Lijst van publicaties over het onderwerpklik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1696 MeijerCJ Nvovi ritrovamenti : divisi in dve parti con tre? tauole in lingua Latina, Francese & Ollandese rivieren Komarek, Joannes Jacobus Rome (exemplaar UB Leiden)
1730 Cruquius De Rivier de Merwede, van ontrent de Steenen-hoek, Oostwaards-op tot verby het dorp van Sleeuwyk: me.... Nieuwe Merwede Bijlage bij: Rapport van de professoren s-Gravesande en Wittichius, en van de landmeeter Cruquius, wegens haare gedaane inspectie van de Rivier de Merwede van Gorinchem af beneederwaarts, en wegens de voorgeslaage middelen tot voorkoming van inundatien
1730 Cruquius Caarte ofte afteeckening van de rivier de Merwede van Gorichem af benedenwaarts etc. Nieuwe Merwede Bijlage bij: Rapport van de professoren s Gravensande en Wittichius en van den landmeter Cruquius, wegens haare gedaane inspectie van de rivier de Merwede, 8 juli 1730
1771 Lulofs Verbaal van eenige waterpassingen in den jaare 1766 gedaan door Johs Lulofs [...] om het Amstersche peyl over te brengen Extract uyt de resolutien van de heeren Staten van Holland [...] genomen op woensdag den 16 october 1771
1796 BlankenJ Verhandeling over het aanleggen en maaken van zoogenaamde drooge-dokken in de Hollandsche zeehavens : bijzonder toegepast op de gelegenheid van 's lands dok en werf te Hellevoetsluis. Dirk Vis, Rotterdam
1808 ConradSr Memorie wegens den tegenwoordigen staat der uitwatering van Rhijnlandsch boezem te Katwijk in de Noordzee, opgemaakt van den 21. october, den dag, wanneer deze uitwatering, in tegenwoordigheid van zijne majesteit den koning, geopend is, tot den 31. dec. Katwijk
1809 BlankenJ KHMW Verhandeling ter beantwoording der vraag, door de Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, op verzoek van de regering van Amsterdam voorgesteld, over de oorzaken van de toenemende opslibbing van het Y, en de middelen tegen dezelve Joh. Allart, Amsterdam
1815 BlankenJ Memorie betrekkelijk de ontwerpen ter afleiding naar zee van de gevaarvolle Hooge Opperwateren in Neder Rijn en Lek, Waal, Maas en Merwede... Nieuwe Merwede
1815 BlankenJ Waterstaatkundige kaart der hoofdrivieren in de noordelijke provincien van het Koningrijk der Nederlanden ... ter verklaring van de ontwerpen, zoo der afleidings en militaire inundatie sluizen, als betrekkelijk de overlaten ....
1817 BlankenJ RWS Memorie over het zoogenaamde verhang in den waterspiegel van de voornaamste kanalen en boezems: mitsgaders over de ruimten der sluizen, met de verder bestaande middelen en werktuigen tot uitwatering van de lage landen en meeren, (in 4 provinciën) Steenenhoek Van Paddenburg en Van Dijk, Utrecht
1819 BlankenJ Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee : benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius Nieuwe Merwede Pieper en Ipenbuur, Amsterdam
1819 BlankenJ RWS Vervolg-memorie ter oplossing van bijzondere bedenkingen tegen het ontwerp tot het herleiden en vereenigd openen van de zoogenaamde Werkendamsche killen, in eene nieuwe Merwede, en daarmede verbondene bedijkingen van de oude Beneden Merwede, den Biesbosch Nieuwe Merwede Schmidts & Cie, Amsterdam
1819 BlankenJ Memorie, ter verklaring van de grondbeginselen, waarop rustende zijn, de beschouwingen, en de daarbij voorgestelde ontwerpen, tot het .... openen, van de ... Werkendamse killen, in ééne nieuwe Merwede,... Nieuwe Merwede Pieper & Ipenbuur, Amsterdam
1820 BlankenJ RWS Kort bijvoegsel tot de vervolg-memorie ter oplossing van bijzondere bedenkingen tegen het ontwerp, tot het herleiden en vereenigd openen van de z.g. Werkendamsche killen in eene nieuwe Merwede enz. Nieuwe Merwede Schmidts & Cie, Amsterdam
1820 BlankenJ [Kaart van de overstrooming des geheelen ring der bedijking van 't Pannerdensche kanaal tot aan den Noord tusschen Dordrecht en Krimpen in 1809 en 1820]
1823 BlankenA Waterloop-kundige proeven, gegrond op waarnemingen der stroomssnelheid, en berekening van de hoegrootheid des vermogens der uitwatering van den boezem van Rijnland, door het kanaal bij Katwijk, gedaan in december 1807 en januarij 1808 Katwijk Uitgave erven François Bohn, Haarlem
1823 BlankenJ Memorie van korte aanteekingen, wegens de geaardheid der grondlagen, benevens derzelver hoogten en diepten, voor zoover deze bij nauwkeurig onderzoek in de nabijheid van het groot Amsterdamsche Kanaal, door Noord-Holland, tusschen het IJ (en Texel) Werkzaamheden der 1e klasse van het Kon.Inst van Wetenschappen, 6e deel, pp103-123
1826 Simons Over de Stoomtuigen voor de Droogmaking van het Haarlemmer Meer Haarlemmermeer G.J. Sulpke, Amstedam, 12 pp + twee tekeningen
1828 ConradJr RWS Verhandeling ter beantwoording der vrage: "Welke zijn de beste en meest geschikte middelen, om, wanneer zich verzakkingen en gevaarlijke doorkwellingen aan de dijken onzer hoofdrivieren vertoonen, derzelver voortgang te stuiten, en derzelver gevolgen te v
1834 Beijerinck Kaart van de Rivier de Maas voor Rotterdam ter verklaring van het Ontwerp tot Indijking en Vergroting der Stad Kaart uit Nationaal Archief
1852 KeurenaerJA TU Delft Over de bouwmiddelen en wijze van uitvoering bij de geniewerken, welke in de de vallei van Ambarawa op Java worden aangelegd,.. J&H van Langenhuysen
1858 ConradJr Over de doorgraving der landengte van Suez Suezkanaal Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen - C.G. van der Post, Amsterdam
1859 ConradJr Reizen naar de landengte van Suez, Egypte, het Heilige Land Suezkanaal Martinus Nijhof, 's-Gravenhage
1859 KeurenaerJA TU Delft Voorlopig programma der studieën / vastgesteld door den directeur der Akademie krachtens art. 81 van het reglement Koninklijke Akademie ter opleiding van Burgerlijke Ingenieurs en Oost-Indische ambtenaren
1864 vReede RWS Rapport van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in het 8e District omtrent den toestand en de middelen tot verbetering van den Krommen Rijn, naar aanleiding van de opmetingen en waterpassingen, gedaan in het jaar 1863 Kromme Rijn RWS-Utrecht: 8e District van den Waterstaat - 23-05-1864
1869 vOpstall Algemeen plan van het Bergsche Veld met aanduiding der Nieuwe Merwede en der tot vorming daarvan uitgevoerde werken tot het einde van 1869 Nieuwe Merwede Kaart bij verslag staatscommissie
