijen indien de verticale getijbeweging bij Ierseke en omgeving tot de helft wordt gereduceerd Oosterschelde sluizen rapport Deltadienst
1937 vVeen  62 Waarnemingen omtrent de snelheidsverdeeling in een verticaal hydrograf. metingen BER023a2 (samenvatting) Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 29
1956 vVeen  63 Overstromingen tijdens de negen stormvloeden sinds 1877 Tijdschrift Kon. Aardr. Genootschap LXXIII. nr 1.
1939 vVeen  65 Das Eis auf den Niederländischen Flüssen und die Klimaänderung seit dem Jahre 1879 ijsgang Geologie der Meere und Binnengewä sser, band 3 heft 3 , 375-379, jr 1939
1947 vVeen  66 Research of Tidal Rivers in the Netherlands: a successful combination of theory and practice getijberekening Dock & Harbour Authority, Vol. 27, Nos. 313 and 314, November and December 1946
1939 vVeen  67 Verbetering van den Hollandschen IJssel Hollandse IJssel rivierwerken De ingenieur, (54) 45, 10-11-1939
1936 vVeen  68 Determination du debit solide des courants zandtransport sixieme congres de l'Association Internationale d'hydrologie, Edinburgh, (bij NA nr 68) - met E.M.H. Schaank,
1947 vVeen  69 Analogy between Tides and A.C. Electricity getijberekening The Engineer, dec 1947 (pp 498, 520. 544)
1938 vVeen  70 Dauerbeobachtung des Stromes auf den Niederländischen Feurschiffen: Einflusz der 11-jährlichen Sonnenfleckenperiode auf Sturmfluten getijberekening Geologie der Meere und Binnengewässer, 1938
1956 vVeen  71 Organogene landgewinnungsversuche im Haringvliet Haringvliet landaanwinning Archiv für Hydrobiologie, Bd52, S305-320
1945 vVeen  72 Toelichting tot de geomorphologische kaart van IJsselmonde BER156 (samenvatting)
1939 vVeen  73 Inpolderingen in vroeger eeuwen door Nederlanders in het buitenland droogmakerij De Ingenieur, jg 54, nr 22, blz A215, 2-6-1939
1951 vVeen  74 Tidal Gullies in youngest peat layer of Groningen Proc. Int. Congress Sedimentology, Netherlands (1951) pp.257-266
1957 vVeen  75 Necessity of subsidence-gauges zeespiegelstijging Publicatie van de Nederlandse Geodetische Vereniging voor het UGGI congres 1957 (NA archief nr. 64)
1953 vVeen  76 Nota Afsluitingsplannen der tussenwateren afsluitingen BER316 (samenvatting)
1944 vVeen  77 Ontwikkeling regiem Wester-Schelde sedert 1800 Westerschelde Archief vVeen-Stroband, NA nr 77
1956 vVeen  78 De Versalzung der Niederländischen Marschen und Bekämpfung verzilting Die Küste, heft 5
1961 vVeen  79 Coastal Engineering Chapter from J. Comrie, Civil Engineering reference book, vol 2 (2nd edition) pp 471-507
1932 Nijhoff  80 Schets van de ontwikkeling der zuidelijke zeearmen (met uitsluiting van de Wester Schelde) estuaria
1945 vVeen  81 Opmerkingen inzake Scheldepublicaties, vooral met het oog op invloed inpolderingen landaanwinning Nota Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren
1944 vVeen  82 Rapport van een onderzoek naar de Bodemdaling te Amsterdam sedert 1700 zeespiegelstijging BER137 (samenvatting) Bij NA nr. 82
1945 vVeen  83 Nota met kritiek op het plan 'Luctor et emergo' van A.H. de Leeuwerk van Provinciale Waterstaat voor afdamming Zeeuwse -en Zuidhollandse kust ingediend bij de minister-president, juli 1945 afsluitingen BER151 (samenvatting)
1943 vVeen  84 Rapport betreffende de Stormvloed van 6, 7 en 8 april 1943, in Zuid-Holland stormvloeden archief van Veen nr. 84 (bij NA)
1935 vVeen  85 Nota betreffende een alternatief plan voor de getijberekening voor de verbeterden Hollandsche IJssel, alsmede een nota betreffende bezwaren van Ir.Kloppert tegen het verbeteringsplan en een nota betreffende een getijberekening hiervoor. Hollandse IJssel getijberekening BER022, BER022a en BER022b (samenvatting)
1935 vVeen  85 Nota betreffende eene getijberekening voor den verbeterden Hollandsche IJssel (plan 1934, variant) Hollandse IJssel rivierwerken BER022b (samenvatting)
1949 vVeen  86 De strijd tegen de verzouting van ons polderland verzilting BER212 (samenvatting)
1954 vVeen  87 Nota betreffende bezwaar tegen gemiddelde Stormvloedstanden en vergaande extrapolatie stormvloeden archief vVeen-Stroband bij NA nr 87
1946 vVeen  88 Kort verslag van een studiereis naar Engeland BER170 (samenvatting)
1958 vVeen  89 The Rotterdam waterway considered as a rivermouth Nieuwe Waterweg De Ingenieur, nr 28
1945 Stroband  91 De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de electrotechniek : 1e stuk Getijberekening Nota Studiedienst BER
1947 Stroband  92 De voortplanting van het getij bepaald met de electr-techniek (2e deel) BER188 (samenvatting)
1934 vVeen  93 Onderzoekingen in de hoofden (originele rapport, met bijlagen en kaarten) morfologie Nota directie Benedenrivieren
1942 Coppoolse  95 Stuifzandmetingen langs de Nederlandse stranden BER098 (samenvatting)
1939 Jansen  96 Nota inzake een onderzoek naar de oorzaken van de verdiepingen voor de oever van de Zuidwatering in de polde Walcheren BER048d (samenvatting)
1942 Engelen  97 Raaigegevens Volkerak, Krammer, Hollands Diep, Haringvliet en Vuile Gat BER103 (samenvatting)
1931 vVeen  98 Staten en grafieken betreffende zandmetingen op de Benedenrivieren, Benedenrivieren zandtransport Archief Van Veen Stroband bij NA, nr. 98
1937  99 Grafieken van stroom-en dieptemetingen ter hoogte van de lichtschepen Terschellingerbank, Texel , Haaks, Goeree Maas, Noord Hinder. Noordzee getijberekening Archief Van Veen Stroband bij NA, nr. 99
1937  100 Grafieken van stroommeting ter hoogte van lichtschepen in Noordzee Noordzee getijberekening Archief Van Veen Strosban bij NA, nr100
1932 vVeen  101 Nota betreffende waarnemingen omtrent het zandtransport van de benedenrivieren riviermorfologie BER007 (samenvatting)
1931 vVeen  102 Verslag van waarnemingen in het Hellegat, inclusief studie naar effect stormvloeden Hellegat BER003 (samenvatting)
1935 vVeen  103 Verslag van waarnemingen met schip Oceaan in het zeegat van het Vlie in 1933-1934 Vlie Waddenzee
1945 vVeen  104 Rapport over de chloorgehaltemetingen in verband met de verzilting van de Rotterdamse Waterweg verzilting bundel meetgegevens, 25blz + 50 bijlagen
1933 vVeen  105 Verslag betreffende afvoerbepalingen van de Dordtse waterwegen 1930-1932 Dordrecht rivierafvoer BER013 (samenvatting)
1954 vVeen  106 Correspondentie m.b.t afsluiting van de Donge en het Oude Maasje Oude Maasje afsluitingen in archief NA nr. 106
1953 Thijsse  107 Rapporten betreffende voorlopige stormvloedpeilen langs de Noordzeekust (dl 1 ) en voorlopige bepaling der Maatgevende Stormvloedhoogten voor Hoek van Holland en Vlissingen(dl 2) van de Delta-Commissie waterstanden Rapporten voor de Deltacommissie
1953 Valken  108 Nota van de Deltacommissie betreffende een overzicht van de Deltaplannen, plaats en volgorde van de primaire afsluitingswerken Deltawerken afsluitingen Nota van de Deltacommissie