1879 Lely Ontwerp tot heropening van het Oude Maasje Oude Maasje
1890 Lely Waterbouwkunde. Dl. 2. Afd. 11. Rivieren en rivierwerken. 's-Gravenhage : Van Cleef, 1890.
1896 Hellegat 1844 - 1896 Hellegat
1904 Ramaer RWS Scheiding van Maas en Waal: 18 augustus 1904 Bergsche Maas
1905 Kraus Delft Inaugurale rede bij de opening van de Technische Hoogeschool Delft Rede TH Delft
1909 Bongaerts RWS De scheiding van Maas en Waal onder verlegging van de uitmonding de Maas naar den Amer Bergsche Maas Publicatie Ministerie van Waterstaat
1910 Bijzondere aanteekeningen betreffende de historie van de dienst van het Stadswaterkantoor Amsterdam
1911 Kraus Verslag aan Hare Majesteit de Koningen door de Staatscommissie inzake den toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal Noordzeekanaal Gebr. J&H van Langenhuysen, 's-Gravenhage
1912 vManen De kanalisatie van de gemeenschappelijk Maas. co-auteurs: van Konijnenburg en Keurenaar Maasnormalisatie Nederlandsch-Belgische commissie
1914 Kaarten (10) waarop de Vissserijpercelen in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren zijn aangegeven
1915 Kemper Repertorium der literatuur van den Waterstaat van Nederland Vereeniging van Delftsche Ingenieurs
1915 Gelinck RWS Beschrijving van de opruiming van het op 16 Maart 1913 in den mond van de haven van IJmuiden gezonken stoomschip Eastwell IJmuiden Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 4
1918 Gelinck RWS Verslag betreffende het visschen naar een gezonken mijn in de haven van IJmuiden IJmuiden Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 13
1918 deGroot RWS Verslag omtrent de lichting van het op 18 Juni 1917 in de Doorgraving te Hoek van Holland gezonken stoomschip Turin Nieuwe Waterweg Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 13
1919 Zuiderzeewerken De invloed van het leggen van de Afsluitdijk door het Amsteldiep op de afwatering der landen gelegen achter de toekomstige Wieringermeer ZZ-Afsluitdijk nota ZZW 1
1920 deBlocqvanKuffeler Zuiderzeewerken Eenige opmerkingen over de afsluiting ZZ-Afsluitdijk Nota ZZW 4
1920 deBlocqvanKuffeler Zuiderzeewerken Opmerkingen betreffende afwatering van Noord-Holland benoorden het IJ in verband met afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee ZZ-Afsluitdijk (Nota / ZZW ; nr. 3)
1921 LelyCW Delft De invloed van de Zuiderzee op de stormvloedstanden langs de Friesche kust Zuiderzee Dissertatie Technische Hogeschool Delft
1921 Zuiderzeewerken De renteberekening bij de Zuiderzeewerken ZZ-Afsluitdijk Nota ZZW 10
1922 Den invloed van de omlegging der noordgeul op de waterbeweging tusschen den waterweg en het Oude Maas-complex
1922 Wortman Nota I inzake de voorziening in de belangen van scheepvaart en afwatering van de landen, gelegen rondom de Wieringermeer ZZ-Wieringermeer Nota ZZW20,
1924 Lely Note sur les variations de la plage sous-marine de Port-Said, a l'ouest de la jetée ouest Suezkanaal
1925 Lely Notes de Mr. C. Lely, membre du Commission Consultaire Internationale du Canal de Suez Suezkanaal
1926 LelyCW RWS Rapport betreffende de verbetering van de Maas voor groote afvoeren Maasnormalisatie Algemene Landsdrukkerij
1926 Wortman Zuiderzeewerken De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee Zuiderzee Vereeninging "Nederland in den Vreemde"
1926 KochA Von der Bewegung des Wassers und den dabei auftretenden Kräften Grundlagen zu einer praktischen Hydrodynamik für Bauingenieure A. Koch en M. Crasten Jr.
1929 vVeen RWS-BER Hellegat: Ontwerp 1929 Hellegat BER002 (samenvatting)
1930 vVeen KNAG De Fivel en hare verzanding - bewerkt uit nagelaten aantekeningen van P.M. Bos Tijdschrift KNAG, deel 47, afl. 4/5; kaart via Drents Archief
1930 Zuiderzeewerken The enclosure and partial reclamation of the Zuyderzee Zuiderzee Ministry of Waterstaat and the Management of the Zuyderzee-Works
1930 Nijhoff RWS-BER Nota betreffende de vraag op welke wijze de in 1930 aangevangn studie betreffende de zeearmen en benedenrivieren behoort te worden voortgezet BER001c (samenvatting)
1930 Nijhoff RWS-BER Voorlopige studie betreffende de zeearmen en benedenrivieren in Nederland, speciaal met het oog op de Westerschelde BER001d (samenvatting)
1930 SchonfeldSr RWS-BER Voorlopige nota omtrent de in de Westerschelde te verrichten waarnemingen en haar bestudering + Overzicht van het verrichte tot 1 November Westerschelde BER001a (samenvatting)
1931 vVeen RWS-BER Verslag van waarnemingen in het Hellegat, inclusief studie naar effect stormvloeden Hellegat BER003 (samenvatting)
1931 vBeresteijn RWS-BER Nota over de verandering van de hoog- en laagwaterstanden in de Schelde van Vlissingen tot Antwerpen BER001i (samenvatting)
1931 SchonfeldSr RWS-BER Organisatie van de studiedienst BER001b (samenvatting)
1931 SchonfeldSr RWS-BER Voorlopige aantekeningen bij de "Schets van de ontwikkeling van de Schelde" BER001e (samenvatting)
1932 Thijsse Modelproeven in het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft betreffende sluizen en andere kunstwerken Zuiderzee Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken N4
1932 vVeen RWS-BER Berekening Koedoodrivier BER009 (samenvatting)
1932 Mastenbroek Zuiderzeewerken De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee naar aquarellen Zuiderzee Aquarellen van Van Mastenbroek, Koning, Heuff, Vreedeburgh en Wenning
1932 Nijland Zuiderzeewerken De Zuiderzeewerken Zuiderzee Map met 25 tekeningen in zwart/wt
1932 Beekman RWS-BER Verslag omtrent de schets van de ontwikkeling der Schelde BER006b (samenvatting)
1932 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der zuidelijke zeearmen, met uitsluiting van de Westerschelde Oosterschelde BER010 (samenvatting)
1932 Ramaer RWS-BER Nota naar aanleiding van de schets van de ontwikkeling van de Schelde Westerschelde BER006a (samenvatting)
1932 SchonfeldSr RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: Opmerkingen n.a.v. de nota BER009a2 (samenvatting)
1933 RWS Loodingen Westerschelde (1931-1932-1933) Westerschelde Rijkswaterstaat
1933 Schlingemann Ingenieur De verbetering van het Hellegat Hellegat De Ingenieur, jg 48, nr. 27, 7-7-1933
1933 Kleinjan RWS-BER Verslag over de in 1930, 1931 en 1932 verrichte lodingen van dwarsprofielen der Westerschelde BER001f (samenvatting)
1933 Kleinjan RWS-BER Beschouwingen en berekeningen over de ontwikkeling van de Westerschelde en haar mondingsgebied sedert 1800 op grond van de beschikbare hydrografische kaarten BER001h (samenvatting)
1933 Mazure RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: De invloed van het Koedoodkanaal op de waterbeweging BER009a1 (samenvatting)
1933 Scharp RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: Betreffende haven- en kanaalaanleg (Koedoodkanaal) BER009a3 (samenvatting)
1933 Schlingemann RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9 BER009a5 (samenvatting)
1933 SchonfeldSr RWS-BER Verslag van een studiereis vaan Duitsland welke voor een bezoek aan de oost-Friesche Waddeneilanden en de zeearmen Eems en Jade in 1931 werd ondernomen BER011 (samenvatting)
1933 vdBurgt RWS-BER De kustverdediging langs het oostelijk deel van de Noordzee en in het bijzonder van Nederland BER015 (samenvatting)
1933 vVeen RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9, deel d: antwoord aan Mazure BER003d (samenvatting)
1933 vVeen RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: Antwoord aan Mazure BER009a4 (samenvatting)
1933 Wolterbeek RWS-BER Baggeren in de Beningen en in het Berengat BER014 (samenvatting)
1934 vVeen RWS-BER Diepgang van schepen BER017 (samenvatting) De ingenieur; B. Bouw-en Waterb. jrg 49, 1934, no 17, 27-04-1934;
1934 RWS-BER Verslag van de afvoermetingen in de Benedenrivieren (4 dossiers, 1930-1934) Benedenrivieren Meetrapporten
1934 Kleinjan RWS-BER Verslag over de in 1930, 1931 en 1932 op de Westerschelde verrichte metingen en waarnemingen Westerschelde BER001g (samenvatting)
1934 Kleinjan RWS-BER Onderzoek toestand tussenwateren voor aanleg Slaakdam, resp. Scheldedam, almede naar het verschil voor 1830 en voor 1866 BER20 (samenvatting)
1934 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der estuaria van de Canche, Authie, Somme, Seine, Loire en Gironde BER018 (samenvatting)
1934 vVeen RWS-BER Bodemgolven van groot formaat, geregistreed met een echo-toestel BER021 (samenvatting)
1934 RWS-BER Schemas eb- en vloedscharen Haringvliet en Hollandsch Diep, Haringvliet Kaart direcie Benedenrivieren
1935 RWS-BER Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934 Benedenrivieren BER013b (samenvatting)