1953 vVeen  110 Nota over een maatstaf ter bepaling van stormvloedstanden langs de Nederlandse kust, die nog juist moeten kunnen worden gekeerd waterstanden Nota voor de Deltacommissie
1952 vVeen  111 Solution of an hydraulic problem by analog computer getijberekening letter to the Editor with Comments on a paper on Analog Computers by Glover, Herbert and Daum
1937 vVeen  112 Apparate zur Untersuchung der Sandbewegung in natürlichen Wasserlaüfen zandtransport Geologie der Meere und Binnengewässer, 1937, 317-327
1946 vHamelen  114 Vergelijking van stormvloedstanden bij berekende standen bij bestaande toestand Stormvloedcommissie waterstanden RWS rapport
1940 vVeen  115 Korte opmerkingen over de kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopig rapport van de Stormvloed-commissie Stormvloedcommissie stormvloeden Archief van Veen bij NA, nr 115
1940 Klein  116 Nota van ir. Klein in reactie op kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopige rapport betreffende stormvloedstanden op de benedenrivieren (NA nr. 117) Benedenrivieren waterstanden archief Van Veen-Stroband
1940 Thijsse  117 Nota met beschouwingen over de "gekozen Stormvloed standen" in het voorlopig rapport van de commissie inzake stormvloeden op de benedenrivieren Stormvloedcommissie stormvloeden
1944 Thijsse  118 Onderzoeksrapport naar de verandering van de hogere en hoogste standen voor het gebied der benedenrivieren in de loop der jaren Benedenrivieren waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Srroband, nr 118
1951 vVeen  119 Correspondentie met dr. Dechend over de bodemdaling van Helgoland in Duitsland in archief NA nr 119
1941 vVeen  120 De toeneming van het zoutgehalte op de benedenrivieren verzilting BER069 (samenvatting)tijdschrift KNAG, jan 1941,
1952 vVeen  121 Opmerkingen van dr.ir. J. van Veen over het rapport van ir. C. Franx betreffende het zoutbezwaar in verband met het Botlekplan verzilting BER287 (samenvatting)
1947 vVeen  123 Estimates of tidal currents in The Panama Canal Zone Panamakanaal getijberekening in archief NA nr 123, is overdruk van artikel zonder duidelijke bron
1947 vVeen  124 Opmerkingen over voorstel inlaagdijk Helderse Zeewering dijken BER189 (samenvatting)
1934 vVeen  125 Beschrijving van het bezinkingstoestel ter bepaling van de korrelgrootte van zandmonsters zandtransport Nota BER
1951 vVeen  127 Bepaling frequentielijn te Hoek van Holland uit de frequentie der astron. standen en HW-opwaaingen bibl. nr. R465
1952 vVeen  128 Nota betreffende Oosterschelde, Keeten, Mastgat, Zijpe, Mosselkreek, Krabbekreekals onder deel van het stelsel tussenwateren BER303 (samenvatting)
1952 Franx  129 Rapport betreffende het zoutbezwaar i.vm. het Botlekplan van Gemeentewerken Rotterdamd verzilting BER286 (samenvatting)
1950 vVeen  130 Zoutmetingen benedenrivieren 1947 en 1949 verzilting BER230 (samenvatting)
1953 Dronkers  132 Theories on which a method of calculation for the movement of salt water and fresh water in a river is based in case of tidal current verzilting Paper voor PIANC congres 1953, Rome, archief NA nr. 310
1953 SchonfeldJr  132 The penetration of sea water into inland water situated beyond shipping locks verzilting PIANC congres 1953 Rome
1953 vVeen  132 The penetration of sea water into Dutch river mouths and estuaries verzilting Paper voor PIANC congres 1953, Rome, archief NA nr. 310
1946 vVeen  133 De West-Duitse kanalen kanalen BER168 (samenvatting)
1952 Valken  140 De afsluiting van het Spui aan weerszijden in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren Spui afsluitingen BER282 (samenvatting)
1953 Morra  141 Rapport over de zandbeweging in de drie Merweden, Noord, en Kil in geval stuw X wordt gemaakt Hollands Diep riviermorfologie
1951 Valken  142 Nota betreffende de uitwatering van het waterschap van de Beneden Lnge i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren afwatering BER256 (samenvatting)
1951 Valken  143 Nota betreffende de afsluiting van Donge en Oude Maasje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der benedenrivieren Oude Maasje afsluitingen BER260 (samenvatting)
1953 Stroband  144 Nota betreffende stuw X in het Hollands Diep met open en gesloten Oude Maas Hollands Diep sluizen Nota voor de Deltacommissie
1951 Josephus Jitta  145 Nota betreffende het ontwerp van stuw x Hollands Diep stormvloedkeringen BER251 (samenvatting)
1952 Josephus Jitta  146 Nota betreffende het ontwerp van stormstuwen in enkele benedenrivieren stormvloedkeringen BER288 (samenvatting)
1952 Valken  147 Overzicht der waterstaatkundige plannen voor het gebied der benedenrivieren Benedenrivieren BER306 (samenvatting)
1951 Morra  148 Globale plannen voor stuw in Hollandsch Diep Hollands Diep stormvloedkeringen BER274 (samenvatting)
1950  149 Meetprogramma II voor de aanleg van de stuw in het Hollands Diep Hollands Diep sluizen
1950  150 Voorlopig meetprogramma voor de aanleg van de stuw in het Hollands Diep Hollands Diep sluizen
1950 deVriesJW  151 Beschouwingen over verschillende plannen, M284, Delft Hollands Diep modelonderzoek BER232 (samenvatting)
1950 deVriesJW  152 Kort overzicht der in voorbereiding zijnde plannen, Onderzoek in Waterloopkundig laboratorium te Delft Hollands Diep modelonderzoek BER233 (samenvatting)
1933 Mazure  153 Voorlopige nota betreffende de invloed van een afsluiting van de Donge op de stormvloedstanden beneden deze afsluiting Donge afsluitingen
1953  154 Verslag van het onderzoek van de hoogte van de Hoge Maasdijk van Delfland van 1547 tot 1811 dijken collectie Van Veen Stroband bij Nationaal Archief
1910  155 Bijzondere aanteekeningen betreffende de historie van de dienst van het Stadswaterkantoor Amsterdam
1884 Hogerwaard  157 De oeververdediging in Zeeland sedert 1860 - in 23 delen oeververdediging Uitgave Van Benthem & Jutting (uitgegeven in de periode 1884-1906) Volledige set bij Koninklijke Bibliotheek
1915 Wortman  158 Verslag der Commissie ingesteld bij Ministerieele Beschikking van 6 november 1915 no. 270, afdeeling waterstaat, inzake verbetering en uitbreiding van de haven van Delfzijl havens ingesteld bij ministeriële beschikking van 6 november 1915 No. 270, afdeeling Waterstaat; Kast van Van Veen nr 150
1921 Canter Cremers  159 Nota betreffende de te verwachten waterbeweging in een open doorgraving tussen de Oude Maas en Mallegat door het Krabbe-eiland Dordrecht getijberekening Archief Van Veen-Stroband, NA nr 159
1922  160 Den invloed van de omlegging der noordgeul op de waterbeweging tusschen den waterweg en het Oude Maas-complex
1926 KochA  161 Von der Bewegung des Wassers und den dabei auftretenden Kräften Grundlagen zu einer praktischen Hydrodynamik für Bauingenieure A. Koch en M. Crasten Jr.