1935 RWS-BER Critieken en beschouwingen over bovenstaande BER030a2 (samenvatting)
1935 Thijsse PIANC Onderzoek betreffende den invloed van golfbewegingen en langsstroomingen in kanaalpanden, welke aansluiten aan sluizen met groot verval, in het bijzonder tengevolge van de vlugge vulling en lediging van deze kunstwerken Twenthekanalen Proceedings 36e PIANC Congres, Brussel
1935 RWS Stuw te Lith: Fabricage van de stuwschuiven Maasnorma. - Lith Fotoalbum
1935 vVeen IHO Sand waves in the North Sea Hydrographic review, Vol. XII, No. 1 (May 1935)
1935 vVeen RWS-BER Herkomst en verplaatsing van het Noordzeezand (De Ingenieur) Noordzee BER029a3 (samenvatting)
1935 Kleinjan RWS-BER Verslag en enkele beschouwingen over een proefneming van grondopruiming op de drempel voor de mond van de Waterweg met behulp van een grijperkraan op 12-8-1935 BER028 (samenvatting)
1935 vVeen RWS-BER Sandwaves in the North Sea BER021b (samenvatting)
1935 vVeen RWS-BER Onderzoekingen in de Hoofden BER029 (samenvatting)
1935 Wolterbeek RWS-BER De versmalling van het Hollands Diep Hollands Diep BER025 (samenvatting)
1936 Kleinjan RWS-BER Enkele beschouwingen over plaatselijke wijzigingen in het gebied van de Westerschelde op grond van partiële hydrografische opnemingen alsmede verslag over de jaren 1933, 1934 en 1935 verrichtte dwarsporofiellodingen Westerschelde BER001k (samenvatting)
1936 Mazure RWS-BER Invloed watervrij maken van het Bergse Veld e.a. op de stormvloedstanden Nieuwe Merwede BER033 (samenvatting)
1936 Schlingemann RWS-BER Rapport betreffende de werking van het "Centraal Baggerbedrijf" BER032 (samenvatting)
1936 vVeen RWS-BER Nota betreffende boringen in de Scheldemond Westerschelde BER001j (samenvatting)
1936 vVeen RWS-BER Beoordeling van nota Wemelsfelder BER027a (samenvatting)
1936 RWS Aanleg stuw- en sluizencomplex te Lith: Laatste fase van de bouw van het betonwerk, bodembescherming en de bewegingswerken Maasnorma. - Lith Fotoboek
1936 RWS Aanleg sluizencomplex te Lith Maasnorma. - Lith Fotoalbum
1936 RWS De sluizen bij Lith - Fotoalbum Maasnorma. - Lith Fotoalbum
1937 Mazure RWS-BER De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren Stormvloedcommissie BER030b (samenvatting)
1937 Tesch RWS-BER De jongste onderzoekingen in het Nauw van Calais en langs de Nederlandse kust in het T.A.G. BER029a2 (samenvatting)
1937 Vlam RWS-BER Kwestie Rijk-Bergen op Zoom betreffende afdamming Kreekrak BER034 (samenvatting)
1937 Vlam RWS-BER Geschiedenis van de afdamming der Schelde (Kreekrak) BER041 (samenvatting)
1937 vVeen RWS-BER Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in het T.A.G. BER029a1 (samenvatting)
1937 Wemelsfelder RWS-BER Reductievlak op de benedenrivieren met inzendingsbrieven BER042 (samenvatting)
1937 Young RWS-BER Recente dijkvallen in Zeeland BER038 (samenvatting)
1937 RWS Beschrijving van de Provincie Zuid-Holland: Behoorende bij de waterstaatskaart Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat
1937 RWS Beschrijving van de Provincie Overijssel: Behoorende bij de waterstaatskaart De Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat
1937 vVeen Ingenieur Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid van de Nederlandsche kust (samenvatting proefschrift) De Ingenieur, (52) nr 4, 22-1-1937
1938 Dammers RWS-BER Metingen en waarnemingen in en buiten de haven van IJmuiden BER045 (samenvatting)
1938 Dronkers RWS-BER Berekening der getijbeweging in de Moesi-delta BER051 (samenvatting
1938 Jansen RWS-BER Nota over een onderzoek naar de keuze van stortplaatsen voor baggerspecie in de Westerschelde BER048a (samenvatting)
1938 Jansen RWS-BER Nora betreffende het onderzoek naar de aard van enige in de Westerschelde nabij Kapellebank geconstateerde ondiepten BER048c (samenvatting)
1938 Kleinjan RWS-BER Het gebied van de Westerschelde nabij Bath BER048e (samenvatting)
1938 SchonfeldSr RWS-BER Enige aantekeningen naar aanleiding van nota 50 van ir. Van Veen BER050 a (samenvatting)
1938 Wolterbeek RWS-BER Het doorspoelen van het Noordzee-kanaal met IJsselmeerwater BER044 (samenvatting)
1938 RWS Beschrijving van de Provincie Zeeland: Behoorende bij de waterstaatskaart Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat
1938 vVeen RWS-BER Die unterseische Sandwüste in der Nordsee BER021a (samenvatting) - Geologie der Meere und Binnengewässer
1938 vVeen RWS-BER Onderzoek omtrent de wenselijkheid en mogelijkheid van het watervrij maken van Dordrecht Dordrecht BER046 (samenvatting)
1938 Kleinjan RWS-BER Nota betreffende het onderzoek naar den aard van eenige in de Westerschelde nabij Kapellebank geconstateerde ondiepten Westerschelde BER048c (samenvatting)
1939 Jansen RWS-BER Nota inzake een onderzoek naar de oorzaken van de verdiepingen voor de oever van de Zuidwatering in de polde Walcheren BER048d (samenvatting)
1939 Jansen RWS-BER Onderzoek aanval duinkust Goederede BER052 (samenvatting)
1939 Kuin RWS-BER De verandering in de normale waterbeweging van de benedenrivieren tussen 1908 en 1935 BER013a (samenvatting)
1939 Schooneveldt RWS-BER De hygiënische toestand van het zeewater langs onze kust BER056 (samenvatting)