1936 VisJA  169 Het ontstaan van den Polder De Biesbosch Biesbosch landaanwinning
1953 PhilipseC  170 Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland dijken Gedenkboek uitgegeven door C. van Velzen, Krabbendijke
1925 Lely  171 Notes de Mr. C. Lely, membre du Commission Consultaire Internationale du Canal de Suez Suezkanaal
1934  172 Verslag van de afvoermetingen in de Benedenrivieren (4 dossiers, 1930-1934) Benedenrivieren Meetrapporten
1888 Cohen StuartL  176 Uitkomsten der Rijkswaterpassing NAP waterstanden Martinus Nijhoff, Den Haag, iin opdracht van de Nederlandsche Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing
1930 Aangenendt  176 Nota betreffende de beweging der banken vóór de buitenhaven te Scheveningen Scheveningen zandige kust BER004 (samenvatting)
1911 vBeresteijn  177 Getijkrommen van plaatsen aan de Nederlandse Kust en Benedenrivieren waterstanden Uitgeverij van Langenhuysen
1931 vBeresteijn  178 Nota over de verandering van de hoog- en laagwaterstanden in de Schelde van Vlissingen tot Antwerpen BER001i (samenvatting)
1947 dVlieger  179 Onderzoek zoutgehalte kanaal van Terneuzen BER195 (samenvatting)
1951 Geuze  180 Onderzoekingen verband houdende met de oevervallen in Zeeland oevervallen LGM rapport
1949 Croes  185 Dichting van het sluitgat in de bedijking van de Nieuwe Zuid-Sloepolder Sloe afsluitingen BER222 (samenvatting)
1933  187 Loodingen Westerschelde (1931-1932-1933) Westerschelde Rijkswaterstaat
1953  195 Caissons voor het dichten van dijken in Zeeland 1953 - Fotoalbum Dijkherstel Zeeland afsluitingen Album uitgegeven door de gezamenlijke aannemers van de caissonbouw
1955  198 Hydraulische beschouwingen over de sluiting van de inlaagdijk "Levensstrijd" te Zierikzee Dijkherstel Zeeland afsluitingen NOta Waterloopkundig Laboratorium
1953  212 Zinkwerken Schouwen-Duiveland watersnood 1953 - Fotoalbum Dijkherstel Zeeland bodembescherming Aannemers- en handelsbedrijf van Oord Werkendam
1970 vdBurgtC  216 De Lauwerszeewerken als afsluiting in het Waddengebied Lauwerszee landaanwinning nota Zuiderzeewerken en VBW
1907 Wentholt  217 Plan tot een gedeeltelijke drooglegging der Lauwerszee Lauwerszee landaanwinning NA archief vVeen-Stroband nr 217
1921 BakkerWPH  218 Verovering van de Friesche Wadden landaanwinning 80 blz + 24 kaarten
1942 vVeen  219 Resultaten landaanwinningswerken op de Groningerwadden kwelderwerken landaanwinning BER102 (samenvatting)
1943 vVeen  220 Inpoldering achter Uithuizen-Uithuizermeeden landaanwinning BER112 (samenvatting)
1944 vVeen  221 Inpoldering kweldergronden 1942-1944 kwelderwerken landaanwinning BER112a (samenvatting)
1935 vVeen  222 Landaanwinning Groninger Wadden landaanwinning BER026 (samenvatting)
1944 vVeen  223 Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling landaanwinning Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 223, 76 blz _ 36 bijlagen geniet rapport, bijlagen op veelheid van formaten. Vaak copiŽn van oude kaarten
1944 vVeen  223 Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling landaanwinning BER140 (samenvatting)
1943 vEerde  224 De landaanwinning van het Noorderleegs Buitenveld BER111 (samenvatting)
1943 vVeen  224 Exposé landwinningswerken in 1943 Hellegat landaanwinning BER107 (samenvatting)
1939  225 Rapport inzake de indijking van een kweldergebied groot ongeveer 1000 HA, gelegen onder de gemeenten Uithuizen en Uithuizermeeden in de Provincie Groningen kwelderwerken landaanwinning Techn Bureau Waterschapsbond, 32 blz + 4 tekeningen op A0 formaat
1945  226 waterwaarnemingen peilschaal : schutsluis het Spui te Rotterdam (voor Schieland) 1817-1941 : peilen aan de Maas te Brielle 1738-1741 1945 waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,map met 25 tekeningen op A4 en A3 formaat
1952  229 Verslag van een studiereis naar de landaanwinningswerken langs de westkust van Sleeswijk-Holstein en Jutland landaanwinning Collectie van Veen-Stroband bij Nationaal Archief
1924  230 Raport omtrent de mogelijkheid van landaanwinning door middel van het gras Spartina Townsendii landaanwinning
1951  231 Overzicht van de aanslibbing der kribvakken 1,2,3,4, in het Hollandsch Diep ter plaatse van de linker oever tussen haven Lage Zwaluwe en spoorbrug Moerdijk Moerdijk Archief van Veen-Stroband
1943 vVeen  233 Exposé landwinningswerken 1942 Hellegat landaanwinning BER101 (samenvatting)
1934 Nijhoff  234 Schets van de ontwikkeling der estuaria van de Canche, Authie, Somme, Seine, Loire en Gironde BER018 (samenvatting)
1851  235 Ontstane geul door de zandplaten in de Schelde ten zuiden van Bath Westerschelde estuaria
1914  236 Kaarten (10) waarop de Vissserijpercelen in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren zijn aangegeven
1873  237 Nota over den tegenwoordigen toestand van het Veeregat en de Zandkreek, de gevolgen, die de afdamming van het Sloe van deze vaarwaters heeft gehad en hunne vermoedelijke toekomst met het oog op de scheepvaart Sloe afsluitingen
1942 Vlam  238 Historisch-morfologisch onderzoek van enige Zeeuwsche eilanden BER091 (samenvatting)
1944 Vlam  239 Geulenkaart van het Westland BER138 (samenvatting)
1943 vVeen  240 Geo-morfologisch onderzoek IJsselmonde BER104 (samenvatting)
1946  242 Boringen Waddenzee Waddenzee Nationaal Archief, collectie van Veen-Sroband, nr 242
1948 Knoester  243 Verslag grondboringen Waddenzee Waddenzee BER203 (samenvatting)
1889 Lely  245 Verslag onze het nader bodemonderzoek van de Friesche wadden in den zomer van 1889 verricht landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1948  246 Journaal en overzichtskaart van de boringen Waddenzee 1946-1948 Waddenzee Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 246
1937 Vlam  248 Geschiedenis van de afdamming der Schelde (Kreekrak) BER041 (samenvatting)
1946  249 Map met geologische gegevens (1935-1946) Archief Van Veen-Stroband
1946  250 Grondboringen Hoekse Waard : geulruggenkaarten geotechniek Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 250
1951 Stroband  253 Overzicht van de gemeten 300 mg Cl/L grenzen ten tijde van H.W. en L.W. kenteringen op de Nieuwe Maas verzilting BER254 (samenvatting)
1951 Stroband  254 Uitkomsten chloormetingen Maasoord, Kralingse Veer, Zuidland, Oud Beijerland, id. Waterleiding, Willemstad, Hoek van Holland, Schiedam, over 1950, verzilting BER265 (samenvatting)
1952 Santema  254 Zeegat van Goeree (plaats mond Haringvliet, uitwerkingen der stroom- en zandmetingen uit 1937 en 1939) Haringvliet morfologie BER297 (samenvatting)
1951 Stroband  255 Uitkomsten chloor-gehalte metingen Numansdorp, Willemstad, Kralingse Veer, Nieuwe Sluis, Goidschalxoord - Maasoord, Maasoord, Strijensas, Zuidland, Nieuwe Sluis en Oostdijkbrug, 's-Gravendeel (1941-1948) verzilting BER267 (samenvatting)
1951 Stroband  256 Uitkomsten chloormetingen Nieuwesluis, Strijensas, Kralingse Veer, Willemstad, Zuidland, Nieuwesluis en Oostdijkbrug, Hoek van Holland Oud Beijerland, 's-Gravendeel, Schiedam in 1949 verzilting BER266 (samenvatting)
1943  273 Rapport kanalisatie Nederrijn en Lek rivierwerken archief van Veen-Strobnad