1939 vVeen RWS-BER Verbetering van de Hollandse IJssel BER022d (samenvatting)
1939 vVeen RWS-BER Beschrijving Rotterdamse Waterweg Nieuwe Waterweg BER055 (samenvatting)
1939 Cohen StuartHGC De vaarwaters van Surabaya De Ingenieur in Nederlands Indië
1940 vVeen RWS-BER Berekening van het peil, tot hetwelk de boezem in geval van oorlog in een laag getij kan worden opgezet archief van Veen bij NA, nr. 60 (samen met Stoband)
1940 vVeen RWS-BER Bepaling dijkshoogte te Rotterdam na de brand van 1940 BER067 (samenvatting)
1940 Crommelin RWS-BER De herkomst van het zand in de Waddenzee - de herkomst van het Waddenslib BER063 (samenvatting)
1940 intVeld RWS-BER Verondieping Nieuwe Diep BER065 (samenvatting)
1940 Jansen RWS-BER Enige aantekeningen over het bankengebied in de Westerschelde nabij Ossenisse BER048b (samenvatting)
1940 Stroband RWS-BER Afvoermetingen in de Brielse Maas en Botlek op 28-4-1939 en 6-6-1939 BER061 (samenvatting)
1940 vdVelde RWS-BER Verbeteringsmogelijkheden voor het Brabants Vaarwater BER059 (samenvatting)
1940 Vlam RWS-BER Veranderingen in de mond van de Westeschelde BER064 (samenvatting)
1940 vVeen RWS-BER Voorlopig rapport van de Stormvloedcommissie Stormvloedcommissie BER066 (samenvatting)
1940 RWS-BER Wester-Schelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 Westerschelde Nota Studiedienst Zeeuwse Stromen over diverse studies
1940 vVeen ingenieur De invloed der 11-jaarlijkse zonnevlekkenperiode op stormen, ijsgang en neerslag De Ingenieur, 1940, nr.5
1941 Coppoolse RWS-BER Waargenomen verandering in de getijvoortplanting op de Hollandse IJssel sedert de verbetering van 1938 en vorige jaren BER022c (samenvatting)
1941 Coppoolse RWS-BER Opmerkingen over het verband tussen stroomsnelheden en zandgehalten volgens de waarnemingen op de "Oceaan" en de "Ambulant" BER081 (samenvatting)
1941 Kuin RWS-BER Verslag afvoermetingen Volkerak en Hellegat in 1941 BER070 (samenvatting)
1941 Stroband RWS-BER De betrouwbaarheid van frequentiekarakteristieken BER073 (samenvatting)
1941 Stroband RWS-BER Wetmatigheden in het optreden van max. standen aan de peilschalen langs de bovenrivieren en in de afvoer van de Rijn te Lobith BER076 (samenvatting)
1941 Stroband RWS-BER Metingen "Ambulant" op de tussenwateren BER077 (samenvatting)
1941 vdBerg RWS-BER Beknopt verslag van de plannen te Bergen op Zoom BER083a (samenvatting)
1941 vdVelde RWS-BER Vervolgnota inzake duinkust van Goeree BER052a (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER Heropening van het Wantij BER078 (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER Twee middelen om het zoutbezwaar bij zeesluizen op te heffen BER082 (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER Watervrijmaking van Dordrecht en Zwijndrecht: Nader uitgewerkt plan C Dordrecht BER079 (samenvatting)
1942 Coppoolse RWS-BER Stuifzandmetingen langs de Nederlandse stranden BER098 (samenvatting)
1942 Dronkers RWS-BER Voorlopige berekeningen van veranderingen die in de getijbeweging op de Westerschelde en in de Belgische Schelde tot Lillo zullen optreden, indien wijziging wordt aangebracht in het geulenstelsel en het Land van Saeftingen wordt afgesloten BER087a (samenvatting)
1942 Dronkers RWS-BER Bepaling van de snelheidsveranderingen die zullen optreden indien het vloedschaar van Tholen wordt doorgebaggerd ten behoeve van de haven van Bergen op Zoom BER094 (samenvatting)
1942 Engelen RWS-BER Raaigegevens Volkerak, Krammer, Hollands Diep, Haringvliet en Vuile Gat BER103 (samenvatting)
1942 Ferguson RWS-BER Afsluiting van het Zuiderdiep bij Stellendam BER085 (samenvatting)
1942 Ferguson RWS-BER De mogelijkheid tot het verkrijgen en instandhouden van een grotere vaardiepte in de Wielingen BER086 (samenvatting)
1942 Ferguson RWS-BER Verbetering Westerschelde bij Bath en Walsoorden BER087 (samenvatting)
1942 Huizinga RWS-BER Verslag betreffende het onderzoek naar de samenstelling van de klei uit het Hollands Diep Hollands Diep BER095a (samenvatting)
1942 Saarloos RWS-BER Opmerkingen betreffende de plannen te Bergen op Zoom BER083d (samenvatting)
1942 Tesch RWS-BER De Noordzee van historisch-geologisch standpunt BER029a4 (samenvatting)
1942 Vlam KZGW De veranderingen in de mond van de Westerschelde van het begin der 16e eeuw tot omstreeks 1800 BER064a (samenvatting)
1942 Vlam Utrecht Historisch-morfologisch onderzoek van enige Zeeuwsche eilanden BER091 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Watervrijmaking van Sliedrecht - Verlegging Beneden Merwede BER089 (samenvatting)
1942 RWS Nota betreffende beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de benedenrivieren Nota Benedenrivieren
1942 vVeen RWS-BER Waterhuishouding van Nederland: Zuidwestelijk deel, Voorlopige nota Hellegat BER088 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Inpoldering Plaat van Scheelhoek (commentaar) BER085 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Proefbaggeren van "keileem"uit het Zuid-Hollands Diep Hollands Diep BER095 (samenvatting)
1942 vHoolwerff Zuiderzeewerken Herziening van berekeningen inzake het verlengde Zwartewater Zuiderzee Nota dienst Zuiderzeewerken ZZW154
1942 Ringers Ingenieur Mededeelingen van het Bestuur - 100 jaar civiel-ingenieur Vereeniging van Delftsche Ingenieurs
1943 Schlingemann RWS-BER De hoogheidsrechten op de Wielingen Westerschelde Nota Rijkswaterstaat (BER?)
1943 BeckeringVinckers RWS-BER Rapport inzake afslag ZW kust van Ameland BER125 (samenvatting)
1943 Coppoolse RWS-BER Frequenties der windsnelheden in Nederland BER123 (samenvatting)
1943 Coppoolse RWS-BER Regenfrequenties in Nederlands in verband met de plaatselijke bodemgesteldheid BER124 (samenvatting)
1943 dBruijn RWS-BER Profielen van nieuwe dijken langs de benedenrivieren BER115 (samenvatting)
1943 Dronkers RWS-BER De extrapolatie van de overschrijdingskrommen der HW-standen te Hoek van Holland BER128 (samenvatting)
1943 Dronkers RWS-BER De verdeling der maximale waarden BER128a (samenvatting)
1943 Dronkers RWS-BER Reëele oplossing voor de partiële lineaire differentiaalvergelijkingen der getijbeweging BER129 (samenvatting)
1943 Ferguson RWS-BER Metingen in het Zeegat van Texel meet de "Oceaan" Texel BER117 (samenvatting)
1943 Ferguson RWS-BER Waarnemingen met de "Oceaan" in het mondingsgebied van de Westerschelde BER118 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Voorlopige beschouwingen Vloedkommenplan Hellegat BER106 (samenvatting)
1943 Hoolsema RWS-BER Waterstaatkundige toestand van de Braakman en de daarmee samenhangende vraagstukken BER126 (samenvatting)
1943 Saarloos RWS-BER Verdieping van het Zeegat van Texel sedert 1860 Texel BER120 (samenvatting)
1943 SchonfeldSr RWS-BER Verlaging Rijnarmen door baggerwerk BER131a (samenvatting)
1943 Stroband RWS-BER Statistisch onderzoek van de HW-standen te Harlingen en Den Helder voor en na de afsluiting van de Zuiderzee BER121 (samenvatting)
1943 tBrink RWS-BER Helderse zeewerikng BER116 (samenvatting)
1943 Thijsse WL Delft Modelonderzoek betr. deining in ontworpen haven te Bergen op Zoom BER083b (samenvatting)
1943 vEerde RWS-BER Het bekleien van zandgronden omstreeks 1850-1905 BER108 (samenvatting)
1943 vEerde RWS-BER De landaanwinning van het Noorderleegs Buitenveld BER111 (samenvatting)
1943 VisserWC RWS-BER Voorstellen onderzoek naar de bekleiingsdikte van Wadzanden BER109 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER De waarde van land in overheidsbegrotingen BER127 (samenvatting)
1943 RWS-BER De haven van Bergen op Zoom, door Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant BER083c (samenvatting)
1943 SchonfeldJr Delft De getijbeweging in rivieren, zeearmen, geulen afstudeerverslag
1943 vVeen RWS-BER Geo-morfologisch onderzoek IJsselmonde BER104 (samenvatting)
1944 Scharp RWS Nota over de bodemdaling Nota Algemene dienst
1944 Coppoolse RWS-BER Kuildiepten bij de mond van een rivier, zoals de Rotterdamse Waterweg BER135 (samenvatting)
1944 Coppoolse RWS-BER Heen- en teruggaande getijgolven BER136 (samenvatting)
1944 dBruijn RWS-BER Afdamming van de Hollandse IJssel bij Krimpen Hollandse IJssel BER141 (samenvatting)
1944 Morra RWS-BER Bedijkingskaart van Nederland BER144 (samenvatting)
1944 Saarloos RWS-BER De verdieping van het zeegat van het Vlie sedert 1832 BER139 (samenvatting)
1944 Stelling RWS-BER Nota betreffende de Sliedrechtse doorsteek en de Merwede Niuewe Merwede BER145 (samenvatting)
1944 Stroband RWS-BER Statistisch onderzoek afvoer Lobith BER076a (samenvatting)
1944 Stroband RWS-BER Frequenties van HW-standen langs de Maas-Amer beneden Lith BER142 (samenvatting)
1944 Thijsse WL Delft Verslag modelonderzoek geulenstelsel Oosterschelde BER084e (samenvatting)
1944 Vlam RWS-BER Geulenkaart van het Westland BER138 (samenvatting)
1944 vVeen RWS-BER Ontwikkeling regiem Wester-Schelde sedert 1800 Westerschelde Archief vVeen-Stroband, NA nr 77
1945 Coppoolse RWS-BER Beschouwingen over energie op de benedenrivieren BER152 (samenvatting)
1945 dBruijn RWS-BER Ontwerpnota betreffende het Vijfeilandenplan vijfeilandenplan BER147 (samenvatting)
1945 Lanting RWS-BER Ontwateringskosten van polders- berekeing van de financiële gevolgen van het Vijfeilandenplan voor de natuurlijke en kunstmatige ontwatering van de waterschappen en polders BER148 (samenvatting)
1945 Lanting RWS-BER Voorontwerp van een electrisch schroefpompgemaal naast de waaiersluis te Haasrecht, t.b.v. het op peil houden van de gekanaliseerde Hollandse IJssel BER149 (samenvatting)
1945 Saarloos RWS-BER Diepteveranderingen in de mond van de Eems over de periode 1859-1938 Eems BER153 (samenvatting)
1945 vVeen RWS-BER De wegverbinding door de mond van de Braakman Braakman BER154 (samenvatting)
1945 vVeen RWS-BER Toelichting tot de geomorphologische kaart van IJsselmonde BER156 (samenvatting)
1945 vVeen RWS-BER Het stroomlijnbeginsel bij rivieren en stranden nota BER, bibl. nr. R284, niet in overzicht samenvattend rapporten
1946 vVeen RWS-BER Nota I betreffende de Ontwikkelingsmogelijkheden voor de Duitse waddenkust Waddenzee in archief NA nr 56
1946 vVeen RWS-BER Nota II betreffende de grensregeling in de Eemsmond Waddenzee BER168a (samenvatting)
1946 vVeen RWS-BER Kort verslag van een studiereis naar Engeland BER170 (samenvatting)
1946 RWS Beschrijving van de Provincie Noord-Brabant: Behoorende bij de waterstaatskaart: Algemeenen Dienst van den Rijkswaterstaat
1946 Dronkers RWS-BER Afsluiting van de Oude Maas in de benedenmond BER159 (samenvatting)
1946 Dronkers RWS-BER Berekeningen invloed inpolderingen Westerschelde I (gem getij) BER177 (samenvatting)
1946 Dronkers RWS-BER Berekeningen invloed inpolderingen Westerschelde II (gem getij) BER178 (samenvatting)
1946 Haring RWS-BER Diepteveranderingen in het zeegat van Goeree, 1823-1935 BER160 (samenvatting)