1952 Morra  277 De inhoudsveranderingen van de Nieuwe Maas, Scheur, Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Botlek, en Brielse Maas i.v.m. de verzilting morfologie BER283 (samenvatting)
1950 Stroband  279 Verandering in de SV-hoogen na afdamming Botlek, Brielse Maas, afsluiting Hollandse IJssel, inpoldering Biesbosch en watervrijmaking Brabantse Oever, met en zonder SV vrije dijk langs N. Merwede (volgens modelonderzoek M284, Delft) Brielse Maas afsluitingen BER227 (samenvatting)
1952  287 Verslag inzake een tweetal op 10 november 1952 in het toevoerkanaal van de Brielse Maas te Spijkenisse bij de inlaatsluis uitgevoerde stroomsnelheidsmetingen en het daaruit afgeleide debiet van de inlaatsluis Brielse Maas Collectie Van Veen-Stroband bij Natonaal Archief
1949 Haring  288 Hellegatdam : bezinkingen 1936-1949 bij de dam : dwarsprofielen en lengteprofielen Hellegat Nationaal Archief collectie Van Veen-Stroband nr. 288
1948 BruinsmaG  289 Lodingen echotoestel Krammer-Volkerak aug-oct. 1947; sept.-oct. 1948: afstandsgfrafieken Benedenrivieren Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, r. 289
1948  291 Metingen golfoploop in het Voornsche kanaal golven Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr. 291
1938 Kleinjan  302 Het gebied van de Westerschelde nabij Bath BER048e (samenvatting)
1933 Kleinjan  304 Verslag over de in 1930, 1931 en 1932 verrichte lodingen van dwarsprofielen der Westerschelde BER001f (samenvatting)
1933 Kleinjan  305 Beschouwingen en berekeningen over de ontwikkeling van de Westerschelde en haar mondingsgebied sedert 1800 op grond van de beschikbare hydrografische kaarten BER001h (samenvatting)
1896  306 Hellegat 1844 - 1896 Hellegat
1851  308 Rapport van Belgische regeringscommissie met adviezen over de gevolgen der ontwerpen afdammingen van de Oosterschelde en het Sloe aan de Nederlandse regering Sloe afsluitingen
1949 vVeen  309 Eb- en Vloedschaar Systemen in de Nederlandse Getijwateren zandige kust Overdruk + Engelse vertaling van artikel uit KNAG tijdschrift, vol67, pp303-325
1936 vVeen  311 Water movements in the Straits of Dover morfologie J. of Marine Research Vol. 13, no. 1 (1938) ; p. 7-36
1954 vVeen  321 Afdamming Zeearmen, 3e interimadvies Deltawerken Rapport van de Deltacommissie
1946 Thijsse  334 Initiatief modelproeven voor beneden rivieren modelonderzoek voorstel voor de Stormvloedcommissie, NA collectie Van Veen-Stroband, nr 334
1953 Santema  337 De beveiliging van Centraal Holland en Westelijk Utrecht tegen overstroming waterstanden Nota (DDWT-BEN-1953.)3
1943 Stroband  338 Statistisch onderzoek van de HW-standen te Harlingen en Den Helder voor en na de afsluiting van de Zuiderzee BER121 (samenvatting)
1948 Stroband  340 Berekening van het peil tot hetwelk de Brielse Maasboezem ingeval van oorlog in een laag peil kan worden opgezet (aanvulling van R80) Brielse Maas waterstanden BER207 (samenvatting)
1952 Stroband  341 De invloed van de afdamming van het Spui in de beneden- en bovenmond op de gemiddelde getijbeweging Spui afsluitingen BER279 (samenvatting)
1952 Stroband  341 De uitkomsten van de CL-gehalte metingen verricht door de Studiedienst der directie benedenrivieren op vaste meetplaatsen in het jaar 1951 verzilting BER290 (samenvatting)
1946 vVeen  346 Overzicht van de waterkeeringen van het eiland Goedereede-Overflakkee dijken Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr 346
1951 vDriel  346 Zoutwaarnemingen in Krammer-Grevelingen 1918, 1921, 1926, 1930, 1931 Grevelingen verzilting BER268 (samenvatting)
1946 Stroband  348 Overzicht van de Zeeuwse hoofdwaterkeringen BER171 (samenvatting)
1944  350 Diepteveranderingen in het zeegat van Goeree estuaria Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 350
1943 Saarloos  352 Verdieping van het Zeegat van Texel sedert 1860 Texel BER120 (samenvatting)
1945 Saarloos  353 Diepteveranderingen in de mond van de Eems over de periode 1859-1938 Eems BER153 (samenvatting)
1946 Saarloos  355 Diepteveranderingen Haringvliet BER162 (samenvatting)
1952 Stroband  357 De ligging van de 300 mg Cl/l grenzen t.t.v. HW- en LW kenteringen op de Nieuwe Merwede, Kil, Amer, Bergse Maas, N. en Z. Hollandsch Diep, Vuile Gat, Haringvliet, Hellegat, Vokerak en Kramer (30/7/1947 tot 21/12/1950) verzilting BER300 (samenvatting)
1942 Stroband  358 Inpolderingen Biesbosch: berekeningen Amer-Bergsche Maas-Maas Biesbosch getijberekening
1947 Stroband  359 Viereilandenplan met stuwen in Lek, Amer en versmald Hollandsch Diep BER181 (samenvatting)
1937  362 Eenige beschouwingen naar aanleiding van de inkomsten der loodingen in de periode 1933-1937 verricht op de bank het Caranan in het Vlie met de naaste omgeving Vlie Waddenzee
1941 Stroband  364 Metingen "Ambulant" op de tussenwateren BER077 (samenvatting)
1941 Coppoolse  365 Opmerkingen over het verband tussen stroomsnelheden en zandgehalten volgens de waarnemingen op de "Oceaan" en de "Ambulant" BER081 (samenvatting)
1944 Saarloos  366 De verdieping van het zeegat van het Vlie sedert 1832 BER139 (samenvatting)
1948  367 Diepteveranderingen Mond van de Eems Eems Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr 367
1943  369 Verslag Zeegat van Texel Texel Waddenzee archief van Veen-Stroband
1939  370 Aanval Zuidwatering Walcheren nabij "Schoone waardin" Walcheren dijken archief Van Veen-Stroband
1943 vVeen  371 Verdieping Scheldemond sedert 1824 Westerschelde morfologie BER119 (samenvatting)
1967 Wissenburg  375 Seichesonderzoek havengebied Scheveningen Scheveningen golven Nota nr. W905, L.67.130
1945 Saarloos  377 Peilschaal te Katwijk aan Zee Katwijk waterstanden BER158 (samenvatting)
1946 Stroband  378 Een bijdrage tot de kennis der getijbeweging op de benedenrivieren en zeearmen BER166 (samenvatting)
1946 Stroband  379 Verzamelnota, getijberekeningen t.b.v. het Vijfeilandenplan BER163 (samenvatting)
1955 Stroband  385 De ontzilting van het Haringvliet bij voltooid Deltaplan Deltawerken verzilting Rapport no. (DDWT-BEN-1955.)8
1943 Stroband  386 Golfoploop model M11 golven archief van Veen-Stroband
1950 Stroband  387 Veranderingen in de normale vertikale en horizontale getijbeweging na afdamming Botlek, Brielse Maas, afsluiting Hollandse IJssel, inpoldering Biesbosch en watervrijmaking Brabantse Oever, (volgens modelonderzoek M284, Delft) modelonderzoek BER226 (samenvatting)
1946 Stroband  389 Berekeningen van de gemiddelde bestaande toestand BER164 (samenvatting)
1943 Stroband  391 Stormvloedsberekening met de sinusoïdale methode Stormvloedcommissie getijberekening archief van Veen-Stroband
1949 vVeen  393 Ontwerp meetprogramma ten behoeve van het hydraulisch model van de benedenrivieren in het waterbouwkundig laboratorium te Delft getijberekening in archief NA nr 393
1940 vdVelde  399 Verbeteringsmogelijkheden voor het Brabants Vaarwater BER059 (samenvatting)
1942 Ferguson  400 Afsluiting van het Zuiderdiep bij Stellendam BER085 (samenvatting)
1941 vdVelde  401 Vervolgnota inzake duinkust van Goeree BER052a (samenvatting)
1943 Vlam  402 Nota betreffende het Amelander Gat Ameland Waddenzee Nationaal Archief, nr. 402, (bijlagen niet digitaal beschikbaar)
1943 vVeen  404 Verlaging van de Rijnarmen door te veel baggeren rivierwerken BER131 (samenvatting)
1952  404 De waterbeweging in het zuidelijk deel van het Eemsestuarium Eems getijberekening collectie Van Veen-Stroband bij Nationaal Archie
1928  405 Rapport zoutwaterschade in 1921-1922 aan de buitengronden van den lande van Essche te Strijensas verzilting
1953  408 De te verwachten hoogste waterstand te Hedel bij een zelfde afvoer van de Maas als in 1926 waterstanden Collectie van Veen stroband bij Nationaal Archief
1947 Schalkwijk  410 A contribution to the study of storm surges on the Dutch coast stormvloeden KNMI publicatie 125-7
1949 vBendegom  411 Enige beschouwingen over de grondslagen van kustverdediging zandige kust BER224 (samenvatting)
1952 Santema  412 De belasting met afvalwater van de Maas, Bergse Maas, Amer en Hollandsch Diep, tegenwoordige en toekomstige situatie Benedenrivieren afwatering BER315 (samenvatting)
1955 vdKley  414 Verhoging stormvloeden Waddenzee door afsluiting Zuiderzee Waddenzee Nota nr. (WWKZ) HY-063
1955 vdKley  415 Stormvloedstanden in het Waddengebied, gelijkwaardig aan de in zuid-west Nederland tijdens de stormramp op 1 Februari 1953 opgetreden standen waterstanden Nota (WWKZ) HY-061
1962 Wemelsfelder  416 Enige beschouwingen over het sluiten van de stormvloedkering te Krimpen aan de IJssel Hollandse IJssel stormvloedkeringen Kast van Van Veen nr 416
1937 Mazure  417 De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren Stormvloedcommissie BER030b (samenvatting)
1941 Kuin  419 Verslag afvoermetingen Volkerak en Hellegat in 1941 BER070 (samenvatting)
1938 Kleinjan  422 Nota betreffende het onderzoek naar den aard van eenige in de Westerschelde nabij Kapellebank geconstateerde ondiepten Westerschelde BER048c (samenvatting)
1950 vLimborgh  423 Enige interessante meet- en regelinstrumenten in gebruik bij getijmodellen op het Laboratoire Dauhinois d'Hdraulique (Neyrpic) te Grenoble meetinstrumenten BER237 (samenvatting)
1951 Valken  424 Nota betreffende de afwatering van de polders De Biesbosch de Louisa- en Cannemansspolder, Tongplaat en Zuidplaatje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren Biesbosch afwatering BER255 (samenvatting)
1942 Ferguson  425 Verbetering Westerschelde bij Bath en Walsoorden BER087 (samenvatting)
1951 Valken  426 Bepaling afmetingen uitwateringssluis bij benedenmond Spui Spui sluizen BER258 (samenvatting)
1951 Valken  427 Bepaling afmetingen inlaatsluis aan bovenmond Spui Spui sluizen BER259 (samenvatting)
1951 Valken  428 De Bernisse als waterdoorvoering van de Spui-boezem naar de Boezem van de Brielse Maas Spui afwatering BER257 (samenvatting)
1943  431 Nota Kruinshoogte Bergstoep dijken
1948  433 Enige stroomwaarnemingen in het Haringvliet voor de waterkerende dijk van de van Pallandpolder bij Middelharnis dijken Nationaal Archief collectie Van Veen-Strobnd, nr. 433
1947  434 Doorlatingsvermogen en oppervlakte van de profielen van Haringvliet, Krammer-Volkerak en Hollandsch Diep Benedenrivieren Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 434
1939 Kuin  435 De verandering in de normale waterbeweging van de benedenrivieren tussen 1908 en 1935 BER013a (samenvatting)
1943 Ferguson  438 Metingen in het Zeegat van Texel meet de "Oceaan" Texel BER117 (samenvatting)
1944 Morra  439 Bedijkingskaart van Nederland BER144 (samenvatting)
1955 Dronkers  441 De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in de Westerscheldemond Deltawerken getijberekening RWS nota
1942 Dronkers  443 Voorlopige berekeningen van veranderingen die in de getijbeweging op de Westerschelde en in de Belgische Schelde tot Lillo zullen optreden, indien wijziging wordt aangebracht in het geulenstelsel en het Land van Saeftingen wordt afgesloten BER087a (samenvatting)
1943 Stroband  445 Stromvloedsberekening volgens de exacte metode getijberekening archief van Veen-Stroband
1946 Dronkers  447 Afsluiting van de Oude Maas in de benedenmond BER159 (samenvatting)
1943 Dronkers  450 De extrapolatie van de overschrijdingskrommen der HW-standen te Hoek van Holland BER128 (samenvatting)
1943  451 De exacte methode voor getijberekening met als toepassing de berekening van de getijvoortplanting bij enkele theoretische stormvloeden Stormvloedcommissie getijberekening Nationaal Archief collectie Van Vee-Stroband, nr 451
1943  452 Lineaire diff. vergelijking M2-getij reeŽle oplossing getijberekening Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 452
1943  457 Bodemdaling waterstanden Nationaal Archief collectie Van Veen-Stroband, nr. 457
1947  461 Een elektrische model voor het experimenteel bepalen van de vervorming van een statisch onbepaalde vlakke vak- of raamwerkconstructie Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 461
1953 SchonfeldJr  463 Inleiding tot de Methode der karakteristieken getijberekening Nota (WWKZ-)53.2
1953 SchonfeldJr  464 Inleiding tot het impedantie-begrip en de theorie van de trillingsfilters in de hydraulika getijberekening Nota (WWKZ-)53.1
1942  474 Nota betreffende het in te stellen onderzoek naar de toekomstige wijzigingen in het stroomgebied van de zuidelijke Waddenzee en het Zeegat van Texel in verband met de verdediging van de Zuidoostkust van Texel Texel Waddenzee
1960  480 Dynamische verschijnselen als gevolg van golfaanval op de Haringvlietsluizen Haringvlietsluizen golven RWS nota Nota (DDWT-)519
1945 Coppoolse  490 Beschouwingen over energie op de benedenrivieren BER152 (samenvatting)
1922  491 Het verslag van de staatscommissie benoemd bij koninklijk besluit van 20 maart 1916 no. 23 met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden tijdens den stormvloed van 13/14 januari 1916 voorgekomen op de Nieuwe Waterweg waterstanden Eindverslag Staatscommissie
1943  494 Westerschelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 Westerschelde estuaria Nationaal Archief, collectie Vn Veen-Stroband, nr. 494
1942 Saarloos  495 Opmerkingen betreffende de plannen te Bergen op Zoom BER083d (samenvatting)
1940 AllewijnM  496 Rijnlands kust 1860-1940 zandige kust Archief van Veen-Stroband
1944 Scharp  497 Nota over de bodemdaling Nota Algemene dienst
1866  498 Verslag van het onderzoek naar den toestand der tusschenwateren voor den aanleg van den Slaakdam resp. den Scheldedam, alsmede naar het verschil van den toestand dier tusschenwateren voor 1830 en voor 1866 afsluitingen
1955 SchonfeldJr  499 Getijberekening door integratie langs karakteristieken getijberekening Rijkswaterstaat nota CSD 55-14
1947 dBruijn  499 Nota betreffende de afdamming van het Brielse meer BER179 (samenvatting)
1946 dBruijn  500 Nota betreffende het profiel dat bij den aanleg van nieuwe dijken bij de verhooging en verzwaring van bestaande dijken langs de benedenrivieren zal zijn toe te passen dijken Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 30
1943  543 De verdeling der maximum waarde waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 453
1952 Santema  639 De visserij in de ZH en Zeeuwse stromen BER289 (samenvatting)


Niet opgenomen rapporten

Een aantal rapporten is niet opgenomen omdat ze dubbel in het NA archief zitten, of omdat ze van na 1953 zijn.