1946 Haring RWS-BER Diepteveranderingen Hollands Diep Hollands Diep BER172 (samenvatting)
1946 Saarloos RWS-BER Diepteveranderingen omgeving Hellegat, 1842-1942 BER161 (samenvatting)
1946 Saarloos RWS-BER Diepteveranderingen Haringvliet BER162 (samenvatting)
1946 Saarloos RWS-BER Metingen op de benedenrivieren, (polytechisch tijdschrift) 18-11-1946, 19-12-1946, 21-10-1947, 4-11-1947 BER175 (samenvatting)
1946 Scheele RWS-BER Kalkafzettingen door Nederlandse stromen BER165 (samenvatting)
1946 Stroband RWS-BER Verzamelnota, getijberekeningen t.b.v. het Vijfeilandenplan BER163 (samenvatting)
1946 Stroband RWS-BER Berekeningen van de gemiddelde bestaande toestand BER164 (samenvatting)
1946 Stroband RWS-BER Een bijdrage tot de kennis der getijbeweging op de benedenrivieren en zeearmen BER166 (samenvatting)
1946 Stroband RWS-BER Overzicht van de waterkeringen van het eiland Goeree-Overflakkee BER167 (samenvatting)
1946 Stroband RWS-BER Overzicht van de Zeeuwse hoofdwaterkeringen BER171 (samenvatting)
1946 vBendegom RWS-BER Rapport Vlieland BER173 (samenvatting)
1946 vBendegom RWS-BER Enige beschouwingen over riviermorphologie en rivierverbeteringen BER176 (samenvatting)
1946 vDoornick RWS-BER Zandexploitatie in zee bij Hoek van Holland BER174 (samenvatting)
1946 Map met geologische gegevens (1935-1946) Archief Van Veen-Stroband
1946 vVeen KNAG Electrische nabootsing der getijden Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Reeks, 63 (1946), 485-493
1946 dDoolaard RWS-DDW Walcheren komt boven water Gedenkboek van de drooglegging Walcheren, uitgave van De Bezige Bij,
1947 Ferguson RWS-BER Plan tot verbetering van het Eems Estuarium + Aanvullend memorandum van de Nederlandsche Regeering met betrekking tot de vaststelling van de toekomstige Nederlandsch-Duitsche grens en aanverwante problemen Eems BER191 (samenvatting)
1947 Coppoolse RWS-BER Chloorgehalte op de benedenrivieren BER180 (samenvatting)
1947 dBruijn RWS-BER Nota betreffende de afdamming van het Brielse meer BER179 (samenvatting)
1947 dVlieger RWS-BER Onderzoek zoutgehalte kanaal van Terneuzen BER195 (samenvatting)
1947 dVos RWS-BER Zoetwatervoorziening Delfland BER182 (samenvatting)
1947 Haring RWS-BER Diepteveranderningen in de Oosterschelde over de perode 1827-1933 BER183 (samenvatting)
1947 Israel RWS-BER Zoetwaterinlating Brielse Maasboezem BER192 (samenvatting)
1947 Kalkman RWS-BER Verslag modelonderzoek slibscherm haven Wilton-Feyenoord BER196 (samenvatting)
1947 Scheele RWS-BER Slibransport in de Wilton haven BER186 (samenvatting)
1947 Stroband RWS-BER Viereilandenplan met stuwen in Lek, Amer en versmald Hollandsch Diep BER181 (samenvatting)
1947 Stroband RWS-BER De voortplanting van het getij bepaald met de electr-techniek (2e deel) BER188 (samenvatting)
1947 vdBurgt RWS-BER Nota over het ontlenen van zand aande Rotterdamse Waterweg BER193 (samenvatting)
1947 vdBurgt RWS-BER Het ontlenen van zand aan de benedenrivieren in verband met de zandbehoefte in de komende jaren BER194 (samenvatting)
1947 RWS-BER Doorlatingsvermogen en oppervlakte van de profielen van Haringvliet, Krammer-Volkerak en Hollandsch Diep Benedenrivieren Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 434
1947 RWS-BER Een elektrische model voor het experimenteel bepalen van de vervorming van een statisch onbepaalde vlakke vak- of raamwerkconstructie Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 461
1947 Scheele RWS-BER Kalkgehalte van stroomafzettingen bij het Zuit-Maartensgat BER185 (samenvatting)
1948 Crommelin RWS-BER Een onderzoek naar de aard en herkomst van het slib in de Westerschelde en enige aanverwante gebieden Nota in opdracht van dir BER door StiBoKa
1948 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen in het bankengebied van de mond van de Westerschelde over de periode 1894 - 1921 Westerschelde Nota Studiedienst BER, 1948-7
1948 Ringma RWS-BOR Enige opmerkingen over de indeling van zand en grind volgens korrelgrootte en de aan beton- en metselzand te stellen eisen NOta 491R
1948 RWS Beschrijving van de Provincie Friesland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat in 1946 Algemene Dienst van Rijkswaterstaat
1948 vVeen Dredge, Drain Reclaim (scan is 5e druk van 1960) Martinus Nijhoff
1948 dVos RWS-BER Studiereis naar Frankrijk (getijdecentrales) BER208 (samenvatting)
1948 BruinsmaG RWS-BER Lodingen echotoestel Krammer-Volkerak aug-oct. 1947; sept.-oct. 1948: afstandsgfrafieken Benedenrivieren Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, r. 289
1948 RWS-BER Diepteveranderingen Mond van de Eems Eems Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr 367
1949 Zuiderzeewerken De kosten van de kunstwerken langs de Oostpolder Zuiderzee Nota 191, dienst Zuiderzeewerken
1949 Haring RWS-BER Hellegatdam : bezinkingen 1936-1949 bij de dam : dwarsprofielen en lengteprofielen Hellegat Nationaal Archief collectie Van Veen-Stroband nr. 288
1949 vVeen RWS-BER Turbulentie onderzoek Archief vVeen-Stroband NA nr. 49
1950 RWS Beschrijving van de Provincie Noord-Holland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat Publicatie Algemene Dienst van Rijkswaterstaat
1950 Mazure Zuiderzeewerken Invloed van de lozing uit het IJmeer op de toestand op het Noordzeekanaal Zuiderzee Dienst der zuiderzeewerken Nota nr. 213, co-auteur G.H. van Hoolwerff
1950 vVeen RWS-BER Nota betreffende plaats en lengten van toekomstige bruggen bij Tiengemeten Haringvliet BER238 (samenvatting)
1950 vVeen RWS-BER Algemeen rapport diepteverandering Z.W. wateren : Inhoudsvergelijkingen 1872-1933 briefnota 5518
1951 vVeen Tidal Gullies in youngest peat layer of Groningen Proc. Int. Congress Sedimentology, Netherlands (1951) pp.257-266
1951 vVeen Correspondentie met dr. Dechend over de bodemdaling van Helgoland in Duitsland in archief NA nr 119
1951 vVeen coasts, estuaries and tidal hydraulics Chapter from the "Civil Engineering Reference Book", edited by E.H. Probst and J. Comrie (pp1071-1106)(NA archief nr 79)
1951 RWS-BER Overzicht van de aanslibbing der kribvakken 1,2,3,4, in het Hollandsch Diep ter plaatse van de linker oever tussen haven Lage Zwaluwe en spoorbrug Moerdijk Moerdijk Archief van Veen-Stroband
1951 vVeen KNAG De Delf Tijdschrift KNAG, vol 68, nr4,
1951 vVeen Bepaling frequentielijn te Hoek van Holland uit de frequentie der astron. standen en HW-opwaaingen bibl. nr. R465
1952 vDriel RWS-BER Verslag over de waarnemingen in en rond de mond van de Rotterdamse Waterweg met de Opnemingsvaartuigen "Oceaan" en "Christiaan Brunings" in de jaren 1933 t/m 1935 Nieuwe Waterweg Rapport no. (DDWT-BEN-1952.)27
1952 Dronkers RWS-BER Overzicht van de uitkomsten van getijberekeningen betreffende het Eemsestuarium bij verruimd Doekegat en resp. bij geheel of gedeeltelijk afgesloten Dollart Eems Zie ook BER191
1952 vVeen RWS-BER Nota betreffende Oosterschelde, Keeten, Mastgat, Zijpe, Mosselkreek, Krabbekreekals onder deel van het stelsel tussenwateren BER303 (samenvatting)
1952 vVeen RWS-BER De Waterweg als benedenrivier Nieuwe Waterweg BER310 (samenvatting)De Ingenieur, nr 28, A28
1952 vVeen English and Dutch methods of shore protection (correspondence on a article with R.R. Minikin) The Dock and Harour Authority, May-June 1952 (lib nr. R522)
1952 RWS-BER Verslag inzake een tweetal op 10 november 1952 in het toevoerkanaal van de Brielse Maas te Spijkenisse bij de inlaatsluis uitgevoerde stroomsnelheidsmetingen en het daaruit afgeleide debiet van de inlaatsluis Brielse Maas Collectie Van Veen-Stroband bij Natonaal Archief
1952 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen. Krammer-Volkerak, gedrurende 1948-1950-1952 Volkerak BER308 (samenvatting)
1952 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen Hollandsch Diep, 1931-1946-1951-1952 Hollands Diep BER309 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER De visserij in de ZH en Zeeuwse stromen BER289 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER Bestrijding van de waterverontreiniging in de USA in federaal, interstatelijk en internationaal verband BER293 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER Enkele gegevens over de kalkhuishouding van de Nederlandse grote rivieren BER298 (samenvatting)
1952 Valken RWS-BER Overzicht der waterstaatkundige plannen voor het gebied der benedenrivieren Benedenrivieren BER306 (samenvatting)
1953 RWS-BER Verzamelrapport met samenvattingen (incl. samenvattende tekening) van alle onderzoeksrapporten van de de Directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat over de periode 1929-1953 (tot en met januari van dat jaar) BER000 -verzamelrapport (Bij NA nr. 3, 4 en 5)
1953 vVeen RWS Land below sea level : Holland in its age-long fight against the waters Boucher, Den Haag
1953 vVeen RWS Les Pays-Bas dans leur lutte séculaire contre les eaux Boucher, Den Haag
1953 vVeen RWS-BER Overzicht van inhouds- en diepteveranderingen van de ZW-wateren en de zeegaten van Texel, van het Vlie en de mond van de Eems RWS-BER R674
1953 Ringers RWS Caland en de betekenis van zijn werk voor Rotterdam Historisch Genootschap Roterodamum, publicatie nr. 10
1954 vVeen Deltacommissie Afdamming Zeearmen, 3e interimadvies Deltawerken Rapport van de Deltacommissie
1956 vVeen Overstromingen tijdens de negen stormvloeden sinds 1877 Tijdschrift Kon. Aardr. Genootschap LXXIII. nr 1.
1956 vVeen RWS-Deltadienst Het plan tot afsluiting van Veeregat en Zandkreek (Drie-Eilandenplan) rapport D Deltawerken Archief vVeen-Stroband nr. 43
1957 vVeen Ingeniøren Såndan gør vi Holland "færdigt" Ingeniøren 15-8-1957
1958 vVeen Ingenieur The Rotterdam waterway considered as a rivermouth Nieuwe Waterweg De Ingenieur, nr 28
1960 vVeen RWS Land below sea level Drukkerij Trio, Den Haag
1961 vVeen Coastal Engineering Chapter from J. Comrie, Civil Engineering reference book, vol 2 (2nd edition) pp 471-507
1963 Svasek RWS-WWKZ Verslag omtrent een studiereis door de Verenigde Staten van Amerika (24 okt. - 3 nov. 1962) Nota WWK 63-4
1972 Thijsse WL Delft Een halve eeuw Zuiderzeewerken Zuiderzee Tjeenk Willink
1976 Agema RWS-Deltadienst Stroombestendigheid Silex 90-300 nota W-76-020
1980 Agema RWS-Vlissingen Verandering van de Zeeuwse kusten door mens en natuur WWKZ-80.V024 - Lezing op 16 mei 1979 voor de Contactgroep Kust
1980 Agema Delft Wegen in de waterbouw Inaugurale rede
1984 Agema Delft Het totaal overziende (Dijkherstl Z. Beveland) Afscheidsymposium prof. Agema
1985 Agema TAW Interimrapport Probabilistisch ontwerpen van waterkeringen Technische Adviescommissie voor de waterkeringen
1985 Agema Delft Bituminous materials in hydraulic engineering (summary of the Eurobitume Symposium) TU Delft memo
1986 Agema Delft Grimar (Grindwinning voor Maas-Rijn verbinding) TU nota
1992 Agema Delft Beoordeling van uitgevoerd onderzoek naar het beleid voor de Westerschelde. Aan de orde komt: De verdieping van de Westerschelde; Programma 48/43; De Westerschelde oeververbinding; Het ecologische herstel van de Westerschelde. Westerschelde rapport T1099 (in opdracht van RWS en provincie Zeeland)
1999 Agema Delft Van de grond af opgebouwd, Bundeling van de lezingen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van prof. Agema Symposium verslag Waterbouwdispuut