Rapporten die binnenkort nog opgenomen worden:

116 (1940) Nota van ir. Klein in reactie op kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopige rapport betreffende stormvloedstanden op de benedenrivieren
118 (1944) Thijsse - Onderzoeksrapport naar de verandering van de hogere en hoogste standen voor het gebied der benedenrivieren in de loop der jaren
134 (1954) Nota betreffende het ontwerp van een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg
135 (1956) Grafieken van de berekening van de snelheden en stromen in de Rotterdamse Waterweg voor en na uitvoering van het Deltaplan
136 (1953) Josephus Jitta - Nota betreffende de technische en financiële mogelijkheid tot het sluiten in engeren zin van de benoorden Walcheren gelegen Zuidhollandse en Zeeuwse stromen
137 (1953) Josephus Jitta - Nota betreffende een voorontwerp van een stormstuw voor de Hollandse IJssel nabij Krimpen
138 (1955) Frankema - Voorstel inzake de bouw van een stormvloedkering in de Rotterdamse Waterweg in een omleiding nabij kilometerraai 1021

Verschillende delen

Sommige rapporten bestaan uit verschillende delen, die hebben bij het NA verschillende nummers, maar zijn in het Trésor onder het eerste NA nummer opgenomen. Dit betreft:
156 ==> 156 + 157
172 ==> 172 t/m 175
302 ==> 302 + 301 + 303
498 ==> 498 + 307

Rapporten die niet relevant geacht worden voor het Digitaal Trésor

109 (1950) Verslag van de 6e technische bijeenkomst (zoutdag) van de commissie voor hydrologisch onderzoek T.N.O. op 8 jan. 1950

Dubbele rapporten:

44 (1942) vVeen Ontwerprapport van de commissie inzake stormvloeden op de beneden rivieren. Afschrift.
48 (1939) vVeen Afdamming Brielsche Maas: aanvullende nota van 8 februari 1939
64 (1957) vVeen Artikel getiteld 'Necessity of subsidence-gauges', door ir. J. van Veen, uitgegeven door de Nederlandse geodetische commissie
113 (1946) vHamelen Rapport betreffende de vergelijking van voorgekomen en berekende stormvloedstanden op de benedenrivieren
126 (1939) vVeen Overdruk van artikel getiteld 'Inpolderingen in vroegere eeuwen door Hollanders in het buitenland'
131 (1953) vVeen Voordracht getiteld 'Het binnendringen van zout in de rivieren', gehouden op een Internationaal scheepvaartcongres
251 (1952) De uitkomsten van de CL-gehalte [ chloor] metingen verricht door de studiedienst der Directie Benedenrivieren op vaste meetplaatsen in het jaar 1951 290 (1945) Waterwaarnemingen peilschaal : schutsluis het Spui te Rotterdam (voor Schieland) 1817-1941 : peilen aan de Maas te Brielle 1738-1741 1945 322 (1955) Afdamming Veeregat en Zandkreek (drie-eilanden plan): vierde interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltacommissie
323 (1957) Mazure Nadere beschouwingen in verband met de afdamming van de zeearmen: vijfde interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltacommissie
349 (1946) Stroband Overzicht van de Zeeuwsche hoofdwaterkeeringen 356 (1952) Morra De inhoudsveranderingen van de Nieuwe Maas, Scheur, Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Botlek en Brielsche Maas 368 (1943) Stroband Stormvloedsberekening met de sinusoÏdale methode
380 (1942) Stroband Inpolderingen Biesbosch: berekeningen Amer - Bergsche Maas - Maas
384 (1933) Stroband Voorlopige nota betreffende de invloed van een afsluiting van de Donge op de stormvloedstanden beneden deze afsluiting
392 (1946) Stroband Verzamelnota getijberekeningen ten behoeve van het Vijfeilandenplan 394 (1943) Stroband Stormvloedsberekening met de sinusoÏdale methode
396 (1943) Stroband Stormvloedsberekening met de sinusoÏdale methode
492 (1956) Over het bepalen van de stormvloedstanden, die als maatstaf voor het ontwerpen van de waterkeringen langs de Nederlandse kust moeten worden aangehouden


Latere rapporten (van na 1953):

Dee rapporten worden voorlopig niet opgenomen in het Digitaal Tresor, omdat de focus voorlopig ligt op rapporten van voor 1953.
Enkele rapporten hebben geen datum, daar wordt nog nader naar gekeken

134 1954 Nota betreffende het ontwerp van een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg
135 1956 Grafieken van de berekening van de snelheden en stromen in de Rotterdamse Waterweg vóór en na uitvoering van het Deltaplan
136 1953 Josephus Jitta Nota betreffende de technische en financiële mogelijkheid tot het sluiten in engeren zin van de benoorden Walcheren gelegen Zuidhollandse en Zeeuwse stromen, door ir. J.P. Josepus Jitta
137 1953 Josephus Jitta Nota betreffende een voorontwerp van een stormstuw voor de Hollandse IJssel nabij Krimpen, door ir. J.P. Josepus Jitta
138 1955 Frankema Voorstel inzake de bouw van een stormvloedkering in de Rotterdamse Waterweg in een omleiding nabij kilometerraai 1021,door ir. B. Frankema
154 1953 Verslag van het onderzoek van de hoogte van de Hoge Maasdijk van Delfland van 1547 tot 1811
162 1972 Publicatie van de gewestelijke raad van Zeeland van het landbouwschap en Zeeuwse polderwaterschapsraad over de voordelen van de Afsluiting Oosterschelde
163 1956 Publicaties over de Deltawerken, uitgegeven door de Afdeling Voorlichting Ministerie Verkeer en Waterstaat
163 Publicaties over de Deltawerken, uitgegeven door de Afdeling Voorlichting Ministerie Verkeer en Waterstaat
163 Publicaties over de Deltawerken, uitgegeven door de Afdeling Voorlichting Ministerie Verkeer en Waterstaat
163 Publicaties over de Deltawerken, uitgegeven door de Afdeling Voorlichting Ministerie Verkeer en Waterstaat
163 Publicaties over de Deltawerken, uitgegeven door de Afdeling Voorlichting Ministerie Verkeer en Waterstaat
163 Publicaties over de Deltawerken, uitgegeven door de Afdeling Voorlichting Ministerie Verkeer en Waterstaat
163 Publicaties over de Deltawerken, uitgegeven door de Afdeling Voorlichting Ministerie Verkeer en Waterstaat
163 Publicaties over de Deltawerken, uitgegeven door de Afdeling Voorlichting Ministerie Verkeer en Waterstaat
163 Publicaties over de Deltawerken, uitgegeven door de Afdeling Voorlichting Ministerie Verkeer en Waterstaat
164 1953 Publicaties van aantal nummers van het Contactblad voor de werkers aan de dijkdichting Schouwen-Duiveland [nrs. 1-6;10-11)
165 1970 Publicatie betreffende de Afsluiting van het Brouwershavense Gat Afdeling Voorlichting Ministerie Verkeer en Waterstaat en Deltadienst
166 Le project du Delta, Afdeling Voorlichting Ministerie Verkeer en Waterstaat
167 1967 Les Pays-Bas et l'eau, Afdeling Voorlichting Ministerie Verkeer en Waterstaat
168 1970 Publicatie getiteld : "Ik drink de aarde" uitgave van Ardiaan Volker NV.
170 1953 Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland
181 1976 vdRee Overzicht van alle uitgevoerde debietmetingen in de Oosterschelde sedert 1968, door ir. W.J. v.d. Ree
182 1973 Samenstelling voor springtij en gemiddeld getij van gemiddelde getijkrommen vlg. slotgemiddelde 1961.0voor Cadzand en Oostkapelle
183 1974 Dijkkruinhoogten 1974 in Oosterschelde-Volkerak-gebied
184 1967 Stroomatlas - Oosterschelde (ged. Oranjezon - Zierikzee)
186 1974 Berekening doorspoeling Baalhoekcomplex
187 Loodingen
188 1978 Geologisch onderzoek t.b.v. verbetering waterkering Yerseke
189 1962 Schelde-Rijnverbinding : getijberekeningen voor Eendracht en Krabbenkreek in geval van een doorsteek door St. Philipsland
190 1962 Stroombeeld in het zuidelijk sluitgat van de Grevelingendam na het plaatsen van de landhoofden
191 1963 Eindverslag Veersegat
192 1961 Nota betreffende de afsluiting Brouwershavensche Gat : tracéonderzoek
193 1962 Verslag werkzaamheden van de Waterloopkundige Afdeling te Zierikzee tijdens de sluitingsperiode van het zuidelijk sluitgat van de Grevelingendam
194 1955 Afsluiting stroomgat Schelphoek 1955
196 1953 De sluiting van het stroomgat bij Sirjansland 1953
197 1953 De sluiting van het stroomgat bij Oosterland 1953
199 1955 De oeververdediging voor de districten Langendijk en Scharendijke van het waterschap Schouwen, gelegen langs de noordkust van Schouwen
200 1959 Gelijke sluiting van de Oosterschelde met behulp van een overspanningsconstructie
201 1959 Nota Oostflank Stavenisse,
202 1958 Nota Moggershil, 204 1953 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland 1953: Noord Beveland: deel 1
205 1953 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland 1953: Zuid-Beveland: deel 2
206 1953 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland 1953: Zuid-Beveland: deel 1
207 1962 Keuze van een tracé-band voor het laboratorium-onderzoek ten behoeve van de trace-bepaling van de Oosterschelde-dam
208 1960 Geleidelijke sluiting van de Oosterschelde met behulp van bruggen op spuds
209 1966 Afsluiting Brouwershavensche Gat: geleidelijke sluiting met behulp van een kabelbaaninstallatie met vier draagkabels
210 1960 Valken Nota betreffende de Sluiting Veerse Gat, door ir. K.F. Valken
211 1956 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zuidwest-Nederland in 1953; alsmede gevolgtrekkingen ten aanzien van het verzwaren en bouwen van dijken
213 1954 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland 1953: Zeeuwsch-Vlaanderen
214 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland 1953: Noord Beveland: deel 2
215 Stukken betreffende de biografie van dr.ir. J. van Veen
241 1960 Voorlopig rapport over mogelijke kleivoorkomens in Zuidhollands - Zeeuwse wateren
244 1953 Voorlopig rapport over mogelijke kleivoorkomens in Zuidhollands - Zeeuwse wateren
258 1966 Verslag van Beproeving diverse dambouwmaterialen op hun stroombestendigheid
259 1966 vdWeele Rietplatenzinkstukken : eerste rapport, door ir. A.H. van der Weele,
260 1961 Windtunnelonderzoek naar de krachten, die door stromingen uitgeoefend worden op het oppervlak van waterbouwkundige constructies, verricht voor de Deltadienst van de Rijkswaterstaat door Nationaal Luchtvaartlaboratorium deel II
261 1959 Windtunnelonderzoek naar de krachten, die door stromingen uitgeoefend worden op het oppervlak van waterbouwkundige constructies, verricht voor de Deltadienst van de Rijkswaterstaat: deel I
262 1961 Rapport van Grondmechanische metingen te Duinkerken, door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
263 1956 Onderzoekingen aan een dijksmodel vooronderzoek naar het materiaal (glasparels) waaruit het model zal worden opgebouwd, door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
264 1956 Onderzoekingen aan een dijksmodel vooronderzoek naar het materiaal (glasparels) waaruit het model zal worden opgebouwd , door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
265 1958 Onderzoekingen aan een dijkmodel in een laboratorium-opstelling, door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
266 1957 Beschrijving van een meetsonde ter bepaling van de specifieke electrische weerstand in situ, door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
267 1956 Onderzoekingen aan een dijksmodel : vooronderzoek naar het materiaal (glasparels) waaruit het model zal worden opgebouwd, door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
268 1957 Spanningsberekening voor een dijk doorzakkend in een slappe ondergrond alsmede stabiliteitsbeïnvloeding door een grondwaterstroom, door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
269 1958 Proefmetingen aan de dam van de werkhaven in het Veeregat in Vrouwenpolder ter verkenning van wat te meten aan de drie-eilanden-dan wenselijk en mogelijk is
270 1958 Proefmetingen aan de dam van de werkhaven in het Veeregat in Vrouwenpolder ter verkenning van wat te meten aan de drie-eilanden-dan wenselijk en mogelijk is
271 1962 Boon Westkust Voorne en Rozenburg : omgeving Westplaat en Brielse Gat : overzicht van: metingen en peilingen, boringen en sonderingen, litteratuur, W. Boon,
272 1959 Nota inzake de gevolgen van stormvloeden in het gebied van Rotterdam en omgeving door H.J. Stroband
274 1958 Nota inzake de capaciteit en de afmetingen van de uitwaterende. sluizen in de dam tot de afsluiting van het Haringvliet,
278 1960 Nota inzake de gevolgen van stormvloeden in het gebied van Rotterdam en omgeving
280 1957 Stroband Stromen in m3/sec. op 0 t/m 11 maanuren na maansculminatie voor de huidige toestand, Deltaplan met open Oude Maas en Deltaplan met gesloten Oude Maas : gemiddeld getij in zee en gemiddelde afvoer Boven-Rijn (volgens harmonische berekening), door H.J. Stroband
281 1958 Stroband Gemiddelde snelheden over het dwarsprofiel en gemiddelde snelheden over de vertikaal in de as in cm/sek op 0 t/m 11 maanuren na maansculminatie voor de huidige toestand Deltaplan met open Oude Maas en Deltaplan met gesloten Oude Maas : gemiddeld getij in zee en gemiddelde afvoer Boven-Rijn, door H.J. Stroband
285 1967 Noordzee : van Blankenberghe tot Zandvoort : kaarten van stroom- en getijmeting 1967 27 juni
286 1967 Kustgebied Goeree - 's-Gravenhage : stroomatlas 1960-1966 : oppervlakte en bodem
292 1957 Stroband Stromen in m3/sec. op 0 t/m 11 maanuren na maansculminatie voor de huidige toestand, Deltaplan met open Oude Maas en Deltaplan met gesloten Oude Maas : gemiddeld getij in zee en gemiddelde afvoer Boven-Rijn (volgens harmonische berekening) door H.J. Stroband
293 1954 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op Goeree-Overflakkee 1953 : documentatie, deel 6, door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
294 1954 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op Goeree-Overflakkee 1953 : documentatie, deel 5, door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
295 1954 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op Goeree-Overflakkee 1953 documentatie, deel 4, door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
296 1954 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op Goeree-Overflakkee 1953 : documentatie, deel 3, door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
297 1954 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op Goeree-Overflakkee 1953 : documentatie, deel 2, door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
298 1954 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op Schouwen Duiveland 1953 : documentatie, deel 1, door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
299 1954 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op Goeree-Overflakkee 1953 : documentatie, deel 1, door het Laboratorium voor grondmechanica te Delft
300 1956 vDixhoorn Oriënterend onderzoek watervoorziening hoogheemraadschap Delfland in de periode 1930-1955, door ir A. van Dixhoorn,
312 1954 Enige waterstaatkundige facetten van de afsluiting der zeegaten
313 1953 Het rampgebied in Z.W. Nederland : voorlopige planologische documentatie door rijksdienst voor het nationaal plan
314 1953 Het rampgebied Zuid-West Nederland : enkele cijfers over bevolking, woningen, landbouw, enz. voor de overstroming, uitgave CBS
315 1953 Het rampgebied in Z.W. Nederland : voorlopige planologische documentatie : supplement, door de rijksdienst voor het Nationaal plan
316 1953 Dl. 1 Notes on the damage caused in the Netherlands by the storm surge of February 1953 and the reconstruction works being carried out Dl. 2 Soil mechanics studies of some failures in the sea defence banks of Essex and Kent
317 1954 Conference on the North Sea floods 31 Jjanuary/1 February, 1953 : a collection of papers presented at the institution in December 1953 conference the institute of civil engineers London,
318 1954 Nota over Stormvloedstanden en stroomsnelheden in samenhang met de Deltaplannen, door de Delta commissie
319 1956 Over het bepalen van de stormvloedstanden, die als maatstaf voor het ontwerpen van de waterkeringen langs de Nederlandse kust moeten worden aangehouden
320 1954 Zakkingen dijkskruinen
324 1957 Werkplan 1957, organisatie en formatie van de afd. Noord
325 1954 Afsluiting zeegaten van Westkapelle tot Rockanje
326 1957 Het Delta-plan aanvaard in: "de Post" nr. 46 17 -11-1957
327 1954 Het Deltaplan, afdamming zee-armen
328 1953 De stormvloed van 1 Februari 1953 : rede uitgesproken door dhr. R. DeClerck gouverneur der Provincie Antwerpen bij de opening van de gewone Zittijd op1 Oktober 1953
330 1955 Aantekeningen, correspondentie, nota's e.d. i.v.m. vroeg of late afsluiting Volkerak
331 1953 Nota betreffende de techniek van afsluiting van de zeegaten in Z.-W. Nederland, meer in het bijzonder met betrekking tot de afsluiting van de Oosterschelde , door het Technisch Bureau der Domeinen
332 1955 Schrijven Deltacommissie betreffende de mogelijkheden van de Grevelingen als oesterbassin
333 1954 dVos Vervolgnota bepaling economische dijksverhoging Terschelling, door ir. F.J. de Vos
335 1955 Thijsse Stormvloedverhoging in de Waddenzee, door Prof. J.Th. Thijsse
336 1965 Invloed van de uitvoering der Deltawerken op de getijbeweging in de Wester Schelde monding : berekening voor de M2 componente van een gemiddeld getij door het Belgische ministerie der Openbare Werken, Bestuur der Wateren
339 1955 Stroband De frequentielijnen der HW-standen te Harlingen, Terschelling en Den Helder, door H.J.Stroband
342 1954 Fikkert De waterbeweging in de Hollandse IJssel na een sluiting met eenparige snelheid in 1000 sec. van de stormvloedkering bij kmr. 17.950, door G.H. Fikkert
343 1954 Stroband Stroomsnelheden in het Voornse Kanaal, door H.J.Stroband
344 1955 Invloed inpoldering Dordtsche Biesbosch en Hamsche polders op de stormvloed/hoogwaters in de Biesbosch omgeving
345 Stroband Enige opmerkingen omtrent de kansberekening, door H.J.Stroband
360 1966 Seiches onderzoek havengebied IJmuiden
372 Statistisch onderzoek en kansberekening der stormvloeden voor het station Bergen op Zoom
373 1955 Interim-advies de waterstaatkundige toestand bij stormvloed na voltooiïng der werken : rapport Deltacommissie 374 1953 Stroband Een getijdecentrale in de Oosterschelde, door H.J.Stroband
376 1967 Onderzoek waterstanden Noordzeekanaal
381 1972 Stroband De afsluitingswerken in de Oosterschelde : het hydraulisch onderzoek met behulp van getijberekeningen (beknopte beschrijving van een lezing, gehouden op de jaarvergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs op 28 november 1972) , door H.J.Stroband
382 1977 Stroband International association for hydraulic research modelling of the Oosterschelde estuaries by a hydraulic model and a mathematical model, door H.J.Stroband
383 Stroband Een eendimensionale harmonische getijberekening voor een hoofdkanaal met twee zijbassins, door H.J.Stroband
397 1953 Schematisatie II noordelijk stelsel der benedenrivieren
398 1954 De afsluiting van de Oude Maas aan de benedenmond in het kader der Deltaplannen
403 1956 De kust van Walcheren
406 1954 The North Sea storm surge of 31 January and 1 Februari 1953
408 1953 De te verwachten hoogste waterstand te Hedel bij een zelfde afvoer van de Maas als in 1926
413 A. De overstromingsramp 1953 : waterstanden B. De stormvloedstanden, die onze dijken veilig moeten kunnen keren
418 1956 Afsluiting van de Lauwerszee , In: Orgaan van de vereniging van Waterstaatskundige ambtenaren van de rijkswaterstaat ( OTAR )
428 1953 De Bernisse als waterdoorvoering van de Spuiboezem naar de boezem van de Brielsche Maas : september 1951
432 Beneden Merwede gedetailleerde peilingen bij km 962.258-963.508,963.840-965.120 en 969.500-970.838 : invloed van kribben en strekdammen op het doorlatingsvermogen
436 Metingen Zeegat Goeree (bij Hellevoetsluis)
440 1968 Progress in tidal computations for rivers, coastal areas and seas
444 1955 De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in de mond van de Westerschelde
449 1956 Huidige stand en nauwkeurigheid van getijberekeningen en berekeningen van stormvloedstanden en hun betekenis voor de Deltawerken
454 1953 Stormvloed 1953 waterhoogten
456 1957 Het samenvallen van hoge hoogwaterstanden te Hoek van Holland met Bovenrijnafvoeren kleiner dan 1300 m3/sec
458 1957 Frequentielijnen van hoogwater in het Nederlandse kustgebied 1956
459 1957 Frequentielijnen van hoogwater in het Nederlandse kustgebied 1956
460 1954 Reducerende wisselwerking tussen astronomisch getij en stormvloed
462 Schönfeld Cursus karakteristieke getijberekening., door ir. J.C. Schönfeld
465 1953 Voorstel tot normalisatie van symbolen voor getij- en stormvloeds-berekeningen
467 1958 De betekenis van de Deltawerken en de afsluiting van de Oude Maas voor het Westland
468 1953 Valken Verslagen van de verkenningstochten in het rampgebied, door ir K.F. Valken
469 1953 Brief Mathematisch Centrum
470 1953 Het mechanisme van dijkbeschadigingen en dijkdoorbraken : analyse van waarnemingen na de stormramp van 1 februari 1953
471 De met ingang van 1 Januari 1938 in het getijgebied te gebruiken reductiepeilen
472 1955 Economische dijksverhoging : beknopt overzicht van de tot dusverre uitgevoerde berekeningen
475 1964 The influence of shore protection works on gullies
476 1958 Use of a radio-active tracer for the measurement of sediment transport in the Netherlands
477 1958 Hydraulic investigations for the Delta project
478 1954 De sluiting van het stroomgat bij Stevensluis
479 1955 Geo-electrical investigations in the Delta-area of the Netherlands, ir. J.C. van Dam
481 1955 vdKleij Verhoging stormvloeden Waddenzee door afsluiting Waddenzee, door ir. Kleij
482 1955 Bisschoff van Heemskerck Enige beschouwingen over het berekenen van de economische dijksverhoging, waarin opgenomen een berekening voor het gebied van Centraal Holland
483 Economische dijksverhoging : beknopt overzicht van de tot dusverre uitgevoerde berekeningen
484 1955 Beknopte nota inzake de wenselijkheid van een onderzoek naar de spanningstoestand in een dijkslichaam
485 1955 Voorstellen een aanvullende beschouwingen betreffende het onderzoek naar de spanningstoestand bij dijken
486 1967 De waterhuishouding in het Deltagebied : mogelijkheden en onmogelijkheden, mede in verband met de toekomst van de Oosterschelde
488 Het vastleggen van golfpatronen
489 1959 Het dwarsprofiel van de Grevelingendam
493 Santema Propagation of tides : engineering calculations
501 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland 1953: Schouwen Duiveland: deel 